Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Beleidsregels uitvoeren bodemonderzoek bij bouwaanvragen Hoogeveen 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitvoeren bodemonderzoek bij bouwaanvragen Hoogeveen 2009
CiteertitelBeleidsregels uitvoeren bodemonderzoek bij bouwaanvragen Hoogeveen 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 8 van de Woningwet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-08-2009Nieuwe regeling

14-07-2009

gmb-2016-154053

H.09.00688

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitvoeren bodemonderzoek bij bouwaanvragen Hoogeveen 2009

gelet op artikel 8 Woningwet; artikel 2.1.5 Bouwverordening 2007 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het college op 10 juli 2007 het beleid ten aanzien van de verplichting tot het uitvoeren van bodemonderzoek bij bouwvergunningaanvragen heeft vastgelegd in de ‘Bodemnota van de gemeente Hoogeveen’;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels:

 

Beleidsregels uitvoeren bodemonderzoek bij bouwaanvragen Hoogeveen 2009

Artikel 1 Ontheffing plicht uitvoeren bodemonderzoek

Het college verleent ongeacht de omvang van het bouwwerk op grond van artikel 2.1.5 derde lid van de Bouwverordening ontheffing van de plicht tot het uitvoeren van een bodemonderzoek overeenkomstig artikel 2.1.5 eerste lid van de Bouwverordening wanneer naar het oordeel van het college:

a. voldoende bruikbare recente gegevens beschikbaar zijn over de historie van de te bebouwen locatie en

b. deze gegevens geen aanleiding zijn te veronderstellen dat er sprake is van een met bodemverontreiniging verdachte locatie.

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking na publicatie.

 • 2.

  Op de in het eerste lid genoemde datum worden de beleidsregels die zijn opgenomen in paragraaf 6.3 van de Bodemnota van de gemeente Hoogeveen van 10 juli 2007 voorzover deze betrekking hebben op het verlenen van ontheffing voor het uitvoeren van bodemonderzoek bij bouwvergunningaanvragen ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels uitvoeren bodemonderzoek bij bouwaanvragen Hoogeveen 2009.

 

Aldus vastgesteld door het college van Hoogeveen op 14 juli 2009.

de secretaris, de burgemeester,