Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leidschendam-Voorburg

Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leidschendam-Voorburg
Officiële naam regelingVerordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg
CiteertitelFinanciële beheersverordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 212
 2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 • 1.

  Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-201001-01-2010art. 10

14-12-2010

geen

509202
23-04-200814-12-2010art. 10

22-04-2008

geen

2008/4463
19-12-2003nieuwe regeling

28-10-2003

Leidschendammer / Voorburgse Courant 18-12-2003

2003/17106

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg

De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

gelezen het desbetreffende voorstel van het college;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

b e s l u i t:

vast te stellen Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  directie:

  iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college heeft.

 • b.

  administratie:

  het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg en ten behoeve van de verantwoording die daarvoor moet worden afgelegd.

 • c.

  financiële administratie:

  de financiële administratie is een onderdeel van de administratie en omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Leidschendam-Voorburg, teneinde te komen tot een goed inzicht in:

  • -

   de financieel-economische positie;

  • -

   het beheer van vermogenswaarden;

  • -

   de uitvoering van de begroting;

  • -

   het afwikkelen van vorderingen en schulden;

  • -

   alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.

 • d.

  administratieve organisatie:

  het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.

 • e.

  financieel beheer:

  het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

 • f.

  rechtmatigheid

  het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten.

 • g.

  doelmatigheid

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • h.

  doeltreffendheid

  de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Hoofdstuk I Begroting en verantwoording

Kaderstellen
Artikel 2 Programmabegroting
 • 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de raadsperiode vast.

 • 2. De raad stelt per programma vast:

  • a.

   de beoogde maatschappelijke effecten;

  • b.

   de te leveren goederen en diensten en

  • c.

   de baten en lasten.

 • 3. Het college stelt per programma indicatoren voor met betrekking tot de beoogde maatschappelijke effecten en de te leveren goederen en diensten.

 • 4. De raad stelt de indicatoren, bedoeld in het derde lid, vast.

 • 5. Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten en de maatschappelijke effecten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid zoals vastgesteld door de raad, kunnen worden getoetst.

Artikel 3 Producten
 • 1. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling

  van de producten uit de productraming aan de programma’s.

 • 2. De onderverdeling van de programma’s en de producten staat voor de raadsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de begroting expliciet vermeld.

Artikel 4 Kaders begroting
 • 1. Het college biedt uiterlijk 6 weken voor de datum van vaststelling een nota over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren aan. In deze (Voorjaars-)nota worden de bevindingen betrokken van de begrotingsuitvoering, zoals nader uitgewerkt in artikel 7 en de jaarstukken bedoeld in artikel 8.

 • 2. De raad stelt deze nota uiterlijk 1 juli vast.

Artikel 5 Uitvoering begroting
 • 1. Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

 • 2. Het college draagt er ten aanzien van de productraming zorg voor dat:

  • a.

   de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen aan de producten van de productenraming;

  • b.

   de budgetten uit de productenraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële positie;

  • c.

   de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden c.q. de baten niet worden onderschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt;

 • 3. Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programma’s zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden.

Beheersing en Interne controle
Artikel 6 Interne controle
 • 1. Het college draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt ze maatregelen tot herstel.

 • 2. Het college biedt ten minste elke vier jaar een nota aan inzake de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen. De raad stelt deze nota vast.

 • 3. Het college draagt zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van een aantal bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruiken oneigenlijk gebruik van gemeentelijke regelingen. Ieder bedrijfsonderdeel van de gemeente wordt minimaal eens in de vier jaar aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 4. Het college zorgt op basis van de resultaten van de toets genoemd in lid 3 (zonodig) voor een plan van verbetering. Het college neemt op basis van het plan van verbetering maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

 • 5. De resultaten van de toets en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Rapportage en Verantwoording
Artikel 7 Tussentijdse rapportage
 • 1. Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden

  (Voorjaarsnota) en de eerste acht maanden (Najaarsnota) van het lopende boekjaar.

 • 2. De tussenrapportages worden aan de raad aangeboden op de volgende tijdstippen:

  • -

   de viermaands rapportage vóór 1 juni van het lopende begrotingsjaar;

  • -

   de achtmaands rapportage vóór 1 oktober van het lopende begrotingsjaar.

 • 3. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.

 • 4. De rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten.

  In de rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:

  • -

   inkomsten uit de algemene uitkering;

  • -

   de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;

  • -

   resultaten uit grondexploitatie

  • -

   realisatie op begrote subsidieverwachtingen;

  • -

   geplande investeringen en

  • -

   de risico-paragraaf.

 • 4. Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit,

  nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen

  voorzover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke budgetten inzake:

  • a.

   investeringen groter dan € 100.000,--;

  • b.

   aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 25.000,-- en

  • c.

   het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties groter dan € 250.000,--.

