Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Verordening Duurzaamheidslening Oss 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening Oss 2010
CiteertitelDuurzaamheidslening Oss
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad van de nieuwe gemeente Oss heeft in het kader van de samenvoeging Oss-Lith deze regeling op 03-01-2011 geldend verklaard voor de nieuwe gemeente Oss

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-201001-08-2018Onbekend

01-07-2010

Oss Actueel d.d. 28 juli 2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening Oss 2010

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:

 

Volgnummer

 

besluit tot vaststelling van de verordening duurzaamheidsleningen Oss 2010

 

Dienst/afdeling

SLWE

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2010;

gelet op het advies van de raadscommissie Wonen, Openbare ruimte en Milieu van 16 juni 2010;

besluit:

 • 1.

  vast te stellen de verordening duurzaamheidsleningen Oss 2010:

 • 2.

  de kosten verbonden aan de vorming van een fonds bij het SVn ten laste te brengen van de reserve woninggebonden subsidies.

Artikel 1 Begrippen.

Deze regeling verstaat onder:

a. een aanvraag:

een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een Duurzaamheidslening;

b. een aanvrager:

een meerderjarig natuurlijke persoon die een aanvraag doet en eigenaar/bewoner is van een woning die is gelegen in de gemeente Oss;

c. het college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss;

d. een duurzaamheidslening:

een gemeentelijke stimuleringslening, die aan aanvrager na voordracht door het college door de SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het colle-ge aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de eigen woning;

e. duurzaamheidsmaatregelen:

energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5, lid 1 en lid 3;

f. een EPA-maatwerkadvies:

een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5, lid 1 en lid 3 genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opge-steld door een gecertificeerd bedrijf;

g. werkelijke kosten:

de kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 5, lid 1 en lid 3, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten;

h. een energieprestatiecertificaat:

een certificaat dat na het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van één of meer van de in artikel 5, lid 1 en lid 3 genoemde voorzieningen en maatregelen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf en dat voldoet aan BRL 9500-01 voor bestaande woningen;

i. SVn:

de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

.

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Oss, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning.

Artikel 3 Budget.

Het college stelt jaarlijks voor 1 december het budget voor het komende kalenderjaar vast dat beschikbaar is voor het verstrekken van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Duurzaamheidsleningen

.

Het college kan een aanvrager bij SVn voordragen voor een Duurzaamheidslening ten laste van het in artikel 3 bedoelde budget.

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

.

 • 1.

  Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   warmtepomp (alle systemen);

  • b.

   zonnepanelen (alle systemen);

  • c.

   zonneboiler (alle systemen ten behoeve van huishoudelijk tap en cv water);

  • d.

   kleinschalige windturbine;

  • e.

   dakisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC ≥2,5 m².K/W);

  • f.

   vloerisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC≥2,5m².K/W);

  • g.

   gevelisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC≥2,5m².K/W);

  • h.

   spouwmuurisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC≥m².K/W);

  • i.

   leidingisolatie (met een minimale isolatiewaarde van RC≥m².K/W);

  • j.

   duurzame verwarmingsinstallatie (alle systemen);

  • k.

   ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, inclusief beglazing met een Ugl-waarde die kleiner of gelijk is dan 1,20 W/m²K;

  • l.

   energiezuinige ventilatievoorzieningen ;

  • m.

   warmteterugwinning via diverse installaties (bijvoorbeeld douchewater) (alle systemen);

  • n.

   energiezuinige pompen en ventilatoren;

  • o.

   voorzieningen voor de opvang of infiltratie van regenwater;

  • p.

   waterdoorlatende verharding op erf;

  • q.

   thermostatische mengkraan voor bad en douche;

  • r.

   waterbesparende douchekop;

  • s.

   waterbesparend toilet met maximaal 6 liter spoelbak met spoelonderbreker.

  • t.

   maatregelen aan de woning voor het verkrijgen van het certificaat “Politie Keurmerk Veilig Wonen bestaande bouw” (zoals beschreven op www.politiekeurmerk.nl).

 • 2.

  De maatregelen als genoemd in lid 1, of maatregelen met vergelijkbare effecten, komen eerst in aanmerking als ze op zich dan wel gezamenlijk leiden tot minimaal één hoger energielabelniveau.

 • 3.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 6 De aanvraag.

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat vergezeld van een opgave van:

 • a.

  een kopie van de samenvatting van het EPA-maatwerk advies;

 • b.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • c.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

 • d.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Afhandelen aanvraag.

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te complementeren.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag

.

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500.--;

 • d.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaat-regelen;

 • e.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • f.

  de duurzaamheidsmaatregel niet past binnen het bestemmingsplan, in strijd is met welstand of er naar verwachting geen bouwvergunning zal worden verleend.

Artikel 9 Voordracht

.

 • 1.

  Het college besluit aanvrager voor een Duurzaamheidslening voor te dragen indien uit de bij de aanvraag ingediende bescheiden blijkt dat met het treffen van de duurzaamheids-maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende doelen:

  • a.

   een beperking van de energievraag, dan wel vermindering van de CO2 uitstoot;

  • b.

   het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening

van de woning.

2.Bovendien kan er alleen sprake zijn van een voordracht als is voldaan aan de regeling en het beschikbare budget niet wordt overschreden.

Artikel 10 Toekenning.

 • 1.

  De toekenning van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2.

  SVn verstrekt en beheert een toegekende Duurzaamheidslening.

Artikel 11 Voorwaarden SVn.

Op Duurzaamheidsleningen van SVn zijn van toepassing de SVn documenten “Algemene bepalingen voor geldleningen” en de “Productspecificatie Duurzaamheidsleningen” zoals deze als bijlage bij deze regeling zijn gevoegd.

Artikel 12 Kenmerken van Duurzaamheidslening.

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500.-- en niet meer dan € 15.000-- (incl.BTW).

Artikel 13 Bouwkrediet

.

Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen.

Artikel 14 Nadere regels.

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Mandaat.

Het college kan besluiten de hun toekomende bevoegdheden te mandateren.

Artikel 16 Hardheidsclausule.

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 18 Naamgeving en inwerkingtreding.

Deze regeling kan worden aangehaald als “Duurzaamheidslening Oss” en treedt in werking met ingang van 5 augustus 2010.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 1 juli 2010.

Coll: