Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels ontheffing parkeereisen Bouwverordening 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ontheffing parkeereisen Bouwverordening 2009
CiteertitelBeleidsregels ontheffing parkeereisen Bouwverordening 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Woningwet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2009Nieuwe regeling

14-07-2009

gmb-2016-154057

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ontheffing parkeereisen Bouwverordening 2009

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de Woningwet, artikel 2.5.30 Bouwverordening 2007 en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het college op 26 februari 2008 het beleid ten aanzien van het verlenen van

ontheffingen voor parkeergelegenheden heeft vastgelegd in de beleidsnotitie ‘Ontheffing artikel 2.5.30

van de Bouwverordening’;

Besluit:

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels ontheffing parkeereisen Bouwverordening 2009

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel (en de daarop berustende bepalingen) wordt (mede) verstaan onder:

 • -

  parkeereis: in voldoende mate (te verwachten behoefte aan) aangebracht zijn van ruimte in, op of onder het gebouw ten behoeve van het parkeren of stallen van auto’s dan wel voor het laden of lossen van goederen als de omvang of de bestemming van het gebouw daarvoor aanleiding geeft;

 • -

  dubbel gebruik: locaties waarvan de parkeerplaatsen overdag niet in gebruik worden genomen zoals sportvelden;

 • -

  het gebouw: het te realiseren bouwwerk;

 • -

  mobiliteitsfonds: een door de gemeenteraad van Hoogeveen ingesteld fonds met financiële middelen dat wordt ingezet om het oplopen van de parkeerdruk te voorkomen;

 • -

  ontheffing: een toestemming om onder bepaalde voorwaarden niet te hoeven voldoen aan de parkeereisen;

 • -

  het gebied: het centrum (grenzen centrumruit) aangevuld met de zuidzijde van het Haagje en de Schutstraat tussen de Beukemastraat en de Zuiderweg aangevuld met het Schutsplein.

Artikel 2 Parkeereisen

In de volgende gevallen wordt voldaan aan de parkeereis:

 • a.

  wanneer met een door het college of daartoe aangewezen instantie uitgevoerde parkeerdrukmeting is aangetoond dat er voldoende openbare plaatsen beschikbaar zijn. Hieraan wordt voldaan als nabij het gebouw de mogelijkheid bestaat om dubbel gebruik te maken van parkeerplaatsen of

 • b.

  wanneer de initiatiefnemer zelf (op eigen terrein) in de nabijheid van het gebouw parkeerruimte realiseert of

 • c.

  wanneer de parkeerplaatsen worden gehuurd van derden, waarbij de initiatiefnemer dient aan te tonen door middel van huurcontracten dat deze parkeerplaatsen tenminste voor 10 jaar lang voor deze functie beschikbaar zijn.

Artikel 3 Voorwaarden ontheffing

Het college verleent ontheffing van de parkeereisen voor bouwwerken die gerealiseerd worden in het gebied onder de voorwaarden dat de aanvrager van de ontheffing een bedrag van 10.000,- per niet gerealiseerde parkeergelegenheid betaalt aan de gemeente Hoogeveen.

Artikel 4 Mobiliteitsfonds

1. Het college voegt de onder artikel 3 van deze beleidsregel verkregen financiële middelen toe aan het mobiliteitsfonds.

2. Het college investeert de onder het eerste lid bedoelde middelen aan maatregelen binnen 10 jaar na toevoeging aan het mobiliteitsfonds om de oplopende parkeerdruk in het gebied te voorkomen dan wel te verminderen.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking na bekendmaking.

 • 2.

  De in deze regeling genoemde voorwaarden gelden alleen voor bouwvergunningen die zijn verleend na 25 juni 2008.

 • 3.

  Op de in het eerste lid genoemde datum worden de Beleidsregels Ontheffing artikel 2.5.30 van de Bouwverordening ingetrokken.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels ontheffing parkeereisen Bouwverordening 2009.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Hoogeveen op 14 juli 2009.

de secretaris, de burgemeester