Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beverwijk

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie Broekpolder Verordening op de commissie Broekpolder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeverwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie Broekpolder Verordening op de commissie Broekpolder
CiteertitelVerordening op de commissie Broekpolder
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBroekpolder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2016artikel 24, 3e lid en artikel 28

30-06-2016

Gemeenteblad 2016, 94139

INT-16-27118
30-05-200214-07-2016Onbekend

30-05-2002

Onbekend

Raadsstuk 2002/2421

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie Broekpolder

De Raad van de gemeente Beverwijk;

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 mei 2002 (raadsvoordracht nr. 2002/2421);

 

overwegende, dat hij met dit voorstel instemt;

 

gezien het advies van de commissie voor Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen d.d. 21 mei 2002;

 

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 • 1.

  in te stellen de raadscommissie Broekpolder;

 • 2.

  de verordening regelende de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de commissie Broekpolder vast te stellen;

 • 3.

  op voordracht van de fracties 8 leden te benoemen als leden van de commissie.

 • 4.

  voor de raadscommissie Projecten het onderwerp Broekpolder te laten vervallen.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  fractie: leden van de raden, die samen op dezelfde kandidatenlijst zijn gekozen en benoemd verklaard. Is onder een lijstnummer slechts één lid verkozen, dan wordt dit lid als een fractie beschouwd;

 • b.

  raden: de raden van de gemeenten Beverwijk en Heemskerk;

 • c.

  colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van Beverwijk en Heemskerk;

 • d.

  collegelid/leden: lid/leden van de colleges;

 • e.

  griffiers: de ambtenaren, die de raden, hun leden en de door de raden ingestelde commissies terzijde staan bij de uitoefening van hun taak.

Artikel 2 Werkterrein en naam commissie

 • 1.

  Er is een commissie als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet die als werkterrein de realisatie van de bouwlocatie Broekpolder heeft.

 • 2.

  De commissie is genaamd: commissie Broekpolder.

Artikel 3 Taak en bevoegdheden

 • 1.

  De taak van een commissie is om:

  • a.

   besluitvorming van de raden betreffende de Broekpolder voor te bereiden, een en ander overeenkomstig de door de raden in 1999 gesloten bestuursconvenant inzake de ontwikkeling en uitvoering van de Broekpolder;

  • b.

   overleg te plegen met de colleges inzake de Broekpolder;

  • c.

   voor zover de raden toepassing hebben gegeven aan het gestelde in artikel 169 van de Gemeentewet, haar gevoelen te uiten aan de colleges over onder meer door de colleges te nemen besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen de Broekpolder aangaande.

 • 2.

  De commissie is bevoegd te allen tijde over onderwerpen, de Broekpolder aangaande, aan de raden voorstellen te doen of te adviseren.

Hoofdstuk II Samenstelling

Artikel 4 De voorzitter

 • 1.

  Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de commissie zijn de door de raden uit hun midden aan te wijzen leden. Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter kunnen geen lid zijn van dezelfde raad.

 • 2.

  De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zijn geen lid van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter is belast met:

  • a.

   het vaststellen van de agenda;

  • b.

   het leiden van de vergadering;

  • c.

   het handhaven van de orde;

  • d.

   het er op toezien dat deze verordening wordt nageleefd;

  • e.

   wat deze verordening hem verder opdraagt.

 • 4.

  De voorzitter verleent het woord, formuleert de door de commissie uit te brengen adviezen en de te nemen beslissingen en deelt de uitslag van de stemming mee.

Artikel 5 De leden

 • 1.

  De leden van een commissie worden benoemd door de raden uit hun midden, op voordracht van de voorzitters van de fracties.

 • 2.

  Een fractie, die uit minder dan zes leden bestaat, heeft het recht op één lid in de commissie.

  Een fractie, die uit zes of meer leden bestaat, heeft het recht op twee leden in de commissie.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1.

  De benoeming van de leden van de commissie vindt plaats in de eerste vergadering van de gemeenteraad in nieuwe samenstelling met dien verstande dat voor de eerste keer de benoeming van de leden van de commissie plaatsvindt in dezelfde vergadering als waarin deze verordening wordt vastgesteld.

 • 2.

  De leden treden af op het moment dat de zittingsduur van de gemeenteraad afloopt.

 • 3.

  De leden treden voorts af als zij de hoedanigheid van raadslid verliezen.

 • 4.

  De benoeming van vacatures die ingevolge het vorige lid zijn ontstaan, geschiedt zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen drie maanden na het openvallen.

