Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Twenterand

Verordening winkeltijden Twenterand 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTwenterand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Twenterand 2001
CiteertitelVerordening winkeltijden Twenterand 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Winkeltijdenwet
  2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-200312-12-2018Wijziging gemeentenaam in citeertitel

19-12-2002

TC Tubantia d.d. 23 december 2002

Raadsvoorstel d.d. 19 december 2002
03-02-2003Wijziging gemeentenaam in citeertitel

19-12-2002

TC Tubantia d.d. 23 december 2002

Raadsvoorstel d.d. 19 december 2002

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Twenterand 2001

1. Te verklaren, van oordeel te zijn dat als uitvloeisel van de gemeentelijke herindeling het noodzakelijk is tot samenvoeging van de “Verordening Winkeltijden Vriezenveen” van de voormalige gemeente Vriezenveen en de “Verordening inzake de winkeltijden” van de voormalige gemeente Den Ham tot één verordening voor de gemeente Vriezenveen (Twenterand).

2. Hiertoe vast te stellen dat de “Verordening Winkeltijden Twenterand” 2001 als volgt geformuleerd wordt:

Hoofdstuk 1 .

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Winkeltijdenwet;

b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, hemelvaartsdag,

tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;

c. straatverkoop van bepaalde goederen: het te koop aanbieden van voor directe consumptie

geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken”.

Artikel 2 Beslistermijn

1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 8 weken.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

1. Ontheffing op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder vande ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en adres van de voorgestelde rechtsverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijziging van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

f. de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Feestdagenregeling

1. De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op de feestdagen m.u.v. eerste kerstdag, die niet op een zondag vallen.

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking heeft op de feestdagen, niet vallende op een zondag ten behoeve van:

a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

b. het uitstallen van goederen.

2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

1. Het college van burgemeester en wethouders geven voor de gehele gemeente geen toepassing aan de vrijstelling als bedoeld in artikel 12, lid 1 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet.

Artikel 8 Nieuw Artikel

1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking heeft op werkdagen.

2. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 In werking treden

1. Deze verordening treedt in werking 8 dagen na die van haar afkondiging.

2. De “Verordening inzake de winkeltijden” van de voormalige gemeente Den Ham en de “Verordening Winkeltijden Vriezenveen” van de voormalige gemeente Vriezenveen worden ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Twenterand 2001".

3. Deze verordening treedt in werking op 8 dagen na die van haar afkondiging.

Vriezenveen, 1 november 2001

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

mr. A. Hoogendoorn drs. H. Koetje