Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brielle

Antidiscriminatieverordening Brielle 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrielle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAntidiscriminatieverordening Brielle 2010
CiteertitelAntidiscriminatieverordening Brielle 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Nieuwe regeling

09-02-2010

Briels Nieuwsland, 17-02-2010

sector samenleving

Tekst van de regeling

Intitulé

Antidiscriminatieverordening Brielle 2010

De raad van de gemeente Brielle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 29 januari 2010 volgnummer: 11

gelet op: - artikel 2, tweede lid, van de Wet Gemeentelijke Antidicriminatievoorzieningen - het advies van de commissie Samenleving d.d. 18 januari 2010

 

b e s l u i t :

De Antidiscriminatieverordening 2010 vast te stellen per ingaande 1 januari 2010. 

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA) .

 • 2

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Artikel 2. Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 • 2

  Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het besluit Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV.

Artikel 3. Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 • 1.

  Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 • 2.

  Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

Artikel 4. Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de WGA

 • 1

  De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordt verstrekt voor drie jaar.

 • 2

  De algemene subsidieverordening is niet van toepassing op deze subsidie.

Artikel 5. Indienen aanvraag

 • 1

  De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in voor een periode van drie jaar.

 • 2

  De aanvraag geschiedt uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar.

 • 3

  De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 6. De beschikking

 • 1

  Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de driejaarlijkse subsidie wordt toegekend.

 • 2

  De beschikking is opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 7. Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1

  De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2

  De verantwoording is opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening).

 • 3

  De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 8. Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na afloop van de driejarige subsidieperiode, volgens format e (zie bijlage e in de toelichting op deze verordening).

 • 2

  De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

 • 3

  Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 9. Bevoorschotting/afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

- 90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de driejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend - 10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10. Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11. Vorming van reserves

 • 1

  De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2

  Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 12. Vervallen van eventuele eerdere subsidieafspraken

Bij in werking treden van deze verordening vervalt de inhoud van eventuele eerder gemaakte subsidiebeschikkingen met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA, voor zover zij de periode betreffen na ingaan van de verordening. Deze beschikkingen worden opgevat als beschikkingen bedoeld in artikel 6, lid 2. Alleen het bedrag genoemd in de eerder afgegeven beschikking blijft gelden.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Antidiscriminatieverordening Brielle 2010.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Briellein de openbare vergadering van 9 februari 2010,

 

de griffier,                                                                             de voorzitter,

 

J. J. H. Verloop                                                                     mw. G. W. M. van Viegen 

1 Antidiscriminatieverordening Brielle 2010

ALGEMENE TOELICHTINGOp 28 juli 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) inwerking getreden. Uitgangspunt van de wettelijke regeling is de verplichting voorgemeenten om toegang te verlenen aan burgers tot een antidiscriminatievoorziening(ADV). Volgens artikel 1 van deze wet, dient deze ADV bijstand teverlenen bij klachten over discriminatie en deze klachten te registreren. DeMemorie van Toelichting op de WGA benadrukt ook het belang van preventiefbeleid.De wet voorziet in een besluit Algemene Maatregel van Bestuur. De Wet en hetBesluit zijn als bijlage toegevoegd bij deze toelichting (bijlage 2b en 2c). Tevensnoemt de wet een eventuele Ministeriële Regeling. Deze is nog niet gepubliceerd.In de WGA is in artikel 2 lid 2 opgenomen dat de gemeenteraad bij verordeningregels vaststelt omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening en deuitvoering van haar taak. Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft isgeregeld in het besluit, kan deze verordening zich voornamelijk richten op hetbelang van samenwerking met andere gemeenten en stroomlijning van desubsidieprocedure.|ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTINGArtikel 1Deze bepaling behoeft geen toelichting.Artikel 2Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplichtopgenomen in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook nietnoodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat wel te doen, nudeze zozeer de kern van deze regelgeving uitmaken, dat het opnemen ervansterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.Lid 3 benadrukt criteria die direct voor de burger van belang zijn.Artikel 3Discriminatie is niet aan (gemeente)grenzen gebonden. Regionale samenwerkingmet naburige of vergelijkbare gemeenten is bevorderlijk voor goed inzicht intrends en ontwikkelingen, en voor goed antidiscriminatiebeleid. Een deel van deregionale samenwerking is geregeld via de aanwijzing discriminatie van hetcollege van procureurs-generaal van het OM, die voorschrijft dat in iederepolitieregio een regionaal discriminatieoverleg (RDO) ingesteld wordt tussenpolitie, OM, antidiscriminatiebureau en lokale overheid (meestal wordt deze taakop zich genomen door de korpsbeheerdergemeente).Dit artikel legt twee concrete andere zaken vast: regionale inzameling vangegevens, die vergelijkingen mogelijk maakt, en periodieke bijeenkomsten metmeerdere gemeenten, die bespreking van die cijfervergelijkingen en aanverwantezaken mogelijk maakt.Artikel 4 t-m 12.Uitvoering van een vaste, meerjarige, wettelijke taak zou volgens de meestegemeentelijke subsidieverordeningen ieder jaar opnieuw geregeld moetenworden. Dat geeft aanzienlijk meer rompslomp dan nodig is. Daarom wordt hierbepaald dat de subsidieverordening niet geldt voor de taken in kwestie, en inplaats daarvan een subsidieprocedure opgenomen die de beheerstaken zoeenvoudig mogelijk maakt. Er is gekozen voor een periode van drie jaar,aangezien de WGA na drie jaar wordt geëvalueerd.Artikel 13De WGA vereist vaststelling van de verordening binnen 6 maanden nainwerkingtreden van de wet. 1 januari 2010 is daarom gekozen als datum voorvaststelling.