Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ondermandaatbesluit provincies Flevoland en Utrecht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit provincies Flevoland en Utrecht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Citeertitel
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2015-7392.html
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2015-6550.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2016Ondermandaatbesluit provincies Flevoland en Utrecht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016

02-06-2016

bgr-2016-313

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit provincies Flevoland en Utrecht Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016

 

Overwegende dat:

 

- bij besluit van 3 november 2015, nr. 1806135, door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland mandaat en machtiging is verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Mandaatbesluit BRZO/RIE Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2015);

- bij besluit van 15 september 2015, nr. 815FE15D, door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht);

- in de genoemde mandaatbesluiten bepaald is dat de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de bevoegdheden in ondermandaat of ondermachtiging, en voor Utrecht ook ondervolmacht, kan opdragen aan medewerkers die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, tenzij dit in het mandaatregister is uitgesloten.

 

Besluit d e directeur van de Omgevingsdienst N ZKG :

 

I. ondermandaat, ondermachtiging, en voor Utrecht ook de ondervolmacht te verlenen, uitsluitend voor zover de betreffende ondermandaten hierin voorzien en voor zover het binnen het takenpakket past, aan de medewerker, aangesteld in de functie van adjunct-directeur, en de medewerker, aangesteld in de functie van teammanager, voor de bevoegdheden genoemd in het ondermandaatregister;

 

II. te bepalen dat het ondermandaat, de ondermachtiging, en voor Utrecht ook de ondervolmacht tevens kan worden uitgeoefend, indien de functie van adjunct-directeur en/of teammanager vacant is, door een door de directeur aangewezen waarnemer;

 

III. te bepalen dat, tevens alle bij de desbetreffende taak of bevoegdheid behorende overige taken zoals correspondentie (waaronder ontvangstbevestigingen) en de in het kader van de te volgen besluitvormingsprocedures te nemen beslissingen, zoals verzoeken om (aanvullende) informatie, verdagen van beslissingen, buiten behandeling laten van aanvragen, doorzending en het voldoen aan publicatieverplichtingen, omvatten;

 

IV. te bepalen dat de volgende handelingen door een medewerker kunnen worden uitgeoefend:

- het doorzenden van stukken op grond van artikel 2:3 van de Awb;

- het sturen van ontvangstbevestigingen;

- het stellen van een termijn (waarbinnen de aanvraag moet worden aangevuld) op grond van artikel 4:5 van de Awb;

- het voeren van correspondentie over Awb-procedures, ontheffingen, vrijstellingen en vergunningen (uitnodigingen, toezending verslagen e.d.) niet zijnde correspondentie in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures;

- het zenden van een controlebrief dat geen overtredingen zijn geconstateerd;

 

V. te bepalen dat stukken die in het kader van bezwaar- en beroepsprocedures aan bezwaarschriftencommissies, de (voorzitter van de) Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State of de (voorzieningenrechter van de) rechtbank worden verzonden, kunnen worden ondertekend door de behandelend jurist;

 

VI. dat dit besluit bekend wordt gemaakt in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en in werking treedt op de dag na publicatie.

 

 

Afkortingen :

Hierna worden de volgende afkortingen gehanteerd:

APV: Algemene Plaatselijke Verordening

Awb: Algemene wet bestuursrecht

OD NZKG: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

VFL: Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbb: Wet bodembescherming

Wet Bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wm: Wet milieubeheer

Wob: Wet openbaarheid van bestuur

Wro: Wet ruimtelijke ordening

DVO:Dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

 

INHOUDSOPGAVE ONDERMANAATREGISTER

1 Algemene ondermandaten

- Provinciewet/Algemene wet bestuursrecht

- Wet openbaarheid van bestuur

- Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

2 Toezicht en handhaving

3 Fysieke leefomgeving - overig

- Wabo

- Coördinatie besluitvorming Waterwet - Wabo

4 Milieuzaken

- Wet Milieubeheer

 

 

 

Ondermandaat

Beperkingen en voorwaarden

1 .

Algemene ondermandaten

 

1.1a

Op grond van artikel 3, tweede lid van het mandaatbesluit, omvatten de bij of krachtens dit ondermandaatbesluit verleende ondermandaten, ondervolmachten en ondermachtigingen tevens alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen.

Geldt voor het grondgebied van de provincie UtrechtVoor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit ondermandaatregister.

1.1b

Het op grond van artikel 2, derde lid van het mandaatbesluit verleende ondermandaat omvat zowel de bevoegdheid om de krachtens dit ondermandaat bedoelde besluiten te nemen c.q. ondermachtigingen uit te oefenen als de bevoegdheid om de met deze besluiten samenhangende voorbereidende en uitvoerende besluiten te nemen, feitelijke handelingen (zie artikel 4 lid 3 van het Mandaatbesluit) en rechtshandelingen te verrichten en de met de voorbereiding en uitvoering samenhangende correspondentie te ondertekenen.

