Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Verordening particuliere rioolaansluitingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening particuliere rioolaansluitingen
CiteertitelVerordening particuliere rioolaansluitingen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2006Nieuwe regeling

30-11-2006

De Faam , 13-12-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening particuliere rioolaansluitingen

De raad van de gemeente Veere; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2006;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende verordening inzake de aanleg en het beheer van particuliere rioolaansluitingen: Verordening particuliere rioolaansluitingen.

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1

  Hoofdriool: het gemeentelijke rioolstelsel, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en andere openbare installaties van overeenkomstige aard, welke voor het algemeen nut, met name als verzamel- en transportleiding voor het afvalwater en hemelwater van kolken en particuliere aansluitingen dienen;

 • 2

  Particuliere aansluiting: de rioolleiding tussen een huisaansluiting op particulier terrein en de inlaatconstructie op het hoofdriool die dient voor de afvoer van het afval- en/of hemelwater van dat perceel, inclusief alle daarin opgenomen hulpstukken, als ontstoppingsstukken, sifons, bochten, standpijpen en dergelijke;

 • 3

  Afvalwater: te lozen water, waarin al dan niet afvalstoffen als bedoeld in punt 4. voorkomen;

 • 4

  Afvalstoffen: verontreinigende of schadelijke stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren;

 • 5

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere;

 • 6

  Rechthebbende: a. degene aan wie toestemming is verleend ex artikel 2.1, 2.6 van deze verordening en zijn rechtsopvolgers, of indien deze niet dezelfde is als b;b. degene die rechthebbende is op het pand, perceel of gedeelte daarvan dat door middel van de particuliere aansluiting is, of bij verwijdering van die aansluiting was, aangesloten op het hoofdriool.

Hoofdstuk 2 Voorschriften voor de eerste aanleg van een particuliere aansluiting

Artikel 2.1 Riool aansluiting

Het is verboden zonder toestemming van het college een particuliere aansluiting op het hoofdriool tot stand te laten brengen. Voordat een particuliere aansluiting kan worden aangesloten op het hoofdriool, moet toestemming worden gevraagd voor de betreffende aansluiting. De aanvraag moet worden ingediend bij het college;

Artikel 2.2 Aanleg particuliere aansluiting

De particuliere aansluiting wordt door de gemeente aangelegd. De daadwerkelijke kosten die hiervoor gemaakt worden, worden voor rekening van de aanvrager gebracht;

Artikel 2.3 Afmetingen van particuliere aansluitingen

 • 1

  De buizen van een particuliere aansluiting moeten: -minimaal een diameter hebben van 125 mm uitwendig, en maximaal 160 mm uitwendig; -gelegd worden onder voldoende afschot passend bij de toegepaste diameter; -minimaal een gronddekking van 0.60 m hebben.

 • 2

  Het college kan ontheffing verlenen van de eisen genoemd in het eerste lid, dan wel aanvullende eisen stellen.

Artikel 2.4 Materiaal van particuliere aansluitingen

 • 1

  De gebruikte materialen voldoen aan de volgende eisen: pvc kwaliteit volgens NEN 7009, KOMO-keur klasse SN8, met

  -voor regenwaterriool de kleur middelgrijs (RAL 7037) en -voor vuilwaterriool de kleur roodbruin (RAL 8023); of grèsbuizen kwaliteit volgens NEN EN 295; of betonbuizen kwaliteit volgens NEN 7025.

Artikel 2.5 Aansluiting op hoofdriool

De rioolaansluiting vanuit de woning op het hoofdriool moet op particulier terrein gescheiden worden aangeboden op de perceelsgrens. Op de perceelsgrens wordt()(en) ontstoppingsstuk(ken) aangebracht. De rioolaansluiting wordt door middel van een rioolaansluitingsschets in het gemeentelijk systeem opgeslagen.

Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheid voor en voorwaarden m.b.t.ondheroud en instandhouding van een particuliere aansluiting

Artikel 3.1 Onderhoud/beheer particuliere aansluiting

Het risico en de aansprakelijkheid voor en de zorg voor instandhouding van een particuliere aansluiting blijft bij de rechthebbende op die aansluiting. Het onderhoud en beheer van een particuliere aansluiting worden uitgevoerd door de gemeente voor rekening van de rechthebbende indien aansprakelijkheid van rechthebbende is aangetoond.

Artikel 3.2 Vervallen particuliere aansluiting

Bij vernieuwing, wijziging of buiten gebruik stellen van een bestaande particuliere aansluiting moet de vervallen leiding op kosten van de rechthebbende worden verwijderd.

