Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGBA

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-200806-01-2014nieuwe regeling

21-02-2008

Gemeenteblad, 2008, 1

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

DE RAAD DER GEMEENTE GEMERT-BAKEL:

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 februari 2008;

 

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en op de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1 Begripsbepalingen.

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Staatsblad 2001, nummer 180);

 • b.

  verordening: de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • f.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonlijst als bedoeld in artikel 1 van de wet in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • g.

  binnengemeentelijke afnemer: binnengemeentelijke afnemer als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2
 • 1.

  Met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage 1, behorende bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de functionaris als bedoeld in artikel 1 onder d.

 • 2.

  De bewerker van de basisadministratie is Centric, gevestigd te Gouda.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties:

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen:

  • c.

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen toegang hebben tot de basisadministratie.

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties.

 • 1.

  Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens kunnen in een convenant worden vastgelegd.

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn bij het werkterrein Publiekservice/Burgerzaken:

 • c.

  de bewerker en diens medewerkers, voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • d.

  voor zover niet in een convenant geregeld en voor zover met inachtneming van artikel 88 en 89 van de wet de in de bijlage 1 vermelde binnengemeentelijke afnemers voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Met inachtneming van artikel 88 en 89 van de wet worden aan de in bijlage 2 vermelde afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie de in die tabel aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 7 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt.

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 van de wet aan de op bijlage 3 bij deze verordening aan te geven overige verzoekers gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 8. Terugmeldplicht.

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  In bijlage 1 worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Aangewezen wordt welke gegevens het betreft.

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen worden gedaan.

 • 4.

  De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt

 • 5.

  gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA.

Artikel 9 Beveiliging.

De beheerder treft ten behoeve van de technisch en organisatorische beveiliging de maatregelen als vermeld in het beveiligingshandboek.

Artikel 10. Slotbepalingen.

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 21 februari 2008.

 • 3.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor het beheer van de GBA.

 • 4.

  De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, welke is vastgesteld op 26 september 2002, wordt ingetrokken.

 • 5.

  De in deze verordening genoemde bijlagen bij de artikelen 2, 5, 6, 7 en 8 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de raad der gemeente Gemert-Bakel van 21 februari 2008.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

P.J.M. van der Burgt

de voorzitter,

mr. J.H.A.G. van Maasakkers

Bijlage 1, behorende bij artikel 2 en 5, onder d, en 8 van de Verordening GBA.

De binnengemeentelijke afnemers die rechtstreeks inzage hebben in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:

 • a.

  Afdeling Projecten.

 • b.

  Van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling:

 • -

  Werkterrein Sociale zaken en Werkgelegenheid;

 • -

  Werkterrein Maatschappelijke Zaken;

 • -

  Werkterrein Publiekservice

 • c.

  Van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;:

 • -

  Werkterrein Strategie Plannen en Adviezen;

 • -

  Werkterrein technische Afhandeling;

 • -

  Werkterrein Controle en Handhaving;

 • d.

  Van de afdeling Openbaar Beheer:

 • -

  Werkterrein Realisatie en Beheer;

 • -

  Werkterrein Onderhoud

 • e.

  Van de afdeling Bestuur & Managementondersteuning:

 • -

  Werkterrein Personeel&organisatie

 • -

  Werkterrein Financiën en Control

 • -

  Werkterrein Bestuur, Veiligheid en Communicatie

De gegevens worden gebruikt ter uitvoering van hun opgelegde taak.

Bijlage 2, behorende bij artikel 6, van de Verordening GBA.

De binnengemeentelijke afnemers, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie:

 • a.

  Politie Brabant Zuid-Oost, afdeling Gemert-Laarbeek;

 • b.

  Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

De gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de aan hen hun opgelegde taak.

Bijlage 3, behorende bij artikel 7, van de Verordening GBA.

Instellingen aan wie op hun verzoek verstrekkingen kunnen worden gedaan, over bij hen met name bekende ingeschrevenen:

 • -

  Woningbouwcorporaties;

 • -

  Kruisverenigingen;

 • -

  Ziekenhuizen;

 • -

  Organisaties op levensbeschouwelijke grondslag;

 • -

  Vakbonden;

 • -

  Openbare bibliotheek;

 • -

  Regionale Veiligheidsdienst;

 • -

  Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.

 • -

  Buitenlandse autoriteiten betreffende de uitvoering van hun wettelijke taken.

 • -

  Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

 • -

  Samenwerkingsverband voor arbeidsreïntegratie Atlantgroep

Waterschap is een "Afnemer"

Omroepbijdrage is een overheidsdienst

GGD en ziekenfondsen zullen binnenkort als bijzondere derde worden aangewezen. (staatscourant van 22 september 1994)

Ziekenhuizen niet.

De instellingen hebben deze informatie nodig voor de uitoefening van de hun opgelegde taak

 • -

  de gegevens die verstrekt worden zijn:

 • -

  de naam;

 • -

  de geslachtsnaam van de (eerdere) echtgenoot

 • -

  het adres;

 • -

  de gemeente van inschrijving;

 • -

  de geboortedatum;

 • -

  datum van overlijden;

 • -

  het naamgebruik.