Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Wegsleepverordening Brielle 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening Brielle 2016
CiteertitelWegsleepverordening Brielle 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Besluit wegslepen van voertuigen
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Gemeentewet, art. 147

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-201601-01-201615-01-2021Nieuwe regeling

09-02-2016

Gemeenteblad

Stafafdeling bzm
01-05-200815-01-2021Nieuwe regeling

08-04-2008

Briels Nieuwsland

Stafafdeling bzm

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening Brielle 2016

De raad van de gemeente Brielle;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 8 december 2015

 

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

Wegsleepverordening Brielle 2016

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • a.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • b.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder a RVV 1990;

 • c.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder c van de wet;

 • d.

  het college: het college van burgemeester en wethouder.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten.

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen worden aangewezen:

  • a.

   de hiervoor ingerichte en af te sluiten vijf parkeerplaatsen aan het Scharloo te Brielle.

  • b.

   het bedrijfsterrein van autobergingsbedrijf Vermaat, Stephensonweg 1-6 te Hellevoetsluis.

 • 2

  Als openingstijd wordt bepaald dagelijks van 08.00 uur tot 20.00 uur.

 • 3

  Slechts tijdens de in lid 2 genoemde tijden kan het in bewaring genomen voertuig worden afgehaald.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten van het overbrengen van een voertuig bedragen:

  • a.

   Dagtarief (tussen 06:00 en 18:00 uur) € 89,- (excl. BTW). Avond- (tussen 18:00 en 06:00 uur) en weekendtarief € 107,- (excl. BTW.);

  • b.

   Indien het voertuig na 48 uur nogmaals wordt versleept van bewaarplaats als genoemd onder artikel 3, onder a. naar bewaarplaats als genoemd onder artikel 3, onder b., zullen de onder a. genoemde tarieven nogmaals in rekening worden gebracht.

 • 2

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen voor beide bewaarplaatsen:

  • a.

   € 10,77(excl. BTW) per dag of per gedeelte van deze dag (van 00.00 tot 24.00 uur).

 • 3

  De kosten van afgifte/administratie van een overgebracht voertuig bedragen:

  • a.

   € 25,00 in kantoortijd (maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur);

  • b.

   € 50,00 buiten kantoortijd.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij het besluit van het college aan te wijzen personen.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de 8e dag na bekendmaking. Met ingang van die datum vervalt de Wegsleepverordening Brielle 2011, vastgesteld op 9 maart 2011.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle

in de openbare vergadering van 9 februari 2016.

de griffier, L. van Steijn

de voorzitter, G.G.J. Rensen

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, P. Schouten

de burgemeester, G.G.J. Rensen