Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Verordening inzake het afmeren aan en het gebruik van de gemeentelijke loswal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake het afmeren aan en het gebruik van de gemeentelijke loswal
CiteertitelVerordening inzake het afmeren aan en het gebruik van de gemeentelijke loswal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die, waarop zij is afgekondigd. Op dat tijdstip vervalt de verordening inzake het aanleggen, laden en lossen aan de gemeentelijke loswal, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 juni 1970 en nadien gewijzigd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Algemene Regelen Gemeentelijke Indeling, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-200801-01-2021Nieuwe regeling

29-04-1982

Lingewaaljournaal, 17-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake het afmeren aan en het gebruik van de gemeentelijke loswal

Verordening inzake het afweren aan en het gebruik van de gemeentelijke loswal

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder:Loswal: een speciaal aangelegde wal ten behoeve van het laden en lossen van vaartuigen aan de zuidelijke oever van de Linge, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;vaartuig: elk drijvend voorwerp, bestemd, gebruikt of in staat om gebruikt te worden als een middel van vervoer of verblijf van personen en/of goederen te water, daaronder begrepen drijvende werktuigen en drijvende hulpmiddelen als pontons, vlotten en dergelijke voorwerpen, alsmede wrakken. 

Hoofdstuk 2 Het afmeren van de vaartuigen

Artikel 2  

Het is, behoudens ontheffing van burgemeester en wethouders, verboden een vaartuig gedurende een onafgebroken periode van langer dan 48 uur aan de loswal te laten liggen.Voorts is het verboden een vaartuig, dat aan de loswal heeft gelegen, binnen 48 uur nadat het daarvan is vertrokken, opnieuw aan de loswal af te meren. Wanneer een vaartuig vertrekt naar een plaats, liggend op minder dan 500 meter hemelsbreed gemeten van de loswal, wordt het geacht niet te zijn vertrokken. 

Hoofdstuk 3 Het gebruik van de loswal

Artikel 3  

Het is verboden goederen, voorwerpen of stoffen gedurende een onafgebroken periode van langer dan 2 uur op de loswal neer te leggen, te hebben of op te slaan.Burgemeester en wethouders kunnen van het eerste lid ontheffing verlenen.Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door burgemeester en wethouders in gebruik afgestane gedeelten van de loswal. 

Hoofdstuk 4 Straf- en slotbepalingen

Artikel 4  

Overtreding of niet naleving van enige in deze verordening neergelegde bepaling of verbod wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

Artikel 5  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die, waarop zij is afgekondigd. Op dat tijdstip vervalt de verordening inzake het aanleggen, laden en lossen aan de gemeentelijke loswal, vastgesteld bij raadsbesluit van 4 juni 1970 en nadien gewijzigd.Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening inzake het afmeren aan en het gebruik van de gemeentelijke loswal". 

Gemeente Lingewaal, 29-04-1982