Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Beleidsregel vreugdevuren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel vreugdevuren
CiteertitelBeleidsregel vreugdevuren
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 1:3 Awb
 2. titel 4.3 Awb
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR337918/CVDR337918_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-201608-07-2017Nieuwe regeling

27-09-2016

gmb-2016-136269

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel vreugdevuren

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gelet op:

 • artikel 5:34 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV);

 • artikel 1:3, lid 4 Algemene wet bestuursrecht;

 • titel 4.3 Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat:

 • op grond van artikel 5.34, lid 1 APV het verboden is in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben;

 • op grond van artikel 5.34, lid 1 APV het verbod niet geldt voor zover het betreft:

  • a.

   verlichting door middel van kaarsen en fakkels en dergelijke; of

  • b.

   sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand en deze vuren op eigen terrein zonder openbaar karakter branden; of

  • c.

   vuur voor koken, bakken en braden,

voor zover dat geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving oplevert;

 • op grond van artikel 5.34, lid 3 APV het college van dit verbod ontheffing kan verlenen;

 • de gemeenteraad vanaf 2015 geen financiële middelen meer beschikbaar heeft gesteld voor het begeleiden van vreugdevuren;

 • door dit raadsbesluit organisatoren zelf verantwoordelijk worden voor het veilig begeleiden van vreugdevuren;

 • op basis van de ervaringen van de jaarwisseling 2015-2016 geconstateerd is dat het verkrijgen van een ontheffing voor vreugdevuren een te grote verantwoordelijkheid van de aanvrager vraagt voor het goede verloop en voor eventuele schade;

 • het college vreugdevuren niet geheel wil verbieden en daarom  ter bescherming van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu  een beleidsregel ten aanzien van het gebruik van de hiervoor genoemde ontheffingsbevoegdheid wil vaststellen;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende

Beleidsregel vreugdevuren inzake het gebruik van de bevoegdheid ex artikel 5:34, lid 3 APV om ontheffing te verlenen van het verbod als omschreven in artikel 5:34, lid 1 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht

 

Artikel 1  

Een of meer burgers kunnen het college vragen om een vreugdevuur te organiseren in hun wijk of buurt.

Artikel 2  

 • 1.

  Ten behoeve van zo'n vreugdevuur vraagt het college voor zichzelf een ontheffing, als genoemd in artikel 5:34, lid 1 Algemene plaatselijke verordening Dordrecht aan.

 • 2.

  Het college verleent een ontheffing ten behoeve van een vreugdevuur niet aan derden.

 • 3.

  Het college verleent per jaar voor maximaal 3 vreugdevuren een ontheffing.

Artikel 3  

De voorbereidingen voor, de uitvoering en het opruimen van het vreugdevuur, waarvoor een ontheffing als bedoeld in het vorige lid wordt verleend, worden door het college op kosten van de gemeente verzorgd.

Artikel 4  

Dit collegebesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 5  

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel vreugdevuren".

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 september 2016.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok