Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

REGELING STIMULERING VRAAGGERICHT BOUWEN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGELING STIMULERING VRAAGGERICHT BOUWEN
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 149 Gemw

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201627-03-2021nieuwe regeling

01-11-2016

gmb-2016-162203

Volgno. 82-2016

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING STIMULERING VRAAGGERICHT BOUWEN

 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 juli 2016, organisatieonderdeel BO Ruimte, no. 2016-23897;

 

BESLUIT:

 

tot vaststelling van de volgende ‘Regeling stimulering Vraaggericht Bouwen”

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Definities en begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Subsidie: hetgeen daaronder verstaan wordt in artikel 4:21,lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Subsidieplafond: het bedrag dat het college gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar stelt voor de verstrekking van subsidies binnen de raad vastgestelde begroting;

 • c.

  Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO): Een gebouw of complex dat collectief wordt ontwikkelt en collectief wordt aanbesteed. De kopers zijn zelf opdrachtgever.

 • d.

  Medeopdrachtgeverschap (MO): Ontwikkelaar en koper zijn samen opdrachtgever.

 • e.

  Meerkosten: kosten die niet iets toevoegen aan de waarde van de gerealiseerde woning maar wel noodzakelijk zijn om alle stappen in het vraaggerichte bouwproces te kunnen doorlopen. Te denken valt aan: opzetten van een overleg- en besluitvormingsstructuur, het uitwerken van de uitgangspunten tot een ontwerp, de bestekkosten die worden gemaakt.

 

Artikel 2 Doel van de regeling

Het hoofddoel van deze regeling is dat de gemeente Maastricht, ook voor toekomstige generaties, een aantrekkelijke woonstad is. De twee doelen die deze regeling wil bereiken om aan dit hoofddoel bij te dragen zijn het stimuleren van de kwaliteit van de bestaande particuliere voorraad en inwoners meer zeggenschap te geven over het (ver)bouwen van hun woning.

 

HOOFDSTUK 2 CRITERIA

Artikel 3 Algemene subsidiecriteria

 • 1.

  Subsidie kan slechts worden verstrekt onder de daarbij door de raad of door College van B&W bepaalde voorwaarden.

 • 2.

  College van B&W stelt met betrekking tot deze regeling het subsidieplafond vast op €175.000,- inzake meerkosten en €500.000,- inzake kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen.

 • 3.

  De subsidie is eenmalig;

 • 4.

  De aanvrager van de subsidie inzake kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen maakt in zijn aanvraag voldoende aannemelijk dat

  a. de te verbouwen woning, voordat deze in zijn eigendom kwam, één jaar of langer te koop stond;

  b. er een bouwdepot is verkregen van ten minste 5 keer het aangevraagde subsidiebedrag;

  c. de aangevraagde subsidie wordt gebruikt voor structurele verbeteringen aan de woning.

 • 5.

  De aanvrager van de subsidie inzake meerkosten maakt in zijn aanvraag voldoende aannemelijk dat

  a. er draagvlak is. Er is een groep van geïnteresseerde (toekomstige) bewoners die met behulp van CPO of MO willen (ver)bouwen.

  b. realisatie is vergunbaar. Het projectplan past binnen de beleidskaders en wettelijke vereisten.

 

Artikel 4 Specifieke eisen

Aanvullend aan de in artikel 3 benoemde algemene subsidiecriteria dient de subsidieaanvrager aannemelijk te maken dat de beoogde investering een bijdrage zal leveren aan de hoofddoelstelling onder artikel 2 alsmede aan alle van de onderstaande specifieke subsidiecriteria voor de subsidie inzake kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen:

 • -

  de te verbouwen woning is gelegen in de gemeente Maastricht;

 • -

  de subsidie bedraagt 20% van het verleende bouwdepot tot een maximum van €10.000,-;

 • -

  de subsidieaanvrager gaat de verplichting aan om de woning binnen twee jaar op te knappen;

 • -

  de subsidieaanvrager gaat de verplichting aan om de woning na oplevering minimaal twee jaar zelf te bewonen;

 • -

  de subsidieaanvrager gaat de verplichting aan om na twee jaar te bewijzen dat de afgesproken verbeteringen aan de woning, ook diegene die vermeld zijn bij het bouwdepot, zijn uitgevoerd.

