Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende het stellen van nadere regels betreffende reiskosten individuele jeugdhulp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende het stellen van nadere regels betreffende reiskosten individuele jeugdhulp
CiteertitelVaststellen Nadere regels reiskosten individuele jeugdhulp met ingang van 1 januari 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpReiskosten individuele jeugdhulp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Heerlen/600413/CVDR600413_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-06-2020Nieuwe regeling

04-10-2016

gmb-2016-171049

OBM-16000618

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitwerkingsbesluit van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende het stellen van nadere regels betreffende reiskosten individuele jeugdhulp

 

 

(Nadere Regels Reiskosten Individuele Jeugdhulp)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

 

Gelet op artikel 18, van de verordening jeugdhulp Heerlen 2016;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om nadere regels op te stellen met betrekking tot reiskosten jeugdhulp;

 

De volgende nadere regels vast te stellen:

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 

1. in deze nadere regels en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. afstand: afstand gemeten langs de kortste route.

b. arrangement: zowel regionaal als bovenregionaal geboden jeugdhulp

c. college: het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Heerlen;

d. individuele voorziening: op de jeugdige en/of ouders toegesneden voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

e. ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerling

f. jeugdige: jeugdigen die gebruik maken van individuele jeugdhulpvoorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

g. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer per bus, trein, metro, tram, veerdienst of auto;

h. eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig of fiets

i. passend vervoer: vervoer per besloten taxi, taxibus, treintaxi of bustaxi;

j. vervoer: openbaar vervoer, passend vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de behandellocatie dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de behandeling volgens het behandelplan;

k. vervoersvoorziening:

1. bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de jeugdige en zo nodig diens begeleider

2. aanbieding van passend vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen; of

3. gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte vervoerskosten eigen vervoer van de jeugdige en zo nodig diens begeleider

 

Artikel 2. Voorwaarden vervoersvoorziening

 

1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening kan worden gedaan als een jeugdige in aanmerking komt voor een individuele voorziening waarbij vervoerskosten buiten de arrangementen vallen.

2. Het college stelt vast dat vervoer naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden, noodzakelijk is.

3. Het college bepaalt welke vervoersvoorziening het meest passend is.

4. Het college bepaalt bij besluit tot verstrekken individuele voorziening tevens of en tot welke hoogte vervoerskosten toegekend worden.

 

Artikel 3. Passende vervoersvoorziening

 

Bij het bepalen welke voorziening het meest passend is kunnen de volgende vormen worden onderscheiden:

a. Aansluiting bij reeds bestaande vervoersbewegingen in het kader van de Wmo en/of Leerlingenvervoer binnen (aanvullende) afspraken met het betreffende vervoersbedrijf voor zover dit mogelijk blijkt na onderzoek van de gemeente;

b. Kilometervergoeding voor de afgelegde afstand indien de ouders van de jeugdige zelf vervoeren of laten vervoeren. De vergoeding betreft een vastgesteld tarief, conform de Reisregeling binnenland (rijksregeling voor reis- en verblijfskosten);

c. OV-vergoeding, indien:

i. De jeugdige in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken, of

ii. De jeugdige jonger dan negen jaar is, en door de ouders genoegzaam wordt aangetoond dat de jeugdige niet in staat is om zelfstandig van het openbaar vervoer gebruik te maken met een begeleider.

d. Passend vervoer indien:

i. De jeugdige met gebruikmaking van openbaar vervoer naar de jeugdhulpinstelling of terug, meer dan anderhalf uur onderweg is en de reistijd met passend vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht;

ii. Genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de jeugdige door henzelf of andere onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een andere oplossing niet mogelijk is;

iii. De jeugdige, gelet op structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet in staat is – ook niet onder begeleiding- van openbaar vervoer gebruik te maken.

 

Artikel 4. Doorgeven van wijzigingen

 

1. De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoerskosten, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld schriftelijk mede te delen aan het college.

2. Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoerskosten, trekt het college het besluit in en kent al dan niet opnieuw vervoerskosten toe.

3. Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college ambtshalve een wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, trekt het college het besluit in en kent al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders.

4. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening.

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

 

Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor jeugdhulp aangaande, ten gunste van de jeugdige afwijken van de bepaling in dit besluit, zo nodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 

1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere Regels Reiskosten Individuele Jeugdhulp

 

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 4 oktober 2016.

 

 

 

 

 

TOELICHTING NADERE REGELS REISKOSTEN INDIVIDUELE JEUGDHULP

 

Algemeen

Gelet op artikel 18 van de “Verordening Jeugdhulp Heerlen 2016” zijn nadere regels opgesteld. Het gaat om het onderwerp reiskosten.

 

Reiskosten

Als ouders aanspraak maken op bekostiging op basis van de kosten van openbaar vervoer dan keert het college bekostiging uit op basis van de kosten van het openbaar vervoer. Het college gaat na wat de voor de te overbruggen afstand betaald zou moeten worden, wanneer er gebruik gemaakt zou worden van het openbaar vervoer. Hierbij wordt het meest goedkope tarief als uitgangspunt genomen.

Indien ouders in aanmerking komen voor reiskosten wanneer ze hun kind zelf vervoeren, wordt een vergoeding per kilometer verstrekt. De hoogte van deze kilometervergoeding is afgeleid van de Reisregeling binnenland. Het volledige bedrag wordt uitgekeerd voor de kilometers die het kind aflegt.

Wanneer ouders – na toestemming van het college- meer dan één kind tegelijk vervoeren, geldt de kilometervergoeding voor de auto en wordt deze niet per kind verstrekt.

Ouders komen in aanmerking voor passend vervoer indien naar oordeel van het college wegens beperking van het kind geen gebruik gemaakt kan worden van het openbaar vervoer of vervoer per auto, zelfs niet met begeleiding. De bekostiging van het vervoer is vervolgens gebaseerd op vervoersvoorziening waar de ouders voor in aanmerking komen. Het college kan toestemming weigeren op grond van de kosten.

Indien begeleiding in het passend vervoer vereist is, vergoedt het college geen andere kosten dan de vervoerskosten die verbonden zijn aan de begeleiding van het kind in het passend vervoer.

de griffier,

drs. T.W. Zwemmer

de voorzitter,

R.K.H. Krewinkel