Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Drank- en Horecaverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening
CiteertitelDrank- en Horecaverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet, artikel 1, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-200401-01-2014Nieuwe regeling

20-11-2003

De Eemslander, 3-12-2003

Drank- en Horecaverordening

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening

De raad der gemeente Appingedam;

overwegende, dat het wenselijk is om regels te stellen ten behoeve van het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende en alcoholvrije drank in de gemeente Appingedam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2003;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Drank- en Horecawet en de Gemeentewet;

gehoord de bevoegde inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

B E S L U I T :

vast te stellen de

Drank- en horecaverordening.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Drank- en Horecawet;b. horecabedrijf: een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de wet.

 • 2.

  Artikel 1 van de wet is van overeenkomstige toepassing op de niet op die wet steunende bepalingen van deze verordening.

Hoofdstuk 2 Beperking verstrekking sterke drank

Artikel 2  

Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

 • a.

  waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven; dan wel

 • b.

  die deel uitmaakt van een gebouw waarin uitsluitend of in hoofd-zaak onderwijs wordt gegeven;

 • c.

  die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of instellingen; dan wel

 • d.

  die deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer jeugdorganisaties of instellingen;

 • e.

  die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of instellingen; dan wel

 • f.

  die deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer sportorganisaties of instellingen;

 • g.

  die uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij één of meer kerkelijke instellingen of organisaties; dan wel

 • h.

  die deel uitmaakt van een gebouw dat uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij een of meer kerkelijke instellingen of organisaties;

 • i.

  die kan worden aangemerkt als dorps- of buurthuis;

 • j.

  die of waarvan een onderdeel uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is als campingkantine.

Artikel 3  

 • 1.

  De burgemeester kan geheel of gedeeltelijk op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod gesteld in artikel 2.

 • 2.

  a. de ontheffing kan onder beperkingen worden verleend;b. aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden; c. de ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd.

Hoofdstuk 3 Het verstrekken van alcoholvrije drank

Artikel 4  

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder alcoholvrije drank mede verstaan drank, die bij een temperatuur van 20°C voor minder dan 0,5 volumeprocent uit alcohol bestaat. 

Artikel 5  

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester in een besloten ruimte bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholvrije drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken.

 • 2.

  Dit verbod geldt niet:a. indien wordt gehandeld krachtens een ingevolge de wet verleende vergunning tot het uitoefenen van een horecabedrijf;b. voor legerplaatsen en aan het militair gezag onderworpen lokaliteiten;c. voor vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen, tijdens hun gebruik als zodanig.

Artikel 6  

 • 1.

  De vergunning wordt aangevraagd bij de burgemeester. Hij beslist binnen acht weken nadat de aanvraag is ingekomen.

 • 2.

  a. Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend.b. Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 7  

 • 1.

  Voor het verkrijgen van een vergunning moet een natuurlijk persoon de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en voldoen aan de eisen, die bij of krachtens artikel 8, tweede lid, aanhef en letters a en b en derde lid, van de wet, worden gesteld aan leidinggevenden.

 • 2.

  Een vergunning kan slechts worden verkregen voor een lokaliteit, welke voldoet aan de inrichtingseisen gesteld bij of krachtens de wet.

 • 3.

  De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van de eisen gesteld in het tweede lid. Hij beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om ontheffing.

Artikel 8  

 • 1.

  De burgemeester weigert de vergunning indien niet wordt voldaan aan de in artikel 7 gestelde eisen.

 • 2.

  Hij trekt de vergunning in, indien:a. niet langer wordt voldaan aan de in artikel 8, tweede lid, aanhef en letters a en b en derde lid van de wet gestelde eisen;b. gedurende een jaar anders dan wegens overmacht geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning;c. zich in het betrokken bedrijf feiten hebben voorgedaan, die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 • 3.

  Hij kan de vergunning intrekken, indien niet langer wordt voldaan aan de krachtens artikel 6, tweede lid, gestelde beperkingen of voorschriften.

Hoofdstuk 4 Het verstrekken van alcoholvrije dranken op terrassen

Artikel 9  

Een op grond van artikel 6 verleende vergunning geldt ten aanzien van het verstrekken van alcoholvrije dranken niet voor andere gedeelten van de openbare weg dan die, waar dat verstrekken door burgemeester en wethouders uitdrukkelijk is toegestaan.

Hoofdstuk 5 Straf- en slotbepalingen

Artikel 10  

Overtreding van de in de hoofdstukken 3 en 4 van deze Verordening opgenomen artikelen, of overtreding van de krachtens deze hoofdstukken gegeven voorschriften of beperkingen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van de tweede categorie. Artikel 45 van de wet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere regels te stellen in het belang van een goede uitvoering van de in deze verordening geregelde onderwerpen.

Artikel 12  

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Drank- en Horecaverordening 2003.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van publicatie.

 • 3.

  De Drank- en Horecaverordening van de gemeente Appingedam van 28 december 1967 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum.

 • 4.

  Een vergunning of ontheffing, verleend op grond van de verordening, genoemd in het vorige lid, blijft van kracht tot de termijn, waarvoor de vergunning of de ontheffing werd verleend, is verstreken, of totdat de vergunning of de ontheffing wordt ingetrokken.

 • 5.

  Drank- en horecavergunningen voor inrichtingen als bedoeld in artikel 2 van de Drank- en horecaverordening, dienen binnen een jaar na inwerkingtreding van deze verordening met dit artikel in overeenstemming te zijn.

Aldus besloten in de openbare vergadering d.d. 20 november 2003.

De raad voornoemd,

, voorzitter. , griffier.(E.A. Groot) (J.H.C. Stel)