Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente houdende regels voor het beheer en gebruik van de oude St. Willibrorduskerk Verordening regelende het beheer en gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente houdende regels voor het beheer en gebruik van de oude St. Willibrorduskerk Verordening regelende het beheer en gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk
CiteertitelVerordening regelende het beheer en gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening regeling beheer van “de oude St. Willibrorduskerk”.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-1998nieuwe regeling

03-11-1998

Onbekend.

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente houdende regels voor het beheer en gebruik van de oude St. Willibrorduskerk Verordening regelende het beheer en gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk

REGELING BEHEER VAN “DE OUDE ST. WILLIBRORDUSKERK”DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALREGelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 januari 1994, nr. 2;Gelet op de bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Waalre en het parochiebestuur van de parochie H. Willibrordus d.d. 20 mei 1986;B E S L U I T:Vast te stellen de volgende verordening, regelende het beheer van “de Oude St. Willibrorduskerk”.

Afdeling I Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsbepalingen.

 

“Oude St. Willibrorduskerk”

 

Parochie

: de parochie H. Willibrordus.

Pastor

: een in Waalre werkzame R.K. priester of predikant.

Orgel

: het orgel in de oude St. Willibrorduskerk

Bestuursorgaan

: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2  

 • 1.

  Het kerkgebouw en de toren met het orgel , het carillon en de luidklok en het uurwerk zijn eigendom van de gemeente Waalre.

 • 2.

  De eigendommen van derden dienen door de gemeente in goede staat, in de vereiste veiligheid en verzekerd tegen brand en braak te worden bewaard en gebruikt.

Afdeling II Beheerscommissie

Artikel 3  

 • 1.

  De gemeenteraad stelt de beheerscommissie in voor de Oude St. Willibrorduskerk en benoemt de leden van die commissie.

 • 2.

  De beheerscommissie bestaat uit:

  • a.

   één vertegenwoordiger uit de pastores: voor te dragen door de pastores.

  • b.

   Maximaal twee parochianen van de H. Willibrordusparochie: voor te dragen door de parochievergadering van de H. Willibrordusparochie.

  • c.

   Één vertegenwoordiger van de Stichting Brabantse Gesneuvelden: voor te dragen door het Stichtingbestuur.

  • d.

   Één vertegenwoordiger van het comité “Oude Willibrorduskerk”, voor te dragen door het Stichtingsbestuur.

  • e.

   Een voorzitter te benoemen door en uit de leden van de beheerscommissie

  • f.

   Een secretaris: aan te wijzen door het bestuursorgaan uit het ambtelijk apparaat.

 • 3.

  De leden, uitgezonderd de secretaris, worden benoemd door een periode van 4 jaren, welke periode gelijk loopt met de zittingsperiode van de gemeenteraad en zijn eenmaal voor eenzelfde hernoembaar. Bij het ontstaan van tussentijdse vacature wordt daarin door de gemeenteraad voorzien op basis van een door de desbetreffende geleding gedane aanbeveling van twee personen.

 • 4.

  De beheerscommissie is bevoegd zich door derden te laten bijstaan en kan niet-leden in haar vergadering uitnodigen voor het verstrekken van inlichtingen, het geven van uiteenzettingen of het toelichten van aan de beheerscommissie gerichte verzoeken.

Artikel 4 Gebruiksregels

 • 1.

  De beheerscommissie stelt voor het gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk gebruiksregels op, die de goedkeuring van het bestuursorgaan behoeven.Deze gebruiksregels mogen niet in strijd zijn met de overeenkomst tussen de gemeente Waalre en de parochie St. Willibrordus.

 • 2.

  De Oude St. Willibrorduskerk kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • a.

   Kerkelijke bijeenkomsten, vieringen en erediensten.

  • b.

   Dodenherdenkingen.

  • c.

   Zang- en muziekuitvoeringen

  • d.

   Andere, door de beheerscommissie te bepalen, activiteiten die van belang zijn voor de lokale en regionale gemeenschap.

Artikel 5 Taakomschrijving

Aan de beheerscommissie worden de volgende taken toegekend:

 • 1.

  Beheer en dagelijks onderhoud van het gebouw.De gemeente heeft het financieel beheer en verzorgt het groot onderhoud.

 • 2.

  Het onderhoud van de eigendommen in overleg met de eigenaren.

 • 3.

  Alle werkzaamheden voortvloeiende uit de vastgestelde algemene regels.

Artikel 6 Vergaderingen

De beheerscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste 2 leden dit nodig oordelen.De voorzitter roept de leden schriftelijk tot de vergadering op.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1.

  De beheerscommissie kan geen besluiten nemen indien minder dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. In dat geval wordt door de voorzitter binnen 2 weken een nieuwe vergadering belegd.Deze vergadering wordt gehouden en daarin kunnen besluiten worden genomen, ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.

 • 2.

  Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid.

 • 3.

  Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 8 Geldmiddelen

Alle betalingen en ontvangsten, verband houdende met de aan de beheerscommissie opgedragen beheerstaak, geschieden dor de kassier der gemeente Waalre ingevolge door het bestuursorgaan af te geven bevelschriften en invorderingsopdrachten.

Artikel 9  

 • 1.

  De beheerscommissie verstrekt het bestuursorgaan de door hem gevraagde en ongevraagde gegevens en inlichtingen omtrent de haar opgedragen taak.

 • 2.

  De voorzitter, of diens plaatsvervanger, tekent alle stukken die van de beheerscommissie uitgaan.

Artikel 10  

Beroep tegen besluiten van de beheerscommissie is mogelijk bij het bestuursorgaan. Het beroep moet worden ingediend binnen 4 weken nadat de beslissing ter kennis van belanghebbende is gebracht.

Afdeling III Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangeduid als “Verordening regelende het beheer en gebruik van de Oude St. Willibrorduskerk”.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening treedt in werking op de achtste dag na die, waarop zij is bekend gemaakt.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de verordening regeling beheer van “de oude St. Willibrorduskerk”, vastgesteld bij besluit d.d. 29 januari 1985, zoals laatstelijk is gewijzigd bij besluit d.d. 27 augustus 1986.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 januari 1994.Gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 3 november 1998.DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALREDe secretaris, De voorzitter,