Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Nadere regels voor de graven en asbezorging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor de graven en asbezorging
Citeertitelregels voor de graven en asbezorging gemeente Korendijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

lid 5 is aan artikel 3 toegevoegd op 6 maart 2007

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Korendijk 2005

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-200516-02-200504-01-2016artikel 3, lid 5

15-02-2005

huis- aan huisblad 27 mei 2005

0700577

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor de graven en asbezorging

 

 

 

Nadere regels voor de graven en asbezorging.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • b.

  eigen kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van kinderlijken beneden de leeftijd van 12 jaar;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, bevattende de as van kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar

 • c.

  eigen urnengraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot: het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn.

 • d.

  eigen keldergraf: een graf met geprefabriceerde betonnen wanden en bodem waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon gedurende een bepaalde periode het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • f.

  algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van kinderlijken beneden de leeftijd van 12 jaar.

 • g.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten en bijgezet houden van een asbus met of zonder urn.

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

Artikel 2 Indeling en uitgifte van de graven

 • 1.

  De algemene graven, daaronder begrepen de algemene kindergraven en algemene urnengraven zijn graven, waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor de tijd van 15 jaren. Deze graven worden in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 2.

  Verlenging van de onder 1. genoemde uitgiftetermijn van algemene graven is niet mogelijk.

 • 3.

  De eigen graven, eigen urnengraven en eigen kindergraven, zijn graven uitgegeven voor de tijd van 25 of 50 jaren. De eigen keldergraven zijn graven uitgegeven voor de tijd van 50 jaren.

 • 4.

  Verlenging van de uitgiftetermijn van eigen graven is mogelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 3 en artikel 15 van de beheersverordening begraafplaatsen Korendijk.

Artikel 3 Aantal overledenen in algemene en eigen graven

 • 1.

  In de algemene graven, daaronder niet begrepen de algemene urnengraven, worden ten hoogste twee lijken begraven. In algemene kindergraven wordt slechts één stoffelijk overschot begraven.

 • 2.

  De eigen graven, daaronder niet begrepen de eigen urnengraven, zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste twee lijken of – met in achtname van het bepaalde in artikel 4 lid 2 van dit besluit - de stoffelijke resten van één persoon en ten hoogste 2 asbussen met of zonder urn.

 • 3.

  Lijken van een doodgeboren of binnen drie maanden na de geboorte overleden tweeling, drieling enz. die in één kist worden begraven en lijken van kinderen, die beneden de leeftijd van drie maanden zijn overleden in één kist samen met het lijk van hun moeder worden begraven, worden voor wat betreft de toepassing van dit besluit en de verordening lijkbezorgingsrechten Korendijk als één lijk beschouwd.

 • 4.

  In afwijking van het gesteld in de leden 1 en 2 wordt op de begraafplaats aan de Wilhelminastraat te Nieuw-Beijerland in de algemene graven één lijk begraven.

 • 5.

  Het stoffelijk overschot zal worden begraven met de voeten naar het pad tenzij rechthebbenden of nabestaanden anders verzoeken.

 

Artikel 4. De bezorging van as

 • 1.

  In eigen urnengraven en de algemene urnengraven mogen ten hoogste twee asbussen met of zonder urn worden bijgezet

 • 2.

  In eigen graven, eigen kindergraven en eigen keldergraven mogen ten hoogste twee asbussen met of zonder urn worden begraven c.q. bijgezet. Uitsluitend kunnen zich de volgende mogelijkheden voordoen:

  • a.

   Het (afzonderlijk) bijzetten van maximaal 2 asbussen met of zonder urn in het bovenste gedeelte van het eigen graf indien in het onderste gedeelte van het eigen graf zich reeds de stoffelijke resten bevinden van 1 persoon.

  • b.

   Het gelijktijdig begraven van 2 asbussen met of zonder urn in het onderste gedeelte van het eigen graf, waarna in het bovenste gedeelte nog 1 stoffelijk overschot kan worden begraven.

  • c.

   Het begraven van 1 asbus met of zonder urn in het onderste gedeelte van het eigen graf, waarna in het bovenste gedeelte nog 1 stoffelijk overschot kan worden begraven.

  • d.

   Het begraven van 1 asbus met of zonder urn in het onderste gedeelte van het eigen graf, waarna in het bovenste gedeelte nog 1 asbus met of zonder urn kan worden bijgezet.

 • 3.

  In algemene graven mogen geen asbussen worden bijgezet.

 • 4.

  Crematieas mag alleen in het bijzijn van de beheerder van de begraafplaats worden verstrooid op een daartoe op de begraafplaats(en) specifiek bestemd algemeen strooiveld.

Artikel 5 De afmeting van de graven en de indeling van de begraafplaatsen.

 • 1.

  De afmetingen van een eigen graf zijn: 2.70 x 1.20 meter

 • 2.

  De afmetingen van een eigen kindergraf zijn: 1.60 x 0.90 meter

 • 3.

  De afmetingen van een eigen keldergraf (enkel) zijn: 2.70.x 1.20 meter en niet dieper dan 1.90 meter van het maaiveld.

 • 4.

  De afmetingen van een eigen keldergraf (dubbel) zijn: 2.70.x 2.60 meter en niet dieper dan 1.90 meter van het maaiveld

 • 5.

  De afmetingen van een eigen urnengraf zijn: 0.75 x 0.50 meter

 • 6.

  De afmetingen van een algemeen graf zijn: 2.70 x 1.20 meter

 • 7.

  De afmetingen van een algemeen kindergraf zijn: 1.60 x 0.90 meter

 • 8.

  De afmetingen van een algemeen urnengraf zijn: 0.75 x 0.50 meter

 • 9.

  De afmetingen van de onder 1 t/m 8 graven zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.

 • 10.

  De indeling van de begraafplaatsen is zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 16 februari 2005

 • 2.

  In gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslist het college.

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels voor de graven en asbezorging gemeente Korendijk.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van

burgemeester en wethouders van Korendijk van 15 februari 2005,

de secretaris, de burgemeester,

(1e wijziging 6 maart 2007)