Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Regeling kleine kansspelen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kleine kansspelen
CiteertitelRegeling kleine kansspelen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

datum inwerkingtreding bij benadering bepaald omdat datum bekendmaking niet kan worden achterhaald

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, artikel 7

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199423-11-2018nieuwe regeling

01-01-1994

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kleine kansspelen

 

 

Burgemeester en wethouders van Korendijk

 

overwegende dat het gewenst is bepaalde voorschriften vast te stellen ten einde een effectieve controle op de kleine kansspelen “kienen” en “bingo” mogelijk te maken.

 

gelet op het bepaalde in artikel 7c, derde lid van de Wet op de kansspelen;

 

b e s l u i t e n :

1.

Onverminderd het gestelde in de Wet op de kansspelen ten aanzien van het kleine kansspel de volgende voorschriften uit te vaardigen:

 

Par. 1. Algemene bepalingen

 

Artikel 1

Het aanmelden van kleine kansspelen dient te geschieden door een bestuurslid van de organiserende vereniging en wel door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier persoonlijk in te leveren bij het bureau Juridische en Bestuurszaken ter gemeentesecretarie.

Bij onjuiste of onvolledige invulling van het formulier wordt de melding geacht niet te hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 2

Bij iedere eerste aanmelding dienen de statuten van de vereniging ter inzage te worden overlegd, alsmede een uittreksel van het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 

Artikel 3

De aanmelding als bedoeld in artikel 1 dient in tweevoud te geschieden. Het vanwege de gemeente gewaarmerkte afschrift van de aanmelding dient op de desbetreffende bijeenkomst aanwezig te zijn.

 

Artikel 4

Indien de aangemelde bijeenkomst geen doorgang vindt, moet dat tijdig voor de opgegeven aanvangstijd worden doorgegeven aan de politie.

 

Artikel 5

Van elk gehouden klein kansspel moet een afzonderlijke administratie worden gevoerd. Een uitgewerkte en gespecificeerde rekening en verantwoording van baten en kosten van het kansspel, zonodig met toelichting, moet binnen drie weken na het houden daarvan bij het bureau Juridische en Bestuurszaken ter gemeentesecretarie worden ingeleverd. Desgevraagd moeten daarbij ook andere bewijsstukken betreffende het kansspel worden overlegd en inzage van boeken en bescheiden worden gegeven.

 

Artikel 6

Aanmelding en financiële verantwoording dienen te geschieden op de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde modelformulieren.

 

Artikel 7

Ten behoeve van de in artikel 5 van de vermelde financiële verantwoording wordt een door of namens burgemeester en wethouders voor die bijeenkomst geldend, gedateerd en gewaarmerkt formulier verstrekt.

 

Artikel 8

Er mag, behoudens vrijstelling, uitsluitend gebruik worden gemaakt van genummerde enkelvoudige bingoboeken.

Par. 2. Ten aanzien van het organiseren van het bingospel bovendien geldende voorschriften

 

Artikel 9

Er mag, behoudens vrijstelling, geen gebruik worden gemaakt van losse bingovellen.

 

Artikel 10

Op de plaats waar de bingoboeken worden verkocht, moet voor een ieder duidelijk zichtbaar zijn vermeld:

 • a.

  de kosten van deelneming per bingoboek;

 • b.

  het prijzenschema en het aantal te spelen ronden.

 

Artikel 11

Voordat het spel aanvangt, dienen op het in artikel 7 bedoelde formulier onuitwisbaar de volgnummers van de te gebruiken bingoboeken te worden vermeld.

 

Artikel 12

In de ruimte waar de bijeenkomst plaatsvindt, moet voordat met het spel wordt aangevangen, voor een ieder duidelijk zichtbaar worden vermeld:

 • a.

  het totale bedrag van de inleg;

 • b.

  het af te dragen bedrag aan de organiserende vereniging.

 

Artikel 13

Van de bruto-inleg moet minimaal 30% ten goede komen aan de organiserende vereniging. Het aanmeldende bestuurslid van de organiserende vereniging is verplicht het af te dragen bedrag binnen één week na de gehouden bijeenkomst te storten op de bank-of girorekening van de organiserende vereniging. Afschriften van stortingsbewijzen dienen tezamen met de in artikel 5 bedoelde bescheiden te worden ingeleverd bij het bureau Juridische en Bestuurszaken.

 

De penningmeester van de organiserende vereniging is verplicht deze inkomsten terstond in de boekhouding te verwerken en deze boekhouding op eerste vordering ter controle aan te bieden aan burgemeester en wethouders.

 

Artikel 14

Als kosten voor de organisatie van het kansspel kunnen uitsluitend die uitgaven worden opgevoerd, die rechtstreeks verband houden met de gehouden bijeenkomst (inkoop materiaal en prijzen, huur van zaal, bingo-apparatuur en dergelijke). Niet als kosten worden aangemerkt vergoedingen voor de bingo-master, kosten voor het bieden van vermaak in de vorm van artiesten en overigens alle kosten, welke niet als onvermijdelijk voor het welslagen van het doel van de bingobijeenkomsten moeten worden beschouwd.

 

Artikel 15

Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling kleine kansspelen.

2

 

Te bepalen dat dit besluit in werking zal treden met ingang van 1 januari 1994.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

van Korendijk op

 

de secretaris, de burgemeester,

 

 

H.L.C. van Boxmeer B. Kolbach