Artikel 3.3 Melding verstopping/schade aan gemeente

Verstopping of schade aan een particuliere aansluiting die is veroorzaakt door verzakking van de bestrating of ingroei van boomwortels van bij de gemeente in beheer zijnde bomen, of die anderszins aan de gemeente kan worden toegerekend, moet direct na constatering aan de afdeling Openbare Ruimte worden gemeld. Slechts wanneer door het college is vastgesteld dat één van de genoemde oorzaken de verstopping of schade heeft veroorzaakt, zullen reeds gemaakte en nog te maken kosten, die in direct verband staan met het herstel van deze verstopping of schade, voor rekening van de gemeente komen.

Artikel 3.4 Vergoeding eerder gemaakte kosten

De door particulieren gemaakte onderzoekskosten kunnen niet in rekening gebracht worden bij de gemeente.

Artikel 3.5 Onderhoud buiten kantooruren

Als verstopping en/of schade aan de particuliere aansluiting buiten de geldende kantooruren van de afdeling Openbare Ruimte optreedt, moet de storingsdienst van de gemeente Veere worden gebeld. Een medewerker van deze dienst zal actie ondernemen.

Hoofdstuk 4 Voorwaarden voor de aanleg van een tijdelijke particuliere aansluiting

Artikel 4.1 Algemene voorwaarden

Op een tijdelijke aansluiting zijn de hoofdstukken 1, 2 en 3 overeenkomstig van toepassing. Aan de rioolvergunning voor een tijdelijke particuliere aansluiting wordt een termijn verbonden gedurende welke de aansluiting in stand mag worden gehouden. Het college kan de instandhoudingstermijn wijzigen.

Artikel 4.2 Opheffen tijdelijke aansluiting

De aansluiting moet na afloop van de instandhoudingstermijn in opdracht van de afdeling Openbare Ruimte worden verwijderd. Tevens moet de inlaat op het hoofdriool door de gemeente worden afgesloten; de kosten hiervan komen voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 4.3 Waarborgsom tijdelijke aansluiting

Aan de vergunning zal als voorschrift betaling van een waarborgsom van € 500 worden verbonden die na opheffing van de aansluiting zal worden gerestitueerd onder aftrek van eventueel door de gemeente gemaakte kosten.

Hoofdstuk 5 Onderhoudswerkzaamheden door de gemeente

Artikel 5.1 Werkzaamheden door gemeente aan particuliere aansluitingen

Tijdens renovaties van het hoofdriool zal de gemeente in slechte staat verkerende particuliere aansluitingen (laten) vernieuwen of repareren voor zover deze binnen de grenzen van het betreffende werk in gemeentegrond liggen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 5.2 Onderhoud na werkzaamheden door de gemeente

Na werkzaamheden door de gemeente, zoals genoemd in artikel 5.1, zal een eventueel benodigde reparatie/ontstopping in het vernieuwde gedeelte van de particuliere aansluiting door de gemeente worden vergoed, voorzover deze het directe gevolg is van deze werkzaamheden, en voorover deze plaatsvindt binnen één jaar na deze werkzaamheden.

Hoofdstuk 6 Slotbepaling

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening particuliere rioolaansluitingen" en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 30 november 2006.de secretaris, de voorzitter,

1 Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene Bepalingenartikel 1.1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2. Voorschriften voor de eerste aanleg van een particuliere aansluiting artikel 2.1 Rioolaansluitingartikel 2.2 Aanleg particuliere aansluiting artikel 2.3 Afmetingen van particuliere aansluitingenartikel 2.4 Materiaal van particuliere aansluitingen artikel 2.5 Aansluiting op hoofdriool

Hoofdstuk 3. Verantwoordelijkheid voor en voorwaarden m.b.t. onderhoud en instandhouding van een particuliere aansluiting. artikel 3.1 Onderhoud/beheer particuliere aansluiting artikel 3.2 Vervallen particuliere aansluitingartikel 3.3 Melding verstopping/schade aan gemeenteartikel 3.4 Vergoeding eerder gemaakte kostenartikel 3.5 Onderhoud buiten kantooruren

Hoofdstuk 4. Voorwaarden voor de aanleg van een tijdelijke particuliere aansluiting artikel 4.1 Algemene voorwaarden artikel 4.2 Opheffen tijdelijke aansluiting artikel 4.3 Waarborgsom tijdelijke aansluiting

Hoofdstuk 5. Onderhoudswerkzaamheden door gemeente artikel 5.1 Werkzaamheden door gemeente aan particuliere aansluitingen artikel 5.2 Onderhoud na werkzaamheden door de gemeente

Hoofdstuk 6 Slotbepaling Artikel 6.1 Citeertitel