Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening
CiteertitelVerordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 2, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201028-01-2010Inrichting meldpunt discriminatie

25-01-2010

De Schakel Albrandswaard

66931

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

RAADSBESLUIT Besluit nr.: 66931Onderwerp:

Inrichting van het meldpunt discriminatie

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

 

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard d.d. 12 januari 2010;

 

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de Gemeentelijke Verordening in het kader van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.1

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA)

 • 1.2

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 1.3

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 1.4

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 1.5

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 1.6

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 1.7

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Nieuw Artikel

 • 2.1

  Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening. 

 • 2.2

  Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het besluit Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. 

 • 2.3

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.3.1De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.3.2De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:-Per post;-Per e-mail;-Telefonisch;-Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening. 

 

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 5.1

  Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.  

 • 5.2

  Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden. 

 • 5.3

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst. 

 • 5.4

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening

Artikel 6 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:6.1Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en6.26.1 Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden. 

Artikel 7 Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de WGA

 • 7.1

  De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordt verstrekt voor drie jaar. 

 • 7.2

  De algemene subsidieverordening is niet van toepassing op deze subsidie.  

Artikel 8 Indienen aanvraag

 • 8.1

  De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in voor een periode van drie jaar.  

 • 8.2

  De aanvraag geschied uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar.  

 • 8.3

  De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en activiteitenplan. 

Artikel 9 De beschikking

 • 9.1

  Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de driejaarlijkse subsidie wordt toegekend.  

 • 9.2

  De beschikking is opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelichting bij deze verordening). 

Artikel 10 Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 10.1

  De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezending van een financieel jaarverslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.  

 • 10.2

  De verantwoording is opgebouwd volgens format c. (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening). 

 • 10.3

  De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening). 

Artikel 11 Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 11.1

  Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na afloop van de driejarige subsidieperiode, volgens format e (zie bijlage e in de toelichting bij deze verordening).

 • 11.2

  De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van drie jaar.

 • 11.3

  Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 12 Bevoorschotting/afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de driejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend.

10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.  

Artikel 13 Onvoorziene financiële tegenvallers

In het geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 14 Vorming van reserves

● De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20% van de jaarlijkse inkomsten. ● Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening. 

 

Artikel 15 Vervallen van eventuele eerdere subsidieafspraