Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogeveen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoogeveen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogeveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoogeveen 2016
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoogeveen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpOpenbare orde, zedelijkheid, gezondheid, veiligheid, volkshuisvesting en milieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 3.8 lid 1 Wet BRP
 2. art. 3.9 lid 1 Wet BRP
 3. art. 3.9 lid 2 Wet BRP
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-201606-01-2014Nieuwe regeling

30-06-2016

gmb-2016-100644

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoogeveen 2016

De raad van de gemeente Hoogeveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.9, eerste en twee lid van de Wet basisregistratie personen;

Besluit:

vast te stellen de

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoogeveen 2016

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Hoogeveen, gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Hoogeveen.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen indien:

 • a.

  de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

 • b.

  de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid van dit artikel.

 • 2.

  Verstrekking overeenkomstig het eerste lid vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • a.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt.

 • b.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 3 Verstrekkingsbeperking

Ongeacht artikel 2 van deze verordening vindt geen gegevensverstrekking aan derden plaats als er sprake is één van de volgende omstandigheden:

 • a.

  gegevensverstrekking ten behoeve van één of meerdere commerciële belangen of doelen

 • b.

  gegevensverstrekking conform artikel 3.21 Wet basisregistratie personen, tenzij deze persoon vooraf schriftelijke toestemming tot gegevensverstrekking heeft gegeven.

Artikel 4 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014,

 • 2.

  De Verordening gemeentelijke basisregistratie personen, vastgesteld op 26 mei 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Hoogeveen 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op 30 juni 2016.

De griffier, De voorzitter,

C. ELKEN K.B. LOOHUIS

Toelichting bij de Verordening Basisregistratie personen gemeente Hoogeveen 2016

Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken. Daardoor is de Verordening Gemeentelijke Basisregistratie personen  (2011) vervallen. De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente is in de Wbrp overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan.

Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

- organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 1 van deze verordening); en

- derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze verordening).

 

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

 

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die nu nog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren gaan de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

 

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid.

De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Hoogeveen.

 

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan organen van de gemeente..

 

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

• als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

• ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

 

Artikel 3. Verstrekkingsbeperking

Er worden geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening geheimhouding is geplaatst, als bedoeld in artikel 3.21 Wbrp, eerste lid. Gegevensverstrekking vindt alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene.

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen in de door hen vast te stellen bijlage.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

Aan de verordening wordt terugwerkende kracht toegekend tot en met 6 januari 2014, te weten de datum waarop de Wbrp in werking trad en de Wgba en de Verordening Gemeentelijke Basisregistratie personen (2011 ) verviel.