Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010
CiteertitelVerordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 147
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regeling starterslening Apeldoorn 2010

Regeling duurzaamheidslening Apeldoorn 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-201001-07-201019-11-2019Onbekend

01-07-2010

Apeldoorns Stadsblad d.d. 14 juli 2010

101-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING STIMULERINGSLENINGEN APELDOORN 2010

De raad van de gemeente Apeldoorn;

 

gezien het voorstel van het college d.d. 16 juni 2010, nummer 101-2010;

 

gelet op de artikelen 147, eerste lid van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop gebaseerde regelingen wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvraag:een verzoek aan het college om toekenning van een SVn-lening;

 • b.

  aanvrager: degene die de aanvraag doet;

 • c.

  SVn-lening; een lening op gunstige voorwaarden van het SVn;

 • d.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • e.

  revolverend fonds: de rekening courant van Apeldoorn bij het SVn waaruit SVn-leningen worden verstrekt en waarin de rente en de aflossing van deze leningen voor wat betreft het gemeentelijke leningdeel terugkeren in de rekening courant;

 • f.

  krediettoets: een onderzoek door SVn naar de kredietwaardigheid van aanvrager;

 • g.

  toekenning: een besluit van het college tot toekenning van een SVn-lening onder voorbehoud van een positief oordeel van SVn over het resultaat van de krediettoets;

 • h.

  verstrekking: de levering door het SVn van een toegekende SVn-lening;

Artikel 2 Revolverend fonds

De raad besluit over het toevoegen of onttrekken van middelen aan het revolverend fonds.

Artikel 3 Verplichtingen en bevoegdheden van het college

 • 1.

  Voor het toekennen van SVn-leningen die bedoeld zijn ter gehele of gedeeltelijke financiering van de aankoop of de verbetering van een eigen woning, stelt het college één of meer specifieke regelingen vast waarin nadere regels zijn opgenomen.

 • 2.

  Per specifieke regeling richt het college een fondsdeel in.

 • 3.

  Het college maakt jaarlijks per specifieke regeling voor het betreffende kalenderjaar het jaarbudget bekend, alsmede wijzigingen in normbedragen, kosten- en/of inkomensgrenzen en minimale en maximale hoofdsommen van de SVn-leningen.

 • 4.

  Het college kan de jaarbudgetten voor SVn-leningen ontschotten indien het aantal ingediende aanvragen daartoe aanleiding geeft.

 • 5.

  Het college kan bepalen dat de afsluitkosten van een SVn-lening ten laste worden gebracht van het revolverend fonds.

 • 6.

  Het college kan in een specifieke regeling bepalen dat voor het toekennen van een SVn-lening de medefinanciering is vereist van een andere partij, niet zijnde de verkrijger van de lening.

Artikel 4 Voorwaarden SVn

Op SVn-leningen zijn de algemene voorwaarden van SVn van toepassing. Deze zijn vastgelegd in het SVn document ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en in Productspecificaties van de verschillende soorten SVn-leningen. Deze documenten zijn aanwezig in de SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Apeldoorn en SVn.

Artikel 5 De aanvraag

Een aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend op een daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de documenten die op het aanvraagformulier dan wel in de specifieke regeling staan vermeld, tenzij het college in de specifieke regeling anders heeft bepaald.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college wijst een aanvraag af, indien

  • a.

   aanvrager de aanvraag niet tijdig indient dan wel niet tijdig completeert nadat het college hem daartoe in de gelegenheid heeft gesteld;

  • b.

   aanvrager anderszins niet aan de gestelde voorwaarden en bepalingen voldoet;

  • c.

   door honorering van de aanvraag het beschikbare budget wordt overschreden;

  • d.

   SVn negatief oordeelt over de kredietwaardigheid van aanvrager;

  • e.

   de gelden naar het oordeel van het college niet of in onvoldoende mate besteed zullen worden aan het doel waarvoor de lening wordt aangevraagd.

 • 2.

  Het college kan op goede gronden afwijken van het eerste lid, sub d..

Artikel 7 Toekenning en verstrekking van de SVn-lening

 • 1.

  Het college kan aanvrager een SVn-lening toekennen.

 • 2.

  SVn verstrekt aanvrager de toegekende SVn-lening.

 • 3.

  SVn geeft slechts toepassing aan het tweede lid indien zij positief oordeelt over het resultaat van de krediettoets én aanvrager de door SVn uitgebrachte leningofferte aanvaardt.

 • 4.

  Indien het college daarom verzoekt kan SVn in afwijking van het derde lid ook toepassing geven aan het tweede lid als zij negatief oordeelt over het resultaat van de krediettoets.

 • 5.

  SVn meldt verstrekte leningen bij Bureau Krediet Registratie te Tiel.

Artikel 8 Krediettoets en zekerheidstelling

 • 1.

  Voor elke SVn-lening voert SVn een krediettoets uit.

 • 2.

  Bij de krediettoets kan SVn voor de SVn-lening die bedoeld is voor het treffen van energiemaatregelen in of aan de eigenwoning een in overleg met het college te bepalen bedrag buiten beschouwing laten.

 • 3.

  De SVn-lening die bedoeld is voor de financiering van de aankoop van een eigenwoning is een hypothecaire lening met Nationale Hypotheek Garantie.

 • 4.

  De SVn-lening die bedoeld is voor het (collectief) treffen van voorzieningen in of aan (een) eigenwoning(en) bedraagt niet meer dan € 20.000 per woning en wordt verstrekt via een onderhandse akte.

 • 5.

  Voor overige SVn-leningen bepaalt het college bij het besluit tot toekenning de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de verstrekking plaatsvindt.

Artikel 9 Uitbetaling van de lening

 • 1.

  De SVn-lening, die bedoeld is voor de financiering van de aankoop van een eigen woning, komt tot uitbetaling bij de eigendomsoverdracht van de aangekochte woning.

 • 2.

  De SVn-lening, die bedoeld is voor de financiering van het treffen van voorzieningen aan de eigenwoning, komt via een bouwkrediet tot uitbetaling, zulks na indiening van op naam gestelde declaraties van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel via facturen van de aanschaf van materialen voor zelf uitgevoerde werkzaamheden.

 • 3.

  Voor overige SVn-leningen bepaalt het college bij haar besluit tot toekenning de wijze van uitbetaling.

Artikel 10 Slotbepaling, citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening komt de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2007 te vervallen.

 • 2.

  Op SVn-leningen die vóór inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd zijn de bepalingen van de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2007 van toepassing.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010.

 • 4.

  Deze verordening treedt op 1 juli 2010 in werking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 1 juli 2010

Gepubliceerd in Apeldoorns Stadsblad d.d. 14 juli 2010

Inwerking getreden d.d. 22 juli 2010 en werkt terug tot en met d.d. 1 juli 2010