 

Aanvullend aan de in artikel 3 benoemde algemene subsidiecriteria dient de subsidieaanvrager aannemelijk te maken dat de beoogde investering een bijdrage zal leveren aan de hoofddoelstelling onder artikel 2 alsmede aan alle van de onderstaande specifieke subsidiecriteria voor de subsidie inzake meerkosten:

 • -

  het complex of de woning(en) zijn gelegen in de gemeente Maastricht;

 • -

  de subsidieaanvrager dient een rekening of offerte kunnen overleggen waarin de werkzaamheden worden vermeld ten behoeve van een CPO of MO project;

 • -

  de subsidie bedraagt bij complexen gerealiseerd met CPO 50% van de meerkosten tot een maximum van €1500,- per wooneenheid in het complex tot €30.000,- per complex;

 • -

  de subsidie bedraagt bij huurwoningen gerealiseerd met MO 25% van de meerkosten tot een maximum van €500,- per woning;

 • -

  de subsidieaanvrager gaat bij een subsidieaanvraag voor CPO de verplichting aan om de woning na oplevering minimaal twee jaar zelf te bewonen;

 • -

  de subsidieaanvrager gaat bij een subsidieaanvraag voor MO de verplichting aan om de woning na oplevering minimaal 15 jaar te verhuren;

 • -

  de subsidieaanvrager tekent een intentieovereenkomst die stelt dat de subsidieaanvrager de opgedane kennis over vraaggericht bouwen openbaar maakt.

 

Artikel 5 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger moet daadwerkelijk aantoonbaar binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie starten met de uitvoering van zijn plan.

 • 2.

  De subsidieontvanger dient een zodanig ingerichte administratie te voeren, dat daaruit te allen tijde de voor de vaststelling van de bijdrage van belang zijnde baten en lasten alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 • 3.

  Het college van B & W kan de subsidieontvanger te allen tijde verplichten om op de door haar aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de bijdrage wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de verbonden verplichtingen.

 • 4.

  Het college van B & W kan de subsidieontvanger te allen tijde verplichten om inlichtingen te verstrekken en inzage te verlenen in zijn algehele administratie aan door het college van B & W aangewezen ambtenaren of accountants.

 • 5.

  De subsidieontvanger informeert het college van B & W schriftelijk en onverwijld over:

  a. afwijkingen die in de uitvoering van het oorspronkelijke plan optreden;

  b. ontwikkelingen die ertoe leiden of kunnen leiden dat het plan niet kan worden verwezenlijkt;

  c. het geheel of gedeeltelijk tussentijds beëindigen van activiteiten.

 • 6.

  De resultaten en effecten na afloop van de investering dienen door de subsidieontvanger te zijn gewaarborgd.

   

Artikel 6 Afwijzingsgronden

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt afgewezen indien naar oordeel van het College van B & W:

  a. De beoogde investering onvoldoende bijdrage levert aan de te behalen doelstelling geformuleerd in artikel 2; en/of

  b. er niet wordt voldaan aan de algemene criteria in artikel 3; en/of

  c. de beoogde investering onvoldoende bijdrage levert aan de criteria, genoemd in artikel 4; en/of

  d. de aanvraag niet binnen de in artikel 10 lid 1 genoemde termijn is ontvangen, voorzien van alle gegevens en bescheiden die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag (en met inachtneming van een hersteltermijn van 7 dagen).

 • 2.

  De subsidieaanvraag kan worden afgewezen op grond van artikel 5 van de Algemene Subsidieverordening 2015 van de Gemeente Maastricht.

 

Artikel 7 Wijze van beoordeling

 • 1.

  Beoordeling vindt plaats door het college van B&W van Maastricht.

 • 2.

  De aanvragen worden beoordeeld op de criteria die worden vermeld bij artikel 3 en 4.

 

HOOFDSTUK 3 FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 8 Subsidiabele kosten

De enige kosten die in aanmerking komen voor subsidie op basis van deze regeling zijn de kosten voor procesbegeleiding voor de subsidie inzake procesbegeleidingskosten en de kosten voor kwaliteitsverbeteringen aan de woning voor de subsidie inzake kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen. Het subsidieplafond is €175.000,- inzake procesbegeleidingskosten en €500.000,- inzake kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen.

 

HOOFDSTUK 4 AANVRAAG EN VASTSTELLING

Artikel 9 Indienen aanvraag

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend bij het college van B&W van de gemeente Maastricht via post@maastricht.nl of schriftelijk t.n.v. Beleid en Ontwikkeling, subsidiebureau van Bedrijfsvoering & Control.

 • 2.

  De volgende onderdelen dienen in ieder geval in de aanvraag voor de subsidie inzake kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen te zijn opgenomen:

  a. de koopovereenkomst met in ieder geval de pagina's waarop uw naam, adres en handtekening staan

  b. een, op datum ondertekende, opdrachtverlening aan een erkende makelaar tot de verkoop van de betreffende woning. De datum van opdrachtverlening moet minimaal één jaar vóór de verkoop van de woning liggen. Gages e.d. mogen worden gecensureerd.

  c. het verleende bouwdepot met in ieder geval de pagina’s waarop de voorgenomen kwaliteitsverbeteringen, uw naam, adres en handtekening, het akkoord en de handtekening van de geldverstrekker en het bedrag dat in het bouwdepot wordt gestort

  d. een begroting van de te nemen kwaliteitsverbeteringen die met behulp van de subsidie en het verleende bouwdepot aan de woning worden uitgevoerd

 • 3.

