Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hilversum

Verordening commissie bezwaarschriften Hilversum 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hilversum
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften Hilversum 2010
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften Hilversum 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht en Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-201004-04-2014Nieuwe regeling

19-05-2010

De Gooi en Eembode, 09-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften Hilversum 2010

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hilversum, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2010;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening

Verordening commissie bezwaarschriften Hilversum 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten:

  a. Genomen op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  b. Betreffende personeelszaken.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit negen leden, van wie één voorzitter en twee plaatsvervangend voorzitter zijn;

 • 2. De leden van de commissie, inclusief de voorzitter van de commissie en de plaatsvervangend voorzitters worden door de gemeenteraad benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. De advisering geschiedt door ten minste drie leden van de commissie.

 • 4. De leden van de commissie kunnen niet deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Hilversum.

Artikel 4 Secretaris

 • 1. De secretaris van de commissie is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2. Het college wijst tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de raad.

 • 2. De leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3. De aftredende eden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3. Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de Awb wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren.

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie dan wel diens plaatsvervanger:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door decommissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie dan wel dienst plaatsvervanger is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter van de commissie dan wel diens plaatsvervanger kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter van de commissie dan wel dienst plaatsvervanger bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de

  commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter van de commissie dan wel diens plaatsvervanger beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3. Indien de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 10 Niet-deelneming aan de behandeling

De leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 11 Openbaarheid zitting

 • 1. De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie dan wel dienst plaatsvervanger of een van de aanwezige leden dat nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 12 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

Artikel 13 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter van de commissie dan wel diens plaatsvervanger uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

Artikel 14. Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter van de commissie dan wel diens plaatsvervanger.

 • 4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6. Het advies wordt door de voorzitter van de commissie dan wel diens plaatsvervanger en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 15 Uitzonderingsbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening met betrekking tot de werkwijze van de commissie niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie dan wel diens plaatsvervanger.

Artikel 16 Overgangsbepaling

 • 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 14, lid 1 en lid 4, worden de adviezen ten aanzien van die bezwaarschriften waarover reeds een hoorzitting als bedoeld in artikel 9 is gehouden, na het aantreden

  van de nieuwe commissie vastgesteld door de commissie in de oude samenstelling en ondertekend door de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger en secretaris van de laatstgenoemde commissie.

 • 2. De commissie in oude samenstelling heeft daarbij de status van een commissie ad hoc.

Artikel 17 Intrekking oude regeling

De Verordening Behandeling Bezwaar- en beroepschriften Hilversum vastgesteld door de gemeenteraad op 9 februari 1994, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 25 2 april 2003, wordt ingetrokken.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Hilversum 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 19 mei 2010.

de griffier, de voorzitter,

K.E. Driehuis E.C. Bakker

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college

van burgemeester en wethouders d.d.

De secretaris, de burgemeester

I.C. de Vries E.C. Bakker

Aldus vastgesteld d.d.

de burgemeester,

E.C. Bakker