Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Verordening winkeltijden Waalre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Waalre
CiteertitelVerordening Winkeltijden Waalre
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening winkeltijden Waalre 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-199606-12-2013Nieuwe regeling

02-07-1996

de Schakel, 1996 (10-07-96)

Verordening Winkeltijden Waalre

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Waalre

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders d.d. 7 mei 1996 nr. 30;

Gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening inzake de winkeltijden:

Artikel 1 begripsbepaling.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag;

 • c.

  bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 beslistermijn.

 • 1.

  het bestuursorgaan beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen 4 weken;

 • 2.

  het bestuursorgaan kan de beslissing voor te hoogste 2weken verdragen.

Artikel 3 overdracht van de ontheffing.

 • 1.

  Ontheffing op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het bestuursorgaan.

 • 2.

  in geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijke mededeling aan het bestuursorgaan onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtsverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing.

Het bestuursorgaan kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang vof de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtsverkrijgende hierom verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling.

 • 1.

  de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het bestuursorgaan aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar, met uitzondering van de eerste Kerstdag.

 • 2.

  de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van de avondwinkels op zon- en feestdagen.

 • 1.

  het bestuursorgaan kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen, met uitzondering van eerste Kerstdag.

 • 2.

  het bestuursorgaan kan voor ten hoogste een winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 0 en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoelt in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

  • c.

   De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties.

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden , voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, met uitzonderling van de eerste Kerstdag ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  de in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkhedenn, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 erboden straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen.

Het bestuursorgaan kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meerderen delen van de gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, van artikel 2 van de wet, voor zo ver deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  de ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie op de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Toerisme.

 • 1.

  Het bestuursorgaan kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet in verband met de toeristische aantrekkingskracht van evenementen van culturele aard:

 • 2.

  ontheffing wordt verleend voor:

  • a.

   braderieën, tentoonstellingen, voorstellingen, (muziek) concerten;

  • b.

   de dag of gedurende de tijd dat een dergelijk evenement wordt gehouden;

  • c.

   de gehele gemeente of een deel daarvan;

  • d.

   de verkoop van rechtstreeks met het evenement verband houdende goederenhet bestuursorgaan kan voorschriften verbinden aan ontheffing;

 • 3.

  Het bestuursorgaan kan voorschriften verbinden aan de ontheffing;

 • 4.

  de ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden als bedoeld in artikel 3, derde lid, onder a van de wet.

Artikel 11 In werking treden.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 18 juli 1996.

 • 2.

  Op dit tijdstip vervalt de ‘Winkelsluitingsverordening’, vastgesteld bij d.d. 1 november 1994.

Artikel 12 Citeerartikel.

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Winkeltijden Waalre’

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 1996

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE

 

 

1 OPENBARE BEKENDMAKING

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

Maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli j.l. de verordening ‘Winkeltijdenverordening Waalre’heeft vastgesteld.

De verordening ligt vanaf heden gedurendee 3 maanden vor een ieder ter inzage op de afdeling juridische en bestuurlijke zaken, kamer 225, tijdens de gebruikelijke openingstijden van het gemeentehuis.

De verordening treed in werking op de achtste dag na heden.

Waalre, 10 juli 1996

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE