Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 augustus 2016, nr. 8199E35B, tot aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016 naar aanleiding van een bezwaarschrift ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei, provincie Utrecht 2016) (Aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 augustus 2016, nr. 8199E35B, tot aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016 naar aanleiding van een bezwaarschrift ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei, provincie Utrecht 2016) (Aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016)
CiteertitelAanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Utrecht/369830/369830_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-09-2016Nieuwe regeling

06-09-2016

prb-2016-5178

8199E35B

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 30 augustus 2016, nr. 8199E35B, tot aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016 naar aanleiding van een bezwaarschrift ten behoeve van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht (Vaststellingsbesluit aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei, provincie Utrecht 2016) (Aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016)

Artikel 1 Aanpassen beheerplan Vechtvallei

Gedeputeerde Staten passen het collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer voor de Vechtvallei 2016 aan.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Aanpassing collectieve beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016.

 

Aldus vastgesteld in de (openbare) vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 6 september 2016.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

Bijlage Aanpassing collectief beheerplan agrarisch natuurbeheer Vechtvallei 2016 naar aanleiding van bezwaarschrift

 

Gewenste aanpassing 1

BE-nummer

Aantal ha

beheerpakket

1000

2.52

Legselbeheer op grasland 35 tot 50 broedparen/100 ha

1004

1.06

Legselbeheer op grasland 35 tot 50 broedparen/100 ha

1007

1.08

Legselbeheer op grasland 35 tot 50 broedparen/100 ha

1010

1.06

Legselbeheer op grasland 35 tot 50 broedparen/100 ha

Totaal aantal hectares

5.72

 

 

Kaart van de percelen (de rood omlijnde percelen)

     

Gewenste aanpassing 2

 

BE-nummer

Aantal ha

beheerpakket

6

0.5

Legselbeheer op grasland 35 tot 50 broedparen/100 ha

Totaal aantal hectares

0.5

 

 

Kaart van het perceel (een deel van het perceel zwart omlijnt)

   

Toelichting

Op basis van artikel 9.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer stellen Gedeputeerde Staten jaarlijks collectieve beheerplannen vast voor agrarisch natuurbeheer. Op het collectief beheerplan is een bezwaarschrift ingediend. Met dit besluit wordt gehoor gegeven aan het bezwaarschift en het collectief beheerplan voor de Vechtvallei op dit punt aangepast.

 

Een collectief beheerplan bestaat uit een kaart waarop op perceelsniveau de ligging van beheerpakketten is aangeduid. De voorwaarden waaraan het collectief beheerplan moet voldoen zijn opgenomen in het Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013. In het Natuurbeheerplan zijn ook de gebieden aangeduid waar subsidie voor agrarisch natuur en landschapsbeheer mogelijk is.

 

Gedeputeerde Staten hebben voor ieder gebied een gebiedscoördinator gevraagd om een collectief beheerplan op te stellen. De collectieve beheerplannen voor 2016 bevatten alleen contracten die volgens de Subsidieverordening Natuur en Landschap 2009 doorlopen. Nieuwe contracten zijn aangegaan in samenwerking met agrarische collectieven volgens het nieuwe stelsel per 1 januari 2016. Deze maken geen onderdeel uit van dit besluit.

 

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending of uitreiking van dit besluit daartegen bezwaar maken door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

 

Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaarschrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht , postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Bij het verzoek om voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden gevoegd. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.