Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Brandbeveiligingsverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpjuridische zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De brandbeveiligingsverordening vastgesteld d.d. 6 juni 1979 en de nadien vastgestelde wijzigingsbesluiten in te trekken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, artikel 12
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-199413-07-2013Onbekend

02-12-1993

Nieuwsblad van N.O.-Friesland d.d. 30-03-1994

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening

 

De raad van de gemeente Kollumerland c.a.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 november 1993;

gelet op artikel 12 van de Brandweerwet 1985 (Stb. 87) en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

I. vast te stellen de volgende brandbeveiligingsverordening:

Hoofdstuk 1 Algemene bepaling
Artikel 1.1 Begripsomschrijving

Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats.

Artikel 1.2 Werkingssfeer

Deze verordening is niet van toepassing op bouwwerken als bedoeld in de Woningwet en de bouwverordening.

Hoofdstuk 2 Brandveilig gebruik
Paragraaf 1 Vergunning
Artikel 2.1.1 Vergunning gebruik inrichting
 • 1.

  Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemees­ter en wethouders een inrichting in gebruik te hebben of te houden, waarin:

  • a.

   meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn;

  • b.

   bedrijfsmatig de in artikel 2.2.2 bedoelde stoffen zullen worden  opgeslagen;

  • c.

   aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzor­ging nachtverblijf zal worden verschaft;

  • d.

   aan personen in het kader van de Wet op de bejaardenoorden huisves­ting zal worden verschaft;

  • e.

   aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of geestelijk gehandicapte perso­nen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de vergunning voor­schriften verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.

 • 3.

  Indien het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond van een verande­ring van de inzichten en/of verandering van de omstandighe­den gelegen buiten de inrich­ting, opgetreden na het verlenen van de vergunning, kunnen burgemeester en wethouders aan de vergunning nieuwe voor­schriften verbinden en gestelde voorschriften wijzigen of intrekken.

Artikel 2.1.2 Weigeren vergunning

Een vergunning moet worden geweigerd indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting in relatie tot de beoogde gebruiksfunctie niet geacht kan worden een brandveilig gebruik te zijn en door het stellen van voorschriften geen voldoende brandveilig gebruik kan worden bereikt.

Artikel 2.1.3 Intrekken vergunning
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vergunning intrekken indien:

  • a.

   blijkt, dat zij de vergunning ten gevolge van onjuiste of onvolledige gegevens hebben verleend;

  • b.

   blijkt dat de houder van de vergunning niet heeft voldaan aan een voorschrift van de vergunning;

  • c.

   van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de vergunning; dan wel de datum of periode waarop of waarin een activiteit is voor­zien waarvoor de vergunning is verleend, is verstreken zonder dat bedoelde activiteit heeft plaatsgevonden;

  • d.

   van de vergunning gedurende een periode van 26 weken of langer geen gebruik is gemaakt;

  • e.

   het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van de inzichten en/of verande­ring van de omstandighe­den gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de vergunning, en het niet mogelijk blijkt door het stellen of wijzigen van voorschriften dat belang voldoende te beschermen.

Artikel 2.1.4 Verplicht aanwezige bescheiden

In de inrichting waar de activiteiten plaatsvinden waarop de vergunning betrekking heeft moet de vergunning aanwezig zijn, en moet op verzoek van degene die is belast met de zorg voor de naleving van deze verordening, ter inzage worden gegeven.

Paragraaf 2 Het voorkomen van brand en het beperken van brand en brandgevaar
Artikel 2.2.1 Gebruikseisen voor inrichtingen
 • 1.

  Het is verboden een inrichting te gebruiken, indien de wijze van gebruik van de inrichting in relatie tot de beoogde gebruiksfunctie niet geacht kan worden een brandveilig gebruik te zijn.

 • 2.

  Het is verboden een inrichting te gebruiken in strijd met de gebruiksei­sen zoals die per onderwerp vermeld staan in de van overeenkomstige toepassing zijnde bijlage 3 bij de bouw­verordening.

 • 3.

  Onverminderd het gestelde in het tweede lid, is het verbo­den een inrichting niet zijnde een woonschip, uitgezonderd een woonschip waarin sprake is van verminderde zelfred­zaamheid van bewoners in combinatie met permanente aanwezigheid van perso­neel en begeleiding van bewoners, te gebruiken in strijd met de gebruikseisen zoals per onderwerp vermeld in de van over­eenkom­stige toepassing zijnde bijlage 4 bij de bouwverorde­ning.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen het vijfde en zesde lid van artikel 3 van bijlage 3, buiten toepassing verklaren.

Artikel 2.2.2 Verbod stoffen aanwezig te hebben
 • 1.

  Het is verboden stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbe­sluit brandvei­lig­heid (Stcrt. 1992, nr. 104), alsmede artikel II van de Regeling tot wijziging (Stcrt. 1992, nr. 188) in, op of nabij een inrichting aanwezig te hebben.  

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:

  • a.

   het voorhanden hebben voor huishoudelijke en al het andere niet-be­drijfs­matige gebruik van de in het eerste lid bedoelde stoffen, indien dit de in bijlage 5 van de bouwverordening aangegeven maximum hoeveelheden niet overschrijdt;

  • b.

   het voorhanden hebben van de in het eerste lid bedoelde stoffen in een inrichting waarvoor een vergunning overeenkom­stig artikel 2.1.1 is ver­leend;

  • c.

   de brandstof in een inrichting tot het bewaren, bezigen of afleveren van vloeibare brandstof­fen, dat voldoet aan de eisen gesteld bij of krachtens de Verordening opslag gas‑, huis­brand‑ en stookolie;

  • d.

   de brandstof in het reservoir bij een verbrandingsmotor;

  • e.

   de brandstof in een verlichtings‑, een verwarmings‑ of een ander warmte-ontwikkelend toestel.