Artikel 7 Bericht van verhindering en vervanging

 • 1.

  Een lid dat verhinderd is de vergadering bij te wonen geeft daarvan zo mogelijk vóór de aanvang van de vergadering kennis aan de secretaris.

 • 2.

  Een lid dat verhinderd is een vergadering bij te wonen, kan zich laten vervangen door een ander tot zijn fractie behorend lid.

 • 3.

  Degene die als vervanger optreedt wordt in de desbetreffende vergadering geacht lid van de commissie te zijn.

 • 4.

  Van een vervanging wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk aan het begin van de vergadering, mededeling gedaan aan de voorzitter.

Artikel 8 Secretaris

Als secretaris en plaatsvervangend secretaris van de commissie treden op de door de griffiers in overleg met de colleges aan te wijzen ambtenaren.

Hoofdstuk IV Werkwijze

Artikel 9 Vergaderfrequentie

 • 1.

  De commissie vergadert in de regel één keer per 2 maanden, afwisselend in het Raadhuis van Heemskerk en in het Stadskantoor van Beverwijk

 • 2.

  De vergadering vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig oordeelt dan wel indien twee leden de voorzitter dit schriftelijk hebben gevraagd. Op een verzoek van een collegelid tot het houden van een vergadering beslist de voorzitter zo spoedig mogelijk. In de laatste twee gevallen belegt de voorzitter binnen twee weken een vergadering.

Artikel 10 Samenstelling agenda

 • 1.

  De agenda voor een vergadering wordt, rekening houdend met de door het college aan de raad ter besluitvorming aan te bieden voorstellen dan wel andere zaken die tot de in artikel 3, eerste lid omschreven taak behoren, door de voorzitter opgesteld.

 • 2.

  Aan het begin van elke agenda wordt als vast agendapunt opgenomen:

  • Mededelingen vanuit de colleges.

  • Bij dit agendapunt kan het aanwezig collegelid of de aanwezige collegeleden informatie en/of mededelingen aangaande de Broekpolder vanuit de colleges geven.

 • 3.

  Een commissielid kan voor een vergadering een onderwerp, behorend tot het werkterrein van de commissie, ter bespreking voordragen. Hij geeft hiervan tenminste tien dagen vóór de vergadering bericht aan de voorzitter. Deze draagt er zorg voor dat het betreffende onderwerp op de agenda wordt geplaatst.

 • 4.

  De voorzitter nodigt de collegeleden, die de Broekpolder in hun portefeuille hebben, als regel uit om in de commissievergadering aanwezig te zijn en aan de beraadslaging deel te nemen.

Artikel 11 Besloten vergadering

 • 1.

  Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering.

 • 2.

  Indien de commissie overeenkomstig het gestelde in artikel 23 van de Gemeentewet besluit tot het houden van een besloten vergadering kunnen de aanwezige raadsleden, niet zijnde lid van de commissie, deze besloten vergadering bijwonen.

 • 3.

  Voor de afloop van een besloten vergadering beslist de commissie, voorzover artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet niet is toegepast, overeenkomstig artikel 86, eerste lid van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden.

 • 4.

  Indien de raad voornemens is de door de commissie opgelegde geheimhouding van stukken op te heffen wordt, indien de commissie daarom vraagt, in een besloten vergadering met de commissie overleg gevoerd.

 • 5.

  In afwijking van het eerste lid en van artikel 19, eerste lid blijven stukken, omtrent de inhoud waarvan ingevolge artikel 25, eerste of tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding is opgelegd, onder berusting van de griffiers die de leden inzage verlenen.

 • 6.

  Het verslag van een besloten vergadering blijft onder berusting van de griffiers die de leden inzage verlenen.

 • 7.

  Het verslag als bedoeld in het zesde lid wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden.  

Artikel 12 Oproep; agenda

 • 1.

  Behoudens spoedeisende gevallen draagt de voorzitter er zorg voor, dat de oproep met agenda en de bijbehorende stukken uiterlijk zeven dagen voor de week, waarin de commissievergadering plaatsvindt, aan de leden en aan de collegeleden als bedoeld in artikel 10, lid 4  worden verzonden.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid worden de aan een commissie ter kennisname voor te leggen stukken ter inzage gelegd in de daarvoor bestemde leeskamer.

 • 3.

  De oproep met agenda vermeldt plaats, datum en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

 • 4.

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in de voorgaande leden worden afgeweken.