 • 5. Het college informeert vooraf de raad en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen indien het college nieuwe meerjarige verplichtingen aangaat waarvan de jaarlijkse lasten hoger zijn dan € 25.000,--.

Artikel 8 Jaarstukken
 • 1. Het college draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van de directies naar de productenrealisatie en naar de programma verantwoording.

 • 2. Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programma’s. In de verantwoording geeft het college aan:

  • -

   wat is bereikt;

  • -

   welke goederen en diensten zijn geleverd;

  • -

   wat de kosten zijn en

  • -

   hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen.

 • 3. De raad bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma’s of de beleidsdoelen van de programma’s voor het lopende jaar bijstelling behoeven.

Hoofdstuk II Financiële positie

Kaderstellen
Artikel 9 Financiële positie
 • 1. Het college draagt er zorg voor, dat al het beleid waartoe de raad heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenramingen is opgenomen.

 • 2. Het totaalbedrag aan verleende garanties en waarborgen worden bij de uiteenzetting van de financiële positie expliciet vermeld.

 • 3. De raad autoriseert met het vaststellen van de financiële positie de investeringskredieten.

Artikel 10 Waardering en afschrijving vaste activa
 • 1. Geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven.

 • 2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio groter dan € 50.000 worden lineair gedurende de looptijd afgeschreven.

  Kosten van overige geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 3. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie en zonodig herziening van de gebruiksduur.

  Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 15.000,-- worden in principe niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.

 • 4. Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden verstaan investeringen in aanleg en reconstructie van: (inrichting) wegen, waterwegen, civiele kunstwerken en groen.

 • 5. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en (bestemmings)reserves ten laste van de exploitatie gebracht.

  Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief in zo kort mogelijke tijd afgeschreven.

 • 6. In de toelichting op de balans wordt inzicht gegeven in de actuele waarde van vaste activa die een nieuwe bestemming hebben gekregen en in duurzame waardeverminderingen die tot extra afschrijving hebben geleid.

Artikel 11 Voorziening voor oninbare vorderingen

Voor openstaande vorderingen betreffende onroerende zaakbelasting gebruikers, onroerende zaakbelasting eigenaren, precariobelasting, hondenbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van het historisch percentage van oninbaarheid. Voor de overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.

Artikel 12 Reserves en voorzieningen
 • 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota

  reserves en voorzieningen aan.

 • 2. De nota behandelt:

  • a.

   de vorming en besteding van reserves;

  • b.

   de vorming en besteding van voorzieningen en

  • c.

   de toerekening en verwerking van rente over de reserves en voorzieningen, in relatie tot de nota weerstandsvermogen bedoeld in artikel 17.

Artikel 13 Kostprijsberekening
 • 1. Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten meegenomen, die samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening.

 • 2. Bij de kostentoerekening bedoelde indirecte kosten worden meegenomen de bijdragen aan reserves voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten en de afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

 • 3. De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt bepaald op basis van het rentetotaal van de uitstaande leningen en bij de begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en voorzieningen.

Artikel 14 Financieringsfunctie

Het college neemt in een treasurystatuut de regels op die zij hanteert voor het dagelijks beheer van koersrisico’s en valutarisico’s, kredietrisico en relatiebeheer, intern liquiditeitsrisico en geldstromenbeheer, administratieve organisatie en interne controle van de financieringsfunctie. Het college biedt het treasurystatuut en het wijzigen ervan aan ter behandeling en vaststelling aan de raad. Het treasurystatuut maakt deel uit van deze verordening.

Artikel 15 Registratie van bezittingen en activa
 • 1. Het college draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van bezittingen. In de registratie worden ook opgenomen niet-geactiveerde kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde en de niet- of netto-geactiveerde investeringen in de openbare ruimte.

 • 2. Het college draagt er zorg voor dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente systematisch wordt gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren-)vorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de drie jaar.

 • 3. Bij (eventuele) afwijkingen neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. De resultaten en het (eventuele) plan van verbetering worden ter kennisneming aan de raad aangeboden.

Hoofdstuk III Paragrafen

Artikel 16 Lokale heffingen
 • 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota lokale heffingen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. In deze nota wordt ingegaan op de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen, de druk van de belastingen over de diverse bevolkingsgroepen en belanghebbenden, de kostendekkendheid van de heffingen, de druk van de lokale belastingen en heffingen, het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid. Verder bevat de nota een overzicht van de verordeningen met de bijbehorende vaststellingsdata waarin tarieven, heffingen en prijzen zijn vastgelegd. Het college draagt er zorg voor dat er een actueel overzicht is van de tarieven, heffingen, prijzen en kosten per verstrekte dienst.

 • 2. Voor het vaststellen van de hoogte van de gemeentelijke tarieven, heffingen en prijzen door de raad verstrekt het college aan de raad per verordening de actueel geraamde hoeveelheden per door de gemeente verstrekte dienst, waarover detarieven, heffingen en prijzen in rekening worden gebracht en per verordening het totaal van de geraamde kosten van de erin genoemde door de gemeente verstrekte diensten.

