Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Delfzijl

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Delfzijl
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen Delfzijl (Verordening BRP)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 04-09-2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 96
 2. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, art. 100
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Reglement voor de gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Delfzijl en de Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Delfzijl.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-11-201105-04-2012art. 1, onder l

26-10-2011

Eemsbode, 16-11-2011

Geen
04-11-201017-11-2011nieuwe regeling

23-09-2010

Eemsbode, 03-11-2010

Geen

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Delfzijl;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2010;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens;

besluit vast te stellen:

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.de wet:de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
b.Besluit:het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;
c.basisadministratie:de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Delfzijl als bedoeld in artikel 2 van de wet;
d.basisregistratie personen:de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Delfzijl;
e.GBA-V:de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;
f.verantwoordelijke:het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;
g.beheerder:de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;
h.autorisatiebesluit:een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;
i.ingeschrevene:degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;
j.geregistreerde:degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Delfzijl en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;
k.afnemer:bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;
l.binnengemeentelijk afnemer:elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;
m.derde:elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;
n.vrije derde:een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;
o.authentiek gegeven:een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1. De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2. De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet.

 • 3. De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet.

 • 2. Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 7

De Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 4 september 2008 wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Delfzijl (Verordening BRP).

Ondertekening

Delfzijl, 23 september 2010

De raad voornoemd,

 

griffier                                                   voorzitter

(O. Rijkens)                                           (E.A. Groot)