Geldt voor het grondgebied van de provincie Flevoland

1.2a

Beslissen inzake het geheel of gedeeltelijk - ambtshalve of op verzoek - intrekken, wijzigen, of verlengen van de onder dit ondermandaatbesluit vallende vergunningen, besluiten, toestemmingen, ontheffingen of verklaringen.

Geldt voor het grondgebied van de provincie Utrecht

1.2b

Beslissen inzake het geheel of gedeeltelijk - ambtshalve of op verzoek - intrekken, wijzigen, of verlengen van de onder dit ondermandaatbesluit vallende vergunningen, besluiten, toestemmingen, ontheffingen of verklaringen inclusief de ontheffingen op grond van de VFL 2012 die meegaan in de omgevingsvergunning.

Geldt voor het grondgebied van de provincie Flevoland

 

 

 

 

Provinciewet/Algemene wet bestuursrecht

 

1.3

Voeren van bestuursrechtelijke procedures

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van de provincie Utrecht: voor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit ondermandaatregister

1.4

Vertegenwoordigen van het college van gedeputeerde staten ter zitting in bestuursrechtelijke procedures

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van voor de provincie Utrecht: voor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit ondermandaatregister

1.5

Beslissen of bezwaar zal worden gemaakt tegen een besluit van een bestuursorgaan, daartegen beroep - hoger beroep daaronder begrepen - zal worden ingesteld of een voorlopige voorziening zal worden gevraagd

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van de provincie Utrecht: voor zover betrekking hebbend op het omgevingsrecht in algemene zin

 

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van de provincie Flevoland: na overleg met de portefeuillehouder

1.6

Beslissen of hoger beroep wordt ingesteld ter zake van een door de rechtbank gedane uitspraak

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van de provincie Utrecht: voor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit ondermandaatregister

 

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van de provincie Flevoland: na overleg met de portefeuillehouder

1.7

Verzoeken om opheffing of opschorting van een voorlopige voorziening in een bestuursrechtelijke procedure

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van de provincie Utrecht: voor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit ondermandaatregister

 

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van de provincie Flevoland: na overleg met de portefeuillehouder

1.8

Beslissen op verzoeken om schadevergoedingen in het kader van een bestuursrechtelijke procedure

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht: voor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit ondermandaatregister

1.9

Behandelen van een klacht op grond van titel 9.1 Awb

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht

 

Het betreft een klacht over de wijze waarop de OD, dan wel een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de OD, zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen bij de uitoefening van een bevoegdheid die is opgenomen in dit ondermandaatregister

1.10

Uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in paragraaf 4.1.3.2 Awb (dwangsom bij niet tijdig beslissen)

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht: voor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit ondermandaatregister

 

Wet openbaarheid van bestuur

 

1.11

Beslissen omtrent verzoeken om informatie alsmede het uit eigener beweging of op verzoek verstrekken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht

 

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

 

1.12

Vragen van advies als bedoeld in artikel 9 van deze wet aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen

 

2.

Toezicht en handhaving

 

2.1a

Opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 122 van de Provinciewet juncto afdeling 5.3.1 van de Awb, of het opleggen van een last onder dwangsom op grond van afdeling 5.3.2 van de Awb, wegens overtreding van een verbod of plicht gesteld bij of krachtens:

 

-de wetten waarvoor ondermandaat is verleend en hierbij behorende algemene maatregelen van bestuur, circulaires, regelingen, verordeningende

 

- Wet bodembescherming voor zover er sprake is van:

* handhaving van de zorgplicht als bedoeld in artikel 13 van de Wbb;

* handhaving van de door gedeputeerde staten gegeven aanwijzingen ex artikel 27, tweede lid van de Wbb voor nieuwe gevallen van verontreiniging.

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Flevoland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toezicht en handhaving op grond van de Wbb heeft uitsluitend betrekking op de Wm-inrichtingen in het grondgebied van de provincie Flevoland waarvoor gedeputeerde staten op grond van de Wabo bevoegd gezag zijn en voor zover deze bevoegdheden zijn ondergemandateerd

2.1b

Opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 122 van de Provinciewet juncto afdeling 5.3.1 van de Awb, of het opleggen van een last onder dwangsom op grond van afdeling 5.3.2 van de Awb wegens overtreding van een verbod of plicht gesteld bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten.

Geldt voor het grondgebied van de provincie Utrecht

 

Omvat tevens beslissingen op handhavingsverzoeken van derden en het besluit tot afzien van handhaving

2.2a

Opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 122 van de Provinciewet juncto afdeling 5.3.1 van de Awb, of het opleggen van een last onder dwangsom op grond van afdeling 5.3.2 van de Awb wegens overtreding van een verbod of plicht gesteld bij of krachtens de VFL 2012

Geldt voor het grondgebied van de provincie Flevoland

2.2b

Opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 122 van de Provinciewet juncto afdeling 5.3.1 van de Awb, of het opleggen van een last onder dwangsom op grond van afdeling 5.3.2 van de Awb wegens overtreding van een verbod of plicht gesteld bij of krachtens een Provinciale Verordening

Geldt voor het grondgebied van de provincie Utrecht

 

Omvat tevens beslissingen op handhavingsverzoeken van derden en het besluit tot afzien van handhaving

2.3

Beslissen tot beëindiging van dwangsom- en bestuursdwangprocedures

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Flevoland

2.4

Beslissen op verzoek om handhaving

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Flevoland

 

Niet zijnde het verlenen van een gedoogbeschikking.Het beslissen op het verzoek om handhaving kan zowel het honoreren als het weigeren van het verzoek inhouden.

2.5

Indienen van een verzoek om handhaving

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht: voor zover betrekking hebbend op het omgevingsrecht in algemene zin

2.6

Intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 5.19 Wabo

 

2.7

Feitelijke effectueren vanbestuursdwang

 

2.8

Overige bevoegdheden op grond van titel 5.3 van de Awb

Indien betrekking hebbend op het grondgebied van de provincie Utrecht: voor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit ondermandaatregister

3.

Fysieke leefomgeving - Overig

 

 

Wabo

 

3.1a

Beslissen op aanvragen om een (gefaseerde) omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo

Geldt voor het grondgebied van de provincie Flevoland: met uitzondering van het weigeren van een vergunning op grond van de wet Bibob

3.1b

Beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, 2.2 en 2.6 van de Wabo

Geldt voor het grondgebied van de provincie Utrecht

3.2

Beslissen op aanvragen om een beschikking met betrekking tot de eerste of de tweede fase zoals bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht

3.3

Beslissen over het verlenen van toestemmingen om de omgevingsvergunning over te dragen zoals bedoeld in artikel 2.25, lid 3, onder b, van de Wabo

 

3.4

Beslissen op verzoeken goedkeuring/toestemming op grond van de voorschriften die verbonden zijn aan de bij 3.1 genoemde omgevingsvergunning

 

3.5

Opleggen van nadere eisen op grond van de voorschriften die verbonden zijn aan de in 3.1 genoemde vergunning

 

3.6

Beslissen op aanvragen om een ontheffing van de voorschriften opgenomen in de onder nr. 3.1 genoemde vergunning

 

3.7

Beslissen op verzoeken om vergoeding van kosten en schade, dan wel ambtshalve te besluiten tot het vergoeden van kosten en schade als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wabo

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht

3.8a

Adviseren van andere bestuursorganen inzake een Watervergunning

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Flevoland

3.8b

Adviseren van andere bestuursorganen inzake een omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wabo

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht

3.9

Zorgdragen voor de procedure inzake milieueffectrapportage als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wm, voor zover de procedure van de milieueffectrapportage moet worden doorlopen ten behoeve van de vergunningverlening op grond van de Wabo

 

3.10

Beslissen over aanvragen met betrekking tot het wijzigen of intrekken van vergunningen als bedoeld in artikel 2.31 en 2.33 van de Wabo

 

3.11

Verzoeken om intrekking of wijziging van een omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wabo

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht

3.12

Indienen van zienswijzen tegen een ontwerp van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo

Geldt alleen voor het grondgebied van de provincie Utrecht

 

Coördinatie besluitvorming Waterwet - Wabo

 

3.12

Zorgdragen voor de coördinatie van de voorbereiding van een beschikking krachtens artikel 6.2 van de Waterwet en een omgevingsvergunning zoals bedoeld in paragraaf 3.5 van de Wabo

 

4.

M ilieuzaken

 

4.1

Het uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van bij of krachtens hoofdstuk 8, 10, 17, 19 en 20 en titel 12.3 van de Wet milieubeheer (Wm) gestelde regels.

 

4.2

Het uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van bij of krachtens hoofdstuk 7 van de Wm gestelde regels voor zover deze besluiten moeten worden genomen in verband met vergunningverlening op grond van de Wabo.

 

 

 

De Directeur van de Omgevingsdienst NZKG voornoemd,

 

 

Datum: 2 juni 2016

 

 

 

 

Mw. drs. E.M.J. Meijers