Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008
CiteertitelProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpProcedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-09-2008Nieuwe regeling

25-09-2008

De Bernhezer, 26 september 2008

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Bernheze 2008

De raad van de gemeente Bernheze;

 

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 5 augustus 2008;

 

gezien het advies van de commissie Ruimtelijke Zaken van 8 september 2008;

 

gelet op artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.1.3.3 Besluit ruimtelijke ordening;

besluit vast te stellen de volgende

Titeldeel 1 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in

  artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening indient;

 • b.

  adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon als

  bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, Besluit ruimtelijke ordening;

 • c.

  adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van

  deze verordening;

 • d.

  besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • f.

  gemeente: gemeente Bernheze;

 • g.

  planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijke

  ordening;

 • h.

  planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening;

 • i.

  wet: Wet ruimtelijke ordening.

Artikel 2 Opdrachtverstrekking

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in artikel 6.1.3.1 van het

besluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, opdracht om ter zake van

een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 van het

besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Adviseur of adviescommissie

 • 1

  Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college

  een adviseur aangewezen die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering

  op het gebied van planschade.

 • 2

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde

  adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege

  inkomensderving en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag,

  behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur

  aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy of van financieel

  economische bedrijfsvoering.

 • 3

  Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde

  adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege

  waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en

  omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het

  college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is ter zake van de waardering

  van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg van een

  planologische verslechtering.

 • 4

  Indien naar het oordeel van het college het tweede en het derde lid van toepassing zijn,

  worden zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs aangewezen.

 • 5

  Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in

  het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

 • 6

  De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Artikel 4 Deskundigheid en onafhankelijkheid

 • 1

  Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze

  aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in

  artikel 3, eerste, tweede of derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de

  aanvraag moet beoordelen.

   

 • 2

  Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de raad. Eveneens

  mag een adviseur niet betrokken zijn bij de planologische maatregel waarop de aanvraag

  betrekking heeft.

Artikel 5 Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur

 • 1

  Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 2 verstrekt, stelt

  het college de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de

  belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet schriftelijk

  op de hoogte van de aanwijzing van:

  • a.

   een adviseur als bedoeld in artikel 3, eerste lid, of

  • b.

   meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 3, vijfde lid.

 • 2

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de

  belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet kunnen

  binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en

  voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het

  college indienen.

   

 • 3

  Het college beslist binnen drie weken na het verstrijken van de in het tweede lid

  bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.

Artikel 6 Werkwijze adviseur of adviescommissie

 • 1

  Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekking

  hebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van de

  adviseur of van de adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking.

   

 • 2

  Het college wijst uit de ambtelijke organisatie één of meer personen aan die de adviseur

  of de adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht bijstaat.

   

 • 3

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerdere

  hoorzittingen, waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde ambtelijke

  vertegenwoordiger(s) in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten,

  onderscheidenlijk de voor de advisering over de aanvraag relevante informatie te

  verschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente over de aanvraag aan de adviseur of

  de adviescommissie kenbaar te maken. Eventuele andere betrokken bestuursorganen,

  alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet

  worden eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

   

 • 4

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de

  adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt de

  aanvrager voor de plaatsopneming uit.

   

 • 5

  Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt

  door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraak

  gemaakt.

   

 • 6

  Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoelde

  bezichtiging wordt door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, de adviseur of de

  voorzitter van de adviescommissie een verslag gemaakt, dat onderdeel vormt van het uit

  te brengen advies.

   

 • 7

  Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen

  zestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan

  aan de gemeente, aan de aanvrager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen

  en aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet.

  De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van

  redenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

   

 • 8

  De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede de

  belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden in

  de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de toezending van het concept advies

  schriftelijk hierop te reageren.

   

 • 9

  In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie

  binnen vier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies

  uit aan het college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

   

 • 10

  In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de

  adviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde

  termijn een advies uit aan het college.

   

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op 27 september 2008.

 • 2

  Deze verordening wordt aangehaald als "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming

  in planschade gemeente Bernheze 2008."

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van

25 september 2008.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier, de voorzitter,

J.H.M. van den Oever A.A.M.M. Heijmans