Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oss

Wegsleepverordening gemeente Oss 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOss
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Oss 2005
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Oss 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De raad van de nieuwe gemeente Oss heeft in het kader van de samenvoeging Oss-Lith deze regeling op 03-01-2011 geldend verklaard voor de nieuwe gemeente Oss 

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 194 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-09-200720-12-2018Onbekend

23-02-2006

Oss Actueel 30-08-2007

GBOR

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Oss 2005

 

 

Wegsleepverordening gemeente Oss 2006

Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

Onderwerp:

 

Volgnummer

 

Wegsleepverordening gemeente Oss 2006

 

Dienst/afdeling

GBBOR

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 januari 2006;

gelet op het advies van de raadscommissie B & O van 30 januari 2006;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de wet;

 • d.

  voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al van het RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

 • g.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

Artikel 2: Aanwijzen van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Oss voor zover die behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3: Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

1.Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

Takel- en bergingsbedrijf de Kantsingel B.V, Kantsingel 8 te Oss.

2.De bewaarplaats is op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur voor het publiek geopend. Buiten die tijden kan telefonisch een afspraak worden gemaakt voor afgifte van het voertuig.

Artikel 4: Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het bewaren bedragen (prijspeil 2005):

  • -

   Personenauto’s:

€ 203,50 basistarief welk tarief is opgebouwd als volgt:

  • uitrij tarief € 78,00;

  • uitvoeringstarief € 74,00;

  • opslag en afgifte € 51,50;

  • bewaarloon na 1 dag € 17,00.

  • -

   Bestelauto’s tot een gewicht van 3500 kg:

€ 244,00 basistarief welk tarief is opgebouwd als volgt:

  • uitrijtarief € 97,00;

  • uitvoeringstarief € 92,00;

  • opslag en afgifte € 55,00;

  • bewaarloon na 1 dag € 45,00.

 • c.

  Vrachtauto’s zwaarder dan 3500 kg:

  • Uitrijtarief € 116,00;

  • Uitvoeringstarief € 110,00;

  • Opslag en afgifte € 65,00;

  • Bewaarloon na 1 dag € 30,00;

  • Toeslag per uur € 52,00.

 • 2.

  Bij afgifte van het voertuig buiten de in artikel 3, lid 2 genoemde tijden wordt € 35,00 voorrijkosten in rekening gebracht.

 • 3.

  De genoemde bedragen in dit artikel zijn inclusief de verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 5: Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in de artikelen 130, vierde lid, 164, zevende lid en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag waarop deze is bekend gemaakt.

Artikel 7: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Oss 2005”.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 23 februari 2006.