Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels procedure opleggen maatwerkvoorschriften 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels procedure opleggen maatwerkvoorschriften 2009
CiteertitelBeleidsregels procedure maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 en 8.42a Wet milieubeheer 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8.42 van de Wet milieubeheer
 2. artikel 8.42a van de Wet milieubeheer
 3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2009Nieuwe regeling

14-07-2009

gmb-2016-154055

H.09.00688

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels procedure opleggen maatwerkvoorschriften 2009

Het college van de gemeente Hoogeveen;

gelet op de artikelen 8.42, 8.42a Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het college op 20 februari 2008 de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van

toepassing heeft verklaard voor het opleggen van maatwerkvoorschriften;

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

Beleidsregels procedure opleggen maatwerkvoorschriften 2009.

Artikel 1

Op de voorbereiding van een besluit als bedoeld in artikel 8.42 en 8.42a Wet milieubeheer is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing waarbij overeenkomstig artikel 3:15, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit in te dienen.

Artikel 2
 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking na publicatie.

 • 2.

  Op de in het eerste lid genoemde datum wordt de beleidsregel Vaststelling procedure maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 en 8.42a Wet milieubeheer 20 februari 2008 ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels procedure maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 en 8.42a Wet milieubeheer 2009.

Aldus vastgesteld door het college van Hoogeveen op 14 juli 2009.

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen,

de secretaris, de burgemeester,