Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Winsum

Aanwijzen categoriën waarin geen verklaring van geen beperkingen vereist is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWinsum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzen categoriën waarin geen verklaring van geen beperkingen vereist is
CiteertitelAanwijzen categoriën waarin geen verklaring van geen beperkingen vereist is
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. 1. Wabo, art.2.1, lid 1 onder c
 2. 2. Wabo, art.2.12, lid 1 onder a en 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2010Nieuwe regeling

16-12-2010

De Wiekslag, 28-12-2010

20

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzen categoriën waarin geen verklaring van geen beperkingen vereist is

Agendanummer:

Vergadering:

De raad van de gemeente Winsum;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht:

b e s l u i t :

 

 • a.

  alle projecten waarvoor ten behoeve van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aan te wijzen als categorie waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist;

 • b.

  zijn bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan aan burgemeester en wethouders te delegeren voor die aanvragen om omgevingsvergunning onder a, met uitzondering van die aanvragen die betrekking hebben op grote projecten.

 • c.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat het bekend is gemaakt.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 16 december 2010.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,