Artikel 13 Ter inzagelegging stukken voor de leden

 • 1.

  De stukken die dienen ter toelichting van de onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst worden gelijktijdig met het verzenden van de oproep voor de leden ter inzage gelegd. Indien ná dit tijdstip stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan onverwijld mededeling gedaan aan de leden.

 • 2.

  Een lid mag een origineel van een ter inzage gelegd stuk niet buiten het Stadskantoor dan wel Raadhuis brengen. Een lid mag een kopie van een ter inzage gelegd stuk slechts voor eigen gebruik buiten het Stadskantoor dan wel Raadhuis brengen.

Artikel 14 Openbare kennisgeving

 • 1.

  Een openbare vergadering van een commissie wordt door aankondiging in een plaatselijk nieuwsblad, door plaatsing op de gemeentelijke internetsite en door aanplakking van de oproepingsbrief ter openbare kennis gebracht.

 • 2.

  De aankondiging vermeldt:

  • a.

   de datum, aanvangstijd en plaats van de vergadering;

  • b.

   een aanduiding van de onderwerpen die in de vergadering aan de  orde komen;

  • c.

   de wijze waarop en de plaats waar een ieder de bij de aan de orde komende onderwerpen behorende stukken kan inzien.

Artikel 15 Vergaderquorum

 • 1.

  De vergadering van een commissie kan niet worden geopend indien niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 2.

  Wanneer het vereiste aantal leden niet ter vergadering is opgekomen, wordt de opening van de vergadering met een kwartier verdaagd. Indien ook dan het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, de vergadering geopend. In deze vergadering kan wel over de op de agenda vermelde onderwerpen worden beraadslaagd en geadviseerd doch kunnen geen besluiten of beslissingen als bedoeld in artikel 16 worden genomen.

Artikel 16 Besluiten of beslissingen

 • 1.

  Ieder lid heeft één stem.

 • 2.

  De commissie kan geen besluit of beslissing nemen indien niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 3.

  Besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Artikel 17 Behandeling voorstellen van het college

De raadscommissie is bevoegd het college over een voorstel mondeling danwel schriftelijk nadere informatie te vragen.

Artikel 18 Adviezen

 • 1.

  De adviezen van de commissie worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend en zo spoedig bij de stukken gevoegd.

 • 2.

  In een advies wordt opgenomen het gevoelen van de leden met betrekking tot een bepaald onderwerp en wordt aangegeven welk lid zijn standpunt heeft voorbehouden.

Artikel 19 Verslag

 • 1.

  Van elke vergadering wordt door de secretaris een kort verslag gemaakt dat tenminste het volgende inhoudt:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de secretaris en de aan- en afwezige leden, alsmede de namen van degenen die de afwezige leden vervangen;

  • b.

   een vermelding van de onderwerpen die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   de conclusies of adviezen en besluiten of beslissingen;

  • d.

   een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding van de namen van de leden die tegen stemden;

  • e.

   een korte aanduiding van de motieven die aan een minderheidsstandpunt ten grondslag lagen.

 • 2.

  Aan het begin van een vergadering wordt, zoveel mogelijk, het verslag van de vorige vergadering vastgesteld.

Hoofdstuk V Vergaderorde

Artikel 20 Inventarisatie sprekers

 • 1.

  Bij het begin van de vergadering inventariseert de voorzitter over welke onderwerpen de leden het woord willen voeren.

 • 2.

  Indien over een bepaald onderwerp geen enkel lid het woord wenst te voeren, wordt de commissie geacht in te stemmen met het betreffende voorstel.

Artikel 21 Aantal termijnen

 • 1.

  Beraadslaging vindt in twee termijnen plaats.

 • 2.

  De vergadering kan, op voorstel van één van haar leden of de voorzitter, beslissen tot een derde termijn.

 • 3.

  Indien een onderwerp zich daar bij uitstek voor leent kan de commissie, op voorstel van één van haar leden of de voorzitter, beslissen van de voorgaande leden van dit artikel af te wijken.

Artikel 22 Interrupties

 • 1.

  Een spreker mag niet in zijn rede worden gestoord, tenzij de voorzitter het nodig oordeelt hem te herinneren aan de verplichtingen van deze verordening. 

 • 2.

  De voorzitter kan interrupties toelaten.

Artikel 23 Handhaving vergaderorde

 • 1.

  Indien een spreker afwijkt van het onderwerp dat in beraadslaging is, brengt de voorzitter hem zulks onder het oog en roept hem zonodig tot de behandeling van het onderwerp terug.

 • 2.

  De voorzitter kan een spreker vragen de nodige beknoptheid in acht te nemen.

 • 3.

  Indien een spreker zich beledigende of onwelvoeglijke taal veroorlooft of op welke wijze dan ook de orde verstoort, roept de voorzitter hem tot de orde.

 • 4.

  Voldoet een spreker niet aan de in de voorgaande leden bedoelde uitnodiging van de voorzitter, dan kan deze hem gedurende de behandeling van het aan de orde zijnde onderwerp het woord ontnemen.

Hoofdstuk VII Advies en inlichtingen

Artikel 24 Advies en inlichtingen

 • 1.

  De voorzitter van de commissie kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie ambtenaren van de gemeenten, andere personen of organisaties uitnodigen in de vergadering van de commissie adviezen te geven of inlichtingen te verstrekken. Deze inlichtingen of adviezen kunnen ook schriftelijk worden verlangd.

 • 2.

  De voorzitter stelt, indien daarom wordt verzocht, de leden van de commissie in de gelegenheid vragen te stellen aan de personen die in de commissie zijn uitgenodigd om adviezen te geven of inlichtingen te verstrekken.

 • 3.

  Indien aan het geven van adviezen of het verstrekken van inlichtingen kosten verbonden zijn, komen deze slechts na instemming van het presidium van de gemeente Beverwijk en het raadspresidium van de gemeente Heemskerk ten laste van de gemeenten.

Hoofdstuk VIII Toehoorders, spreekrecht

Artikel 25 Toehoorders en pers

 • 1.

  Toehoorders en pers kunnen de openbare commissievergaderingen bijwonen op de daarvoor bestemde plaatsen.

 • 2.

  Indien de beschikbare ruimte ontoereikend is, neemt de voorzitter de nodige maatregelen om de overige toehoorders in de gelegenheid te stellen het verloop van de vergadering, zoveel als mogelijk, te volgen.

Artikel 26 Spreekrecht toehoorders

 • 1.

  Toehoorders worden in de gelegenheid gesteld het woord te voeren tijdens de openbare commissievergadering, over de onderwerpen voorkomend op de agenda, uitgezonderd de vaststelling van het verslag, onderwerpen die ter kennisname zijn geagendeerd  en de rondvraag.

 • 2.

  Toehoorders die het woord wensen te voeren maken dit vóór de aanvang van de vergadering aan de voorzitter kenbaar onder opgave van het agendapunt waarover zij wensen te spreken. De voorzitter geeft hun het woord, zodra het betreffende agendapunt aan de orde is, voordat het woord wordt gevoerd door de leden.

 • 3.

  De spreektijd voor toehoorders bedraagt maximaal 5 minuten per persoon per agendapunt. De voorzitter is bevoegd de spreektijd te beperken indien meer dan vijf toehoorders bij hetzelfde agendapunt het woord willen voeren.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd, in overleg met de commissie, toehoorders een ruimere spreektijd toe te kennen.

 • 5.

  De commissieleden kunnen aan de toehoorders toelichtende vragen stellen. 

Artikel 27 Handhaving orde

 • 1.

  Toehoorders dienen zich te beperken tot het geven van een toelichting, voorafgaande aan de behandeling van het agendapunt door de commissie.

 • 2.

  Indien een toehoorder afwijkt van het onderwerp dat in beraadslaging is, brengt de voorzitter hem zulks onder het oog en roept hem zonodig tot de behandeling van het onderwerp terug.

 • 3.

  Indien een toehoorder zich beledigende of onwelvoeglijke taal veroorlooft of op welke wijze dan ook de orde verstoort, roept de voorzitter hem tot de orde.

 • 4.

  Voldoet een toehoorder niet aan de in de voorgaande leden bedoelde uitnodiging van de voorzitter, dan kan deze hem gedurende de behandeling van het aan de orde zijnde onderwerp het woord ontnemen.

 • 5.

  Indien de orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord is de voorzitter bevoegd hen die dit doen, of alle toehoorders, te doen vertrekken.

Hoofdstuk IX Slotbepalingen

Artikel 28 Beslissing in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist , indien het de vergaderorde betreft, de voorzitter. Over andere aangelegenheden beslist het presidium.

Artikel 29 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening op de commissie  Broekpolder.

Deze verordening treedt terstond in werking.

Beverwijk, 30 mei 2002

De Raad voornoemd,

De Secretaris, De Voorzitter,