  De volgende onderdelen dienen in ieder geval in de aanvraag voor de subsidie inzake meerkosten te zijn opgenomen:

  a. Een offerte(s) of rekening(en) van alle te maken of gemaakte meerkosten. Hier worden in ieder geval de te maken kosten, de te verrichten werkzaamheden, de locatie van de te (ver)bouwen woning(en) en de naam van de subsidieaanvrager vermeld

  b. Een ondertekende intentieverklaring die stelt dat de subsidieaanvrager de opgedane kennis over vraaggericht bouwen openbaar maakt

   

Artikel 10 Termijn voor indienen aanvraag

De subsidieaanvraag kan op elk moment gedurende de looptijd van de subsidieregeling worden ingediend.

Indien het subsidieplafond is bereikt, worden de subsidieregelingen beëindigd en wordt de subsidieaanvraag niet meer in behandeling genomen.

 

Artikel 11 Vaststellen, rekening en verantwoording

 • 1.

  De subsidieontvanger dient uiterlijk 13 weken nadat de activiteiten zijn afgerond, doch uiterlijk de afrondingsdatum zoals opgenomen in de subsidietoekenning, in overeenstemming met het bepaalde in deze regeling een aanvraag tot vaststelling in te dienen bij het college van B&W.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling dient te bevatten:

  a. een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en bevat een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de eventuele verschillen;

  b. een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten. Hierbij valt te denken aan een financieel verslag of een jaarrekening. Of, in het geval van de subsidies inzake kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen de declaratieformulieren van het bouwdepot aangevuld met bonnetjes, nota’s en facturen die betrekking hebben op de uit de subsidie betaalde verbeteringen aan de woning. De financiële verantwoording sluit aan op de bij de aanvraag opgegeven offerte/factuur dan wel begroting waarvoor een investeringsvoorschot is verleend. Verschillen tussen begroting en realisatie worden toegelicht;

  c. bij subsidies inzake kwaliteitsverbetering d.m.v. kluswoningen een uitreksel van het BRP (Basisregistratie Personen) van de aanvrager om te bewijzen dat de aanvrager woonachtig is op het adres;

  d. bij subsidies vanaf €50.000,- een accountantsverklaring. De financiële verantwoording wordt voorzien van een verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk wetboek, waaruit de getrouwheid van deze verantwoording blijkt en tevens tot uitdrukking komt dat aan de voorwaarden is voldaan;

  e. het college van B&W kan bepalen dat ook andere dan de in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden, die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.

 • 3.

  Het college van B&W stelt binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling de bijdrage definitief vast. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in deze regeling kan het College op grond van de Algemene Subsidieverordening overgaan tot terugvorderingen.

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 1 november 2016.

 

de griffier,

J.J.L. Goossens

 

de voorzitter,

J.M. Penn-te Strake

 

 

Artikelgewijze toelichting

 

Artikel 1: Definities en begrippen

Geen verdere toelichting

 

Artikel 2: Doel van de regeling

Geen verdere toelichting

 

Artikel 3: Algemene subsidiecriteria

Geen verdere toelichting

 

Artikel 4: Specifieke eisen

Geen verdere toelichting

 

Artikel 5: Verplichtingen subsidieontvanger

Binnen 6 maanden na toekenning van de subsidie moet worden gestart met de uitvoering van het plan. De subsidieontvanger is verplicht alle wijzigingen ten aanzien van het ingediende plan zelf direct te melden bij de gemeente. Indien blijkt dat de uitvoering vertraging ondervindt, is het mogelijk dat de subsidie wordt teruggevorderd.

 

Artikel 6:Afwijzingsgronden  

Naast de binnen deze regeling genoemde afwijzingsgronden kan de subsidieaanvraag ook afgewezen worden op grond van de weigeringsgronden van de Algemene Subsidieverordening 2015 (ASV) van de Gemeente Maastricht.

De weigeringsgronden van de ASV houden in dat de aanvraag kan worden afgewezen indien de beoogde investering:

 • -

  niet gericht is op de gemeente of niet aanwijsbaar ten goede komen aan de ingezetenen van de gemeente Maastricht;

 • -

  de gelden niet of onvoldoende mate worden besteed aan het doel waarvoor de subsidie beschikbaar wordt gesteld;

 • -

  de subsidieaanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten ontplooit of zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde, en/of;

 • -

  de subsidieaanvrager ook zonder subsidieverstrekking over voldoende gelden, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden kan beschikken om de kosten van de activiteiten te dekken.

 

Artikel 7 Wijze van beoordeling

Geen verdere toelichting

 

Artikel 8 Niet-subsidiabele kosten

Geen verdere toelichting

 

Artikel 9 Indienen aanvraag

De aanvraag dient te worden ingediend middels een formeel verzoek aan het college van B&W waarin de aangegeven onderdelen minimaal opgenomen moeten zijn.

 

Artikel 10 t/m artikel 13

Geen verdere toelichting