Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lingewaal

Wegsleepverordening van de gemeente Lingewaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLingewaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening van de gemeente Lingewaal
CiteertitelWegsleepverordening Lingewaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Wegsleepverordening Lingewaal.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-200515-02-2017Nieuwe regeling

30-06-2005

Lingewaaljournaal, 20-07-2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening van de gemeente Lingewaal

Wegsleepverordening van de gemeente Lingewaal

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;wet: de Wegenverkeerswet 1994;besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten,bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  • a.

   het terrein van het bergingsbedrijf Kooijman Takel & Berging, Marconiweg 15 te Gorinchem.

  • b.

   het terrein bij het politiebureau Geldermalsen aan de Van Dam van Isseltstraat 10 te Geldermalsen.

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid onder a bedoelde bewaarplaats zijn dagelijks van 08.00 uur tot 18.00 uur.

 • 3

  De openingstijden van de in het eerste lid onder b bedoelde bewaarplaats zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen € 140,00;

 • 2

  De kosten verbonden aan het bewaren van een voertuig die worden weggesleept als gevolg van het verkeerd geparkeerd staan volgens gemeentelijke regelgeving.:

  • a.

   € 0,00 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

  • b.

   € 15,00 voor elk volgend half etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 30 juni 2005.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Lingewaal.

Gemeente Lingewaal, 30-06-2005