Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Smallingerland

Verordening vervoer naar gymnastieklokalen, schoolzwemmen en vervoer naar het zwembad gemeente Smallingerland 2010.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSmallingerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vervoer naar gymnastieklokalen, schoolzwemmen en vervoer naar het zwembad gemeente Smallingerland 2010.
CiteertitelVerordening gym- en zwemvervoer en schoolzwemmen gemeente Smallingerland 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt, samen met de Verordening subsidiëring bestrijding achterstanden en verbetering van de kwaliteit in het onderwijs, de Verordening materiële en financiële gelijkstelling Smallingerland 1998

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 140
  2. Wet op de expertisecentra, art. 134
  3. Wet op het voortgezet onderwijs, art. 96g
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2010Nieuwe regeling

01-12-2009

Breeduit, 17-12-2009

01-12-2009, volgnr. 15

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING VERVOER NAAR GYMNASTIEKLOKALEN, SCHOOLZWEMMEN EN VERVOER NAAR HET ZWEMBAD GEMEENTE SMALLINGERLAND 2010

De raad van de gemeente Smallingerland;

gelezen het voorstel van het college van Smallingerland d.d. 2009;

verwegende dat het noodzakelijk is om voorzieningen in het kader van aanvullend gemeentelijk beleid ten aanzien van het onderwijs, zulks op de terreinen vervoer naar gymnastieklokalen, schoolzwemmen en het vervoer naar het zwembad bij verordening te regelen;

gelet op artikel 140 van Wet op het primair onderwijs, artikel 134 van de Wet op de expertisecentra en artikel 96g van de Wet op het voorgezet onderwijs;

gelet op het advies van het PLOB d.d. 2009

vast te stellen de Verordening vervoer naar gymnastieklokalen, schoolzwemmen en vervoer naar het zwembad gemeente Smallingerland 2010.

Artikel 1

Voorziening vervoer naar gymnastieklokalen

1. Aanduiding van de voorziening

De betaling van de kosten van het vervoer in verband met het gymnastiekonderwijs.

 

2. Indieningsdatum

Niet van toepassing.

 

3. Tijdvak waarvoor de voorziening wordt goedgekeurd

Per schooljaar.

 

4. Toekenningscriteria

Deze voorziening is bedoeld voor scholen voor primair onderwijs en voor speciaal onderwijs, die niet beschikken over een gymnastieklokaal (met voldoende capaciteit) aan of in het schoolgebouw, waardoor gebruik moet worden gemaakt van een gymnastieklokaal elders.

 

5. Wijze van toekenning

De kosten van het vervoer worden aan de vervoerder betaald op basis van de prijsafspraken, zoals die tot stand komen bij de aanbesteding van het gym-, zwem- en leerlingenvervoer.

Artikel 2

Voorziening schoolzwemmen

1. Aanduiding van de voorziening

De betaling van de kosten van het schoolzwemmen van leerlingen van een aantal groepsjaren.

 

2. Indieningsdatum

De gemeente vraagt voor 1 mei aan de scholen of zij in het daaropvolgende schooljaar wensen deel te nemen aan het schoolzwemmen en zo ja met hoeveel leerlingen. De gemeente stelt een schoolzwemrooster op op basis van het overleg tussen scholen, zwembad en vervoerder.

 

3. Tijdvak waarvoor de voorziening wordt goedgekeurd

Per schooljaar.

 

4. Toekenningscriteria

Van deze voorziening kan gebruik worden gemaakt door scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs.

 

Leerlingen van de scholen voor basisonderwijs kunnen gedurende twee schooljaren (in de groepen 3 en 4) deelnemen aan het schoolzwemmen.

Het college kan op verzoek van de school instemmen met het schoolzwemmen door leerlingen van andere groepsjaren, bijvoorbeeld indien de groepenindeling daartoe aanleiding geeft.

 

De scholen voor speciaal basisonderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs bepalen zelf welke van hun leerlingen deelnemen aan het schoolzwemmen.

 

5. Wijze van toekenning

De kosten van het schoolzwemmen worden rechtstreeks aan het Sportbedrijf Smallingerland als exploitant van zwembad Welle op basis van de uitvoeringsovereenkomst betaald.

Artikel 3

Voorziening zwemvervoer

1. Aanduiding van de voorziening

De betaling van de kosten van het vervoer in verband met het schoolzwemmen.

 

2. Indieningsdatum

Niet van toepassing

 

3. Tijdvak waarvoor de voorziening wordt goedgekeurd

Per schooljaar.

 

4. Toekenningscriteria

Deze voorziening is bedoeld voor de scholen die gebruik maken van de voorziening schoolzwemmen zoals bedoeld in artikel 2 en waarvan de afstand tot zwembad e Welle meer dan 1 kilometer (hemelsbreed gemeten) bedraagt.

 

Voor het vervoer is een ouderbijdrage vereist.

 

Het college bepaalt de hoogte en de wijze van inning van de ouderbijdrage.

 

5. Wijze van toekenning

De kosten van het vervoer worden aan de vervoerder betaald op basis van de prijsafspraken, zoals die tot stand komen bij de aanbesteding van het gym-, zwem- en leerlingenvervoer.

Artikel 4

Gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5

Citeertitel en inwerkingtreding

De verordening kan worden aangehaald als de Verordening gym- en zwemvervoer en schoolzwemmen gemeente Smallingerland 2010.

 

Deze verordening vormt samen met de Verordening 'subsidiering bestrijding achterstanden en verbetering van de kwaliteit in het onderwijs' de opvolger van de Verordening materiële en financiële gelijkstelling Smallingerland 1998.

 

Deze verordening treedt in werking per 1 augustus 2010, tegelijk met de intrekking van de Verordening materiële financiële gelijkstelling Smallingerland 1998.

Aldus vastgesteld door de raad voornoemd

In zijn vergadering van 1 december 2009

 

griffier,                                    voorzitter,