Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westland

beleidsregels toepassing projectbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingbeleidsregels toepassing projectbesluit
Citeertitelbeleidsregels toepassing projectbesluit
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op de ruimtelijke ordening, art. 3.10
  2. Wet op de ruimtelijke ordening, art. 6.12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009nieuwe regeling

16-12-2008

Gemeenteblad Westland 2008 nr. 66, d.d. 24-12-2008

besluitenlijst b&w d.d. 25-11-2008, nr. 5.6.2

Tekst van de regeling

Intitulé

beleidsregels toepassing projectbesluit

De gemeente stelt de beleidsregels toepassing projectbesluit vast.

Artikel 1. Primaat van het bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders gaat terughoudend om met de toepassing van het projectbesluit.In voorkomende gevallen wordt afgezien van (het toepassen van een procedure voor het nemen van) een projectbesluit en wordt slechts medewerking verleend aan het vaststellen van een (project)bestemmingsplan. Voor projecten die ruimtelijk aanvaardbaar zijn, wordt met de initiatiefnemer in overleg getreden teneinde het project te vertalen in een (project)bestemmingsplan.

Artikel 2. Toepassing projectbesluit

 

Niettegenstaande en onverminderd hetgeen onder 1. is gesteld, kan toepassing van het projectbesluit in de volgende situaties worden overwogen:

a. De situatie waarbij er sprake is van een urgent maatschappelijk belang of sociaal/medische noodzaak, waardoor het project zo spoedig mogelijk moet worden gerealiseerd;

b. De situatie dat de vaststelling van een integrale herziening van een bestemmingsplan voor een groter gebied op stapel staat en goed gemotiveerd kan worden dat het gewenst is om bepaalde plannen of een gedeelte van het gebied vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan te realiseren.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 16 december 2008,

de griffier - N. Broekema

de voorzitter - J. van der Tak