Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen
CiteertitelBeleidsregels gemeentelijk antennebeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. wet Wro
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2010Nieuwe regeling

26-01-2010

gmb-2016-154075

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen

Het college van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het college op 26 januari 2010 het beleid ten aanzien van het plaatsen van

antennemasten heeft vastgelegd in de beleidsnota ‘Gemeentelijk antennebeleid’;

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. site-sharing: het gezamenlijk gebruiken van een antennemast;

b. antennemast: een mast ten behoeve van het plaatsen van antennes voor mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen.

Artikel 2 Aantal locaties per wijk/dorp

Het college vult haar bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing, als bedoeld in artikel 3.6 en 3.23 Wet ruimtelijke ordening, voor het plaatsen van een antennemast zo in, dat per wijk of dorp maximaal een antennemast kan worden geplaatst op de locatie zoals deze voor de desbetreffende wijk of dorp onder hoofdstuk 8 van de beleidsnota is beschreven, en in de bijlage bij deze beleidsregel is aangegeven.

Artikel 3 Voorwaarden

Het college verleent de in artikel 1 bedoelde ontheffing onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  verplichting tot site-sharing.

 • b.

  verplichting tot het oprichten van een mast van 40 meter.

 • c.

  een standaard inrichting van de locatie:

  1. groen hekwerk (ral RAL 6020). Dit is dezelfde kleur als de kasten van de gemeentelijke pompgemalen;

  2. hoogte hekwerk 2,5 meter;

  3. grijze klinkerbestrating;

  4. systeemkasten in groen (ral 6020). Dit is dezelfde kleur als de kasten van de gemeentelijke pompgemalen;

  5. maximaal bouwvlak van 7,5 bij 7,5 meter.

 • d.

  afsluiten van een (planschade)verhaalsovereenkomst waarin wordt vastgelegd dat planschade en mogelijk andere optredende schade voor rekening en risico van de aanvrager komt.

Artikel 4 Welstand

De bouwwerken die voldoen aan de voorwaarden genoemd in artikel 2 sub c zijn welstandsvrij.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking de dag na publicatie;

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels gemeentelijk antennebeleid.

 

Aldus vastgesteld door het college van Hoogeveen op 26 januari 2010,

de secretaris, de burgemeester,

Overzicht van de genoemde locatie binnen de grenzen van de gemeente Hoogeveen

Locaties worden in detail weergegeven, met uitzondering van de locaties welke kunnen worden gerealiseerd op bestaande hoogspanningstracee’s.

 

Steenbergerpark, locatie de Weide

 

Elbe, Schutlanden, locatie Venesluis

 

Carpoolplaats langs A37, locatie Zuid

 

Oksel A37 – Mr. Cramerweg, locatie Krakeel / Wolfsbos

 

Sportvelden Bentinckspark, locatie Wolfsbos

 

De Tamboer, locatie Centrum

 

Hoogspanningsmast, Dieselstraat, locatie de Wieken

 

Hoogspanningsmast, Europaweg, locatie de Wieken

 

Hoogspanningsmasten, locatie Buitengebied Pesse

 

C2000-mast, locatie Pesse

 

Sporthal de Marke, locatie Hollandscheveld

 

Bestaande mast, Buitengebied ten oosten van Hollandscheveld

 

Boerdijk naast begraafplaats, locatie Nieuwlande

 

Compagnieweg – Carstensdijk, locatie Elim