Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grave

Reglement van orde op de commissie Welstand en Monumenten 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrave
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde op de commissie Welstand en Monumenten 2003
CiteertitelReglement van orde op de commissie Welstand en Monumenten 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De publicatiedatum van deze regeling is niet meer te achterhalen. Deze regeling vervangt de Regels voor de samenstelling en werkwijze van de commissie van advies aan het college van b&w.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenverordening Grave 2003, art. 37, lid 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-09-200301-11-2011Nieuwe regeling

23-09-2003

Onbekend

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde op de commissie Welstand en Monumenten 2003

REGLEMENT VAN ORDE OP DE COMMISSIE WELSTAND EN MONUMENTEN 2003

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  de commissie: de commissie Welstand en Monumenten;

 • b.

  de monumentenverordening: de Monumentenverordening Grave 2003;

 • c.

  de bouwverordening: de Bouwverordening Grave 1993, en zoals deze daarna steeds gewijzigd is vastgesteld.

Hoofdstuk II Commissie Welstand en Monumenten

Artikel 2  

De commissie Welstand en Monumenten adviseert het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging omtrent aangelegenheden die betrekking hebben op het uiterlijk aanzien van de gemeente, overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 1.

Hoofdstuk III De samenstelling van de commissie

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De commissie Welstand en Monumenten bestaat uit de grote commissie van Welstandszorg Noord-Brabant, met één toegevoegd lid van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg met kennis van de lokale monumentenzorg.

 • 2.

  De commissie bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder een voorzitter, een secretaris, en één lid van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg met kennis van de lokale monumentenzorg.

 • 3.

  Van de commissie dienen tenminste drie leden deskundig te zijn op het gebied van de architectuur, ruimtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie, en één lid dient deskundig te zijn op het gebied van de plaatselijke monumentenzorg.

 • 4.

  Eén van de deskundige leden is secretaris van de commissie, zijnde de rayonarchitect van Welstandszorg Noord-Brabant.

 • 5.

  Voor de voorzitter en de leden kunnen de overige voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van Welstandszorg Noord-Brabant als respectievelijke plaatsvervangers optreden.

 • 6.

  De commissie kan slechts adviezen uitbrengen als tenminste drie deskundige leden aanwezig zijn, waaronder het lid met kennis van de plaatselijke monumentenzorg.

 • 7.

  De voorzitter, leden en plaatsvervangende leden zijn onafhankelijk van het gemeentebestuur.

 • 8.

  De commissie kan zich bij de uitoefening van haar taak laten bijstaan door personen met deskundigheid in andere aanverwante disciplines, zoals landschapskunde, beeldende kunst etc.

Artikel 4 Benoeming en ontslag

 • 1.

  De gemeenteraad mandateert het Algemeen Bestuur van Welstandszorg Noord-Brabant om de leden van de commissie Welstand en Monumenten te benoemen, te vervangen of te ontslaan, met uitzondering van het toegevoegde lid van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg.

 • 2.

  Het toegevoegde lid van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg wordt benoemd of ontslagen volgens artikel 4 van de verordening op de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg 2003.

Hoofdstuk IV Taakveld van de Commissie

Artikel 5 Taakveld

 • 1.

  De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders alvorens zij besluiten over de in bijlage 1 genoemde taken die onderdeel uitmaken van deze verordening.

 • 2.

  Over planologische maatregelen, waarbij beschermde gemeentelijke- en/of rijksmonumenten, en beelbepalende zaken als bedoeld in de Monumentenverordening Grave 2003 zijn betrokken, dient de commissie Welstand en Monumenten om advies te worden gevraagd, tenzij de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg daarvoor is aangewezen.

 • 3.

  Voorts brengt de commissie advies uit in alle aangelegenheden, waarover het college van burgemeester en wethouders haar oordeel vraagt.

 • 4.

  De besluiten, die naar aanleiding van de adviezen van de commissie zijn genomen worden zo spoedig mogelijk aan de commissie medegedeeld.

Artikel 6 Vergoedingen

Het lid van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen een honorarium dat door het college van burgemeester en wethouders jaarlijks aan de hand van de tarieven van de Bond Nederlandse Architecten (BNA) wordt vastgesteld. Reiskosten worden vergoed op basis van kosten van openbaar vervoer eerste klas, dan wel op basis van kilometervergoeding.

Hoofdstuk V Van orde van de vergadering

Artikel 7 Commissie Welstand en Monumenten

 • 1.

  De commissie Welstand en Monumenten beoordeelt (bouw)plannen en toetst deze in het kader van zowel het Welstandstoezicht, als de Monumentenwet 1988 cq. de Monumentenverordening Grave 2003.

 • 2.

  De commissie Welstand en Monumenten adviseert bij aanvragen om vergunningen tot wijziging, afbraak of verwijdering van rijks- en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende zaken volgens de Monumentenverordening Grave 2003 en de Monumentenwet 1988, verder adviseert deze commissie over reclame-uitingen, straatmeubilair e.d.

 • 3.

  De commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg behandelt alle overige plannen en adviesaanvragen.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  Aan een vergadering van de commissie voor Welstand en Monumenten wordt door één lid van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg, met kennis van de lokale monumentenzorg, deelgenomen.

 • 2.

  De commissie beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist het toegevoegde lid van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Indien het college van burgemeester en wethouders – al dan niet op verzoek van de aanvrager – een verzoek doen tot niet-openbare behandeling, dan dient het college van burgemeester en wethouders daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen.

 • 4.

