Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende Algemene Maatregelen (h.a.m) ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Monumenteneilandsverordening (Eilandsbesluit monumentenregister)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende Algemene Maatregelen (h.a.m) ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Monumenteneilandsverordening (Eilandsbesluit monumentenregister)
CiteertitelEilandsbesluit monumentenregister
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius
 2. Monumenteneilandsverordening Sint Eustatius, art. 6, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
15-01-200910-10-2010Nieuwe regeling

10-01-2009

A.B. 2009, no.

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende Algemene Maatregelen (h.a.m) ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de Monumenteneilandsverordening (Eilandsbesluit monumentenregister)

 

 

Artikel 1
 • 1.

  Het openbare register, genoemd in artikel 6, eerste lid, van de Monumenteneilandsverordening wordt aangeduid als: monumentenregister.

 • 2.

  Het monumentenregister wordt gevormd door de verzameling van registerbladen en relevante gegevens betreffende beschermde monumenten en stads- en dorpsgezichten.

 • 3.

  De in het tweede lid bedoelde verzameling kan in een geautomatiseerde vorm worden opgeslagen.

Artikel 2

Het registerblad waarmede een tot beschermd monument aangewezen monument of een tot beschermd stads- en dorpsgezicht aangewezen stads- en dorpsgezicht wordt ingeschreven in het monumentenregister, wordt vastgesteld volgens het model dat is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 3
 • 1.

  Op een registerblad wordt van een beschermd monument of stads- en dorpsgezicht vermeld:

  • a.

   de datum van inschrijving in het monumentenregister;

  • b.

   de beschrijving van het monument of stads- en dorpsgezicht;

  • c.

   de monumentale waarde;

  • d.

   een omschrijving van het algemene belang, dat de aanwijzing tot beschermd monument of stads- en dorpsgezicht rechtvaardigt;

  • e.

   voor zover het betreft een beschermd stads- en dorpsgezicht, de voor het stads- en dorpsgezicht geldende bestemmingsvoorschriften.

 • 2.

  Van een beschermd monument wordt op het registerblad aangegeven of het roerend dan wel onroerend is.

 • 3.

  Ingeval van een onroerend monument wordt voorts op het registerblad vermeld:

  • a.

   de plaatselijke aanduiding;

  • b.

   de kadastrale aanduiding;

  • c.

   de datum van kennisgeving aan de hypotheekbewaarder van de inschrijving in het monumentenregister.

 • 4.

  Ingeval van een roerend monument wordt voorts op het registerblad vermeld:

  • a.

   voor zover aan het bestuurscollege bekend, de naam, de voornamen en het woonadres van de eigenaar en, indien van toepassing, de rechthebbende met een beperkt zakelijk recht;

  • b.

   de plaats waar het monument zich ten tijde van de inschrijving bevindt.

Artikel 4

Met betrekking tot een roerend monument wordt op het desbetreffende registerblad aantekening gehouden van de plaats of plaatsen, waarheen het op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Monumentenlandsverordening 1989 mag worden verplaatst.

Artikel 5
 • 1.

  De afdeling Algemene zaken wordt aangewezen als beheerder van het monumenten-register en is belast met de bijhouding daarvan.

 • 2.

  De beheerder van het monumentenregister verricht namens het bestuurscollege de handelingen die verband houden met de inschrijving en afvoering van beschermde monumenten of stads- en dorpsgezichten in, onderscheidenlijk uit, het monumentenregister en met de aanvulling, wijziging en verwijdering uit dit register van gegevens met betrekking tot beschermde monumenten of stads- en dorpsgezichten.

Artikel 6
 • 1.

  De beheerder van het monumentenregister brengt daarin onverwijld de wijzigingen aan waartoe het bestuurscollege ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende heeft besloten en voert daarvan de monumenten of stads- en dorpsgezichten af ter zake waarvan het bestuurscollege, de monumentenraad gehoord, zulks heeft besloten.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde wijzigingen betreffen:

  • a.

   verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens over een ingeschreven beschermd monument of stads- en dorpsgezicht;

  • b.

   wijzigingen die aan het beschermde monument zijn ontstaan of aangebracht, met vermelding van de datum van wijziging en, voor zover bekend, de reden daarvan;

  • c.

   wijzigingen in de omstandigheden die bepalend zijn geweest om een monument of stads- en dorpsgezicht aan te wijzen als beschermd monument, onderscheidenlijk stads- en dorpsgezicht.

 • 3.

  De beheerder van het monumentenregister brengt daarin onverwijld de wijzigingen aan in de met betrekking tot een beschermd stads- en dorpsgezicht vermelde bestemmingsvoorschriften, nadat de desbetreffende eilandsverordening waarbij die wijzigingen zijn vastgesteld, in werking is getreden.

 • 4.

  De beheerder van het monumentenregister brengt daarin onverwijld de wijzigingen in de kadastrale tenaamstelling of kadastrale aanduiding van een monument aan, nadat de hypotheekbewaarder het bestuurscollege daarvan kennis heeft gegeven.

Artikel 7
 • 1.

  Het monumentenregister ligt voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in een daartoe ingerichte ruimte bij de afdeling Algemene zaken of in een nader door het bestuurscollege, bekend to maken ruimte.

 • 2.

  Met betrekking tot de vergoeding van de kosten die voor het eilandgebied zijn verbonden aan het op verzoek van een belanghebbende vervaardigen van afschriften uit het monumentenregister, is de toepasselijke retributieverordening van Sint Eustatius van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8
 • 1.

  Het monumentenregister wordt op zodanige wijze beheerd, dat het genoegzaam is beschermd tegen verlies, beschadiging, vernieling, ontvreemding en brandschade.

 • 2.

  Bij de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer wordt een register bijgehouden van afschriften van alle documenten in het monumentenregister.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Eilandsbesluit monumentenregister.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.