 • 3. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf lokale heffingen verslag de opbrengsten per lokale heffing, het volume en bedrag aan kwijtscheldingen, de kostendekkendheid van de rioolrechten, de afvalstoffenheffing, de (ontwikkeling van de) lokale lastendruk voor eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens en bedrijven en een overzicht van de oninbare vorderingen, per onderdeel.

Artikel 17 Weerstandsvermogen en risicomanagement
 • 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapaciteit bepaald.

 • 2. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s voordoen. Het college brengt hierbij in elk geval de risico’s in beeld en actualiseert de risico’s genoemd in de nota bedoeld in lid 1.

 • 3. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de weerstandscapaciteit en in hoeverre schaden en verliezen als gevolg van de risico’s van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.

Artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen
 • 1. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een nota onderhoud openbare ruimte aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag.

 • 2. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een nota rioleringsplan aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde onderhoudsniveau en de uitbreiding van de riolering, alsmede de kwaliteit van het milieu en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag.

 • 3. Het college biedt jaarlijks bij de begroting een (bijgestelde) nota onderhoud gebouwen aan. De nota bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag.

 • 4. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair, riolering en gebouwen.

Artikel 19 Financiering

Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van:

 • a.

  de kasgeldlimiet;

 • b.

  de renterisiconorm;

 • c.

  de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de begroting en de drie daarop volgende jaren;

 • d.

  de rentevisie en

 • e.

  de rentekosten en rente-opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie.

Artikel 20 Bedrijfsvoering
 • 1. Het college stelt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota bedrijfsvoering vast. De nota wordt ter kennisneming aan de raad gezonden. In de nota wordt speciale aandacht geschonken aan de relatie tussen het gemeentelijk apparaat en de inwoners van de gemeente.

 • 2. In de bedrijfsvoeringparagraaf in de begroting wordt mede ingegaan op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoeringparagraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over nieuwe ontwikkelingen.

 • 3. Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en de jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, bedoeld in artikel 213a Gemeentewet, en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 21 Verbonden partijen
 • 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan. De raad stelt de nota vast.

 • 2. Van elk van de verbonden partijen wordt weergegeven het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang en de zeggenschap van de gemeente.

 • 3. De nota bevat voorts de kaders voor het beleid aangaande (het aangaan van nieuwe) participaties met name de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen en de financiële voorwaarden.

 • 4. In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen.

Artikel 22 Grondbeleid
 • 1. Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan ter behandeling en vaststelling door de raad. In deze nota wordt aandacht besteed aan:

  • -

   de relatie met de programma’s van de begroting;

  • -

   de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;

  • -

   aan te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten en

  • -

   de voorraadverwerving en uitgifte van gronden.

 • 2. In de paragraaf grondbeleid is de begroting en jaarverslag wordt ingegaan op de uitvoering van de nota grondbeleid, met name de belangrijkste financiële ontwikkelingen, zoals verlies/winstverwachtingen, de verwerving van gronden e.d. en de relaties van het grondbeleid met de programma’s.

Artikel 23 Verstrekking subsidies

Het college biedt ten minste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota verstrekte gemeentelijke subsidies aan ter behandeling door de raad. De nota bevat het kader voor de verstrekking van gemeentelijke subsidies en een overzicht van de toegekende gemeentelijke subsidies.

Hoofdstuk IV Financiële organisatie en administratie

Artikel 24 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

 • a.

  het sturen en beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de directies;

 • b.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden enz.;

 • c.

  het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties;

 • d.

  het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

 • e

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde

  beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

 • f.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

Artikel 25 Financiële administratie

Het college draagt de zorg voor dat:

 • a.

  de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving en

 • b.

  de vereiste informatie verstrekt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie, alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan gemeenten.

Artikel 26 Financiële organisatie

Het college draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast:

 • a.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de directies;

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • d.

  de regels voor opdrachtgeving en de verrekening van leveringen tussen de directies van de gemeente;

 • e.

  de te maken afspraken met de directies over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • f.

  de regels voor de verlening van décharge over het gevoerde beheer van de directies.

Artikel 27 Inkoop

Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie.

Artikel 28 Subsidieverstrekking en steunverlening

Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de toekenning van steunverlening aan ondernemingen en subsidies. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie en de subsidie- verordening van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Hoofdstuk V Slotbepalingen

Artikel 29 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 15 november 2003, met dien verstande dat de begroting, meerjarenraming, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie voor derden en de daarbij behorende toelichtingen met ingang van de begroting voor het begrotingsjaar 2004 voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

Artikel 30 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Financiële beheersverordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2003’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering vande raad van de gemeente Leidschendam-Voorburgvan 28 oktober 2003.

de griffier

de voorzitter