Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemsmond

Verordening op de Monumentencommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemsmond
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Monumentencommissie
CiteertitelVerordening op de Monumentencommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum bekendmaking is onbekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 168
 2. Monumentenwet, artikel 15
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-1991nieuwe regeling

27-06-1991

Onbekend

10.6.91

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Monumentencommissie

De raad van de gemeente Hefshuizen (Eemsmond);

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 1991;

 

Gelet op artikel 168 Gemeentewet en artikel 15 van de Monumentenwet:

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende Verordening op de Monumentencommissie:

Artikel 1
 • 1.

  Omtrent aanvragen als bedoeld in artikel 12 van de Monumentenwet 1988 winnen burgemeester en wethouders advies in van de Monumentencommissie van de Stichting Provinciale Groningse Welstandszorg;

 • 2.

  ter verkrijging van dit advies zenden burgemeester en wethouders na afloop van de termijn van 14 dagen, genoemd in artikel 12, lid 8 van de Monumentenwet 1988, een afschrift van de aanvraag met de ingediende bezwaren aan de Monumentencommissie;

 • 3.

  de Monumentencommissie adviseert schriftelijk over de aanvraag binnen twee maanden na de datum van verzending van het afschrift;

 • 4.

  bij overschrijding van de in lid 3 genoemde termijn wordt de Monumentencommissie geacht geadviseerd te hebben.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, lid 2 van de Monumentenwet 1988.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Hefshuizen (Eemsmond),

gehouden op 27 juni 1991.

De raad voornoemd,

, voorzitter.

, secretaris.