 • 3.

  Bij het bepalen van de hoeveelheden als bedoeld in het tweede lid, onder a, worden de inhoudsmaten van vaatwerk dat gedeeltelijk is gevuld met een vloeistof als bedoeld in dat lid volledig meegerekend.

Artikel 2.2.3 Opslag en verwerking stoffen

Stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, nr. 104), alsmede artikel II van de Regeling tot wijziging (Stcrt. 1992, nr. 188) moeten worden opgeslagen volgens de in bijlage 6 van de bouwverordening aangegeven wijze.

Paragraaf 3 Het bestrijden van brand en het voorkomen van ongevallen bij brand
Artikel 2.3.1 Gebruiksgereed houden bluswaterwinplaatsen

De rechthebbende op een inrichting, ten behoeve waarvan een bluswaterwinplaats aanwezig is, is verplicht deze zodanig te onderhouden, dat daaruit te allen tijde over voldoende bluswater kan worden beschikt.

Artikel 2.3.2 Gebruik middelen en voorzieningen

Het is verboden voorwerpen of stoffen op zodanige wijze te plaatsen of te hebben dat daardoor het onmiddellijke gebruik of de zichtbaarheid wordt belemmerd van:

 • a.

  middelen en voorzieningen tot melding van alarmering bij en bestrijding van brand;

 • b.

  middelen en voorzieningen tot ontvluchting en redding van personen en dieren bij brand.

Artikel 2.3.4 Verrichten van werkzaamheden

Bij het verrichten of doen verrichten van onderhouds-, herstellings-, wijzigings- of sloopwerkzaamheden, waarbij stoffen als bedoeld in de Regeling Bouwbesluit brandveiligheid (Stcrt. 1992, nr. 104), alsmede artikel II van de Regeling tot wijziging (Stcrt. 1992, nr. 188), of gereedschappen worden gebruikt, waarvan het gebruik aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand, moeten voldoende maatregelen zijn getroffen tegen het ontstaan van brand.

Artikel 2.3.5 Verbod open vuur en roken
 • 1.

  Het is verboden te roken of vuur te hebben:

  • a.

   in een ruimte in gebruik als opslagplaats van één of meer van de stoffen genoemd in de regeling Bouwbesluit brandveilig­heid (Stcrt. 1992, nr. 104), alsmede artikel II van de Rege­ling tot wijziging (Stcrt. 1992, nr. 188), onder a tot met h;

  • b.

   bij het verrichten van werkzaamheden die het uitstromen van brandbare vloeistoffen en (of) gassen kunnen veroorzaken;

  • c.

   bij het vullen van een brandstofreservoir met een brandbare vloeistof of een brandbaar gas.

 • 2.

  Van het verbod gesteld in het eerste lid kunnen burgemees­ter en wethou­ders ontheffing verlenen.

Artikel 2.3.6 Verboden handelingen met stoffen
 • 1.

  Het is verboden een brandbaar gas of gasmengels uit een vat te doen overstromen in een ander vat dat niet bestemd of ingericht is om dat gas of gasmengsel te bevatten.

 • 2.

  Het is verboden gassen of gasmengsels in drukvaten of in leidingen te verwarmen.

 • 3.

  Het is verboden een brandbaar gas te bezigen voor het vullen van speelgoed, hobby- en sportartikelen, anders dan luchtvaartuigen bedoeld in de Regeling inzake het met bepaalde luchtvaartuigen opstijgen van en landen op alsmede het inrich­ten van niet als luchtvaartterrei­nen aangewezen terreinen (Stb. 1988, 511).

 • 4.

  Het is verboden een brandbare vloeistof, een brandbaar gas of gasmengsel of een brandbare damp te laten wegstromen op zodanige wijze dat daardoor brand kan ontstaan.

 • 5.

  Het is verboden gloeiende vaste stoffen op te slaan, te vervoeren of weg te gooien op zodanige wijze dat daardoor brand ontstaat.

Artikel 2.3.7 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 2.3.8 Bossen, heidevelden, venen
 • 1.

  De eigenaar van een naaldhoutbos, een heideveld, een veen of een ander terrein, dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht -na een van burgemeester en wethouders ontvangen aangetekende brief- de voorschriften op te volgen, die burge­meester en wethouders in die brief geven tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

 • 2.

  Onder een in het eerste lid genoemd naaldhoutbos wordt verstaan elke aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten op­stand, die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout.

Hoofdstuk 3 Straf-, overgangs- en slotbepalingen
Artikel 3.1 Toezicht op de naleving

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan ambtenaren van de brandweer en daartoe door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

Artikel 3.2 Strafbepaling

Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 3.3 Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning
 • 1.

  Een aanvraag om gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 26 van de brandbeveiligingsver­or­dening vastgesteld bij raads­besluit d.d. 6 juni 1979, alsmede enig beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag, wordt afgedaan op grond van genoemde brandbe­veiligingsverordening en alle daarin aangebrachte wijzigingen.

 • 2.

  Een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 26 van de brandbeveili­gings­verordening vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 6 juni 1979 geldt als gebruiksver­gunning als bedoeld in artikel 2.1.1, voor zover deze niet krachtens overgangsrecht van de bouwverordening geldt als gebruiksvergun­ning als bedoeld in artikel 6.1.1 van de bouwverordening.

   

   

  II de brandbeveiligingsverordening vastgesteld bij zijn besluit d.d. 6 juni 1979 en de nadien vastgestelde wijzigingsbesluiten in te trekken met ingang van de onder III. genoemde datum.

   

   

  III dat deze verordening in werking treedt op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

   

   

 •  

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 december 1993.

, voorzitter.

, secretaris.