Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening Programmaraad Albrandswaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Programmaraad Albrandswaard
CiteertitelVerordening Programmaraad Albrandswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is één maal gewijzigd, bij besluit van 26 mei 2006 met nr. 2006/1377.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Mediawet, art. 82 k en i
 3. Algemene wet bestuursrecht
 4. Mediawet, art. 82 i

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-11-2000Verordening Programmaraad Albrandswaard

26-06-2000

De Schakel Albrandswaard 09-11-2000

MZ 00 - 62b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Programmaraad Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2000;

 

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, artikel 82 k en i van de Mediawet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

B E S L U I T :

 

1. in te stellen een programmaraad voor de kabel;

2. vast te stellen de verordening Programmaraad voor de kabel Albrandswaard. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  programmaraad: de programmaraad voor de kabel voor de gemeente Albrandswaard;

 • b.

  beheerder: de gemeente Albrandswaard;

 • c.

  draadomroepinrichting:centrale antenne inrichting Albrandswaard

 • d.

  basispakket:het wettelijk basispakket als bedoeld in artikel 22e van de Wet op de Telecommunicatie

 • e.

  aangeslotene:de natuurlijke of rechtspersoon die met de beheerder een abonnement heeft aangegaan:

Artikel 2 Taak

 • 1

  De programmaraad adviseert, met inachtneming van artikel 82i van de Mediawet, de beheerder welke omroepprogramma's krachtens artikel 22e van de Wet op de Telecommunicatie tenminste worden uitgezonden naar alle aangeslotenen op de draadomroepinrichting;

 • 2

  De beheerder kan de programmaraad tevens om advies vragen over de overige omroepprogramma's die worden uitgezonden naar de aangeslotenen op de draadomroepinrichting;

 • 3

  Onverminderd artikel 82i van de Mediawet, gaat de programmaraad in zijn advisering uit van een pluriforme samenstelling van het pakket omroepprogramma's, rekening houdend met de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1

  De leden van de programmaraad worden benoemd door de gemeenteraad. Met het lidmaatschap van de programmaraad zijn onverenigbaar:

  - een lidmaatschap van de gemeenteraad;

  - de functie van burgemeester of wethouder;

  - een binding met een aanbieder van het omroepnetwerk anders dan aangeslotene;

  - een bestuurslidmaatschap of een betrekking, al dan niet tegen betaling, bij een instelling die in aanmerking komt voor zendtijd voor binnenlandse omroep dan wel bij een commerciële instelling.

  De programmaraad telt minimaal 7 en maximaal 15 leden. 

 • 2

  Burgemeester en wethouders doen een voordracht, waarbij rekening wordt gehouden met de deskundigheid van de kandidaten op het terrein waarop de programmaraad adviseert.

 • 3

  De programmaraad heeft een zodanige samenstelling dat hij representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

 • 4

  De leden van de programmaraad treden na verloop van vier jaren af. Zij zijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar.

 • 5

  Een lid, dat ter vervulling van een –anders dan ten gevolge van een periodieke aftreding- opengevallen plaats wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden.

 • 6

  Burgemeester en wethouders voegen aan de programmaraad een ambtelijk secretaris toe.

 • 7

  De voorzitter van de programmaraad wordt benoemd door en uit de leden.

 • 8

  Tot lid van de programmaraad kan uitsluitend worden benoemd een persoon die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, die woonachtig is in het gebied waarop het advies van de programmaraad betrekking heeft en die aangesloten is op het omroepnetwerk gelegen in dat gebied dan wel deel uitmaakt van een huishouden dat daarop aangesloten is.

Artikel 4 Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt buiten het geval van afloop van de zittingsperiode door:

 • a.

  overlijden van het lid;

 • b.

  opzegging van het lidmaatschap door het lid;

 • c.

  het niet meer woonachtig zijn in het verzorgingsgebied;

 • d.

  het opzeggen van het abonnement op de CAI door het lid dan wel het niet meer ebhoren tot een huishouden als bedoeld in artikel 3 lid 8 Verordening Programmaraad;

 • e.

  het aanvaarden van een benoeming als lid van de gemeenteraad

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.

 • 2

  De programmaraad kan derden uitnodigen aan de vergaderingen deel te nemen.

 • 3

  De programmaraad vergadert zo dikwijls als noodzakelijk is in het kader van de advisering van de beheerder van het kabelnet op grond van de artikelen 82k en 82i van de Mediawet.

Artikel 6 Adviezen

 • 1

  De programmaraad adviseert één maal per jaar over de invulling van het wettelijk basispakket, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van artikel 82i van de Mediawet en de pluriformiteit van de het aanbod.

 • 2

  De beheerder neemt binnen acht weken na ontvangst van het advies een besluit over de invulling van het wettelijk basispakket.

 • 3

  De beheerder kan slechts om zwaarwichtige redenen afwijken van dit advies van de programmaraad op grond van artikel 82k, lid 1 van de Mediawet.

 • 4

  Advisering door de programmaraad op grond van artikel 82k, 3e lid van de Mediawet geschiedt op verzoek van burgemeester en wethouders.

 • 5

  De programmaraad adviseert schriftelijk binnen acht weken na ontvangst van het verzoek van burgemeester en wethouders.

 • 6

  De beheerder van de kabel neemt binnen acht weken na ontvangst van het advies van de programmaraad op grond van artikel 82k, 3e lid, een besluit.

 • 7

  Indien door de beheerder van de kabel wordt afgeweken van de adviezen van de programmaraad, als bedoeld in artikel 82k van de Mediawet, kan door de programmaraad/de programma-aanbieder een klacht worden neergelegd bij het Commissariaat van de Media.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Programmaraad Albrandswaard".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 26 juni 2000.De secretaris,                            De voorzitter,