  De commissie c.q. de voorzitter kan omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken, die aan de commissie worden overlegd, geheimhouding opleggen.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De commissie vergadert in de regel één maal per vier weken of zo dikwijls als het college van burgemeester en wethouders dit nodig oordelen.

Artikel 10 Spreekrecht

 • 1.

  Indien de aanvrager bij het indienen van de aanvraag daarom heeft verzocht, wordt deze door of namens de commissie in staat gesteld zijn aanvraag nader toe te lichten.

 • 2.

  In het geval dat de aanvraag in de vergadering van de commissie wordt behandeld en een verzoek als bedoeld in lid 1 is gedaan, wordt de aanvrager voor de desbetreffende vergadering uitgenodigd.

 • 3.

  Belanghebbenden hebben geen spreekrecht, tenzij de commissie deze belanghebbenden hiertoe in de gelegenheid stelt. In deze gevallen wordt de behandeling van de aanvraag ten minste tien dagen van tevoren aangekondigd om deze belanghebbenden in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden.

Artikel 11 Verslaglegging

 • 1.

  De commissie voor Welstand en Monumenten adviseert en motiveert haar advies schriftelijk.

 • 2.

  Zodra het advies is uitgebracht wordt het door of namens het college van burgemeester en wethouders gevoegd bij de aanvraag om monumentenvergunning en/of bouwvergunning.

 • 3.

  De commissie brengt heldere en goed beargumenteerde adviezen uit aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 4.

  Van de werkzaamheden van de commissie wordt jaarlijks een schriftelijk verslag gemaakt dat ter kennis wordt gebracht aan het college van burgemeester en wethouders. Het jaarverslag is gelijk aan het kalenderjaar.

Hoofdstuk VI Secretariaat

Artikel 12  

Het secretariaat van de commissie wordt bekleed door een van de deskundige leden van de commissie Welstand en Monumenten, de rayonarchitect van Welstandszorg Noord-Brabant.

Artikel 13 De secretaris

 • 1.

  De secretaris, de rayonarchitect van Welstandszorg Noord-Brabant, voert als gemandateerd lid van de commissie het (eerste) vooroverleg met de planindieners, ontwerpers en andere belanghebbenden, verzamelt relevante informatie en bereidt de behandeling van de adviesaanvragen in de commissie voor.

 • 2.

  De rayonarchitect stelt in samenspraak met de voorzitter en de behandelend ambtenaar van bureau Ruimtelijk Ontwikkeling de agenda voor de commissievergadering op. Tijdens de commissievergadering introduceert de secretaris de (bouw)plannen en verstrekt gegevens over het relevante welstands- en monumentenbeleid voor het betreffende plan en/of gebied.

 • 3.

  Onder de verantwoordelijkheid van de secretaris wordt de beraadslaging en de conclusie(s) over een (bouw)plan uitgewerkt in een schriftelijk advies, dat in beginsel binnen twee weken na de commissievergadering verzonden wordt.

Hoofdstuk VII Mandatering

Artikel 14  

 • 1.

  De commissie Welstand en Monumenten is bevoegd de advisering te mandateren aan haar lid van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg of aan de kleine Welstandscommissie met toevoeging van de secretaris van de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg.

 • 2.

  Plannen waarvan volgens het lid/de leden het oordeel van de commissie als bekend mag worden verondersteld, worden door het lid/de leden geadviseerd.

 • 3.

  Ingeval van twijfel legt de gemandateerde(n) het plan alsnog voor aan de commissie voor Welstand en Monumenten.

 • 4.

  De kleine Welstandscommissie vergadert in de regel één maal per veertien dagen in het openbaar.

Hoofdstuk VIII Onverenigbaarheid

Artikel 15  

Ten aanzien van aanvragen waarbij een onderwerp aan de orde is waarbij leden van de commissie rechtstreeks of zijdelings zijn betrokken of betrokken zijn geweest, nemen de betreffende leden niet deel aan de beraadslaging en de stemming met betrekking tot het uit te brengen advies.

Hoofdstuk IX Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 16 Bijzondere gevallen

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, alsmede bij gerezen geschillen, beslist het college van burgemeester en wethouders, de commissie gehoord.

Artikel 17 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na haar afkondiging.

 • 2.

  Op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening worden de "Regels voor de samenstelling en werkwijze van de commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 1, sub 6, van de Monumentenverordening"; door de raadvastgesteld op 10 oktober 1989, zoals deze sedertdien nader is gewijzigd, ingetrokken.

 • 3.

  De procedure in werking zetten voor werving en selectie van leden voor de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteitszorg en hen benoemen onder gelijktijdig ontslag van de zittende leden.

Artikel 18 Citeertitel

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement van orde op de commissie Welstand en Monumenten 2003".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Grave van 23 september 2003.De griffier,                De voorzitter,J.A.M. Roelofs         Dr. P.J.G. Zelissen 

1  

De commissie Welstand en Monumenten 2003 adviseert het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging over de volgende aangelegenheden:

 • a.

  De aanvraag om vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van gemeentelijke monumenten of beeldbepalende zaken als bedoeld in artikel 9 en 23 van de Monumentenverordening Grave 2003.

 • b.

  De aanvraag om vergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering van rijksmonumenten als bedoeld in artikel 11 van de Monumentenwet 1988.

 • c.

  De aanvraag om reclame-uitingen, volgens de richtlijnen van de Algemene plaatselijke verordening (APV), die bevestigd zijn of worden op of aan een bouwwerk.