Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Aanwijzingsbesluit 5.1.5. parkeren caravans e.d.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit 5.1.5. parkeren caravans e.d.
CiteertitelAanwijzingsbesluit 5.1.5 parkeren caravans e.d.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2008, art. 5.1.5, lid1, sub a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-2009Nieuwe regeling

31-03-2009

Contact, 14-04-2009

B&W, 31-03-2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 5.1.5. parkeren caravans e.d.

 

 

Artikel 1  

Juridische grondslag artikel 5.1.5 Apv gemeente Bronckhorst 2008; Gemeentewet artikel 108.Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;gelet op het bepaalde in artikel 5.1.5, eerste lid, sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2008;gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;gelet op het advies van de afdeling VVH, van 24 maart 2009Overwegende dat het ter voorkoming van buitensporig gebruik van de beschikbare parkeerruimte alsmede ter voorkoming van aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente wenselijk is, alle ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kommen binnen de gemeente Bronckhorst aan te wijzen waarop het verboden is hierna vermelde (recreatie) voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben;                                                                                    Besluit

1.Alle ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kommen in de gemeente Bronckhorst aan te wijzen waarop het verboden is een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben; 2.Alle eerdere besluiten door middel waarvan het verboden is een woonwagen, kampeerwagen caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op de drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben worden, voor zover van toepassing, ingetrokken. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.  

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,De secretaris, de burgemeester,

 

P.C.M. van Gog H.A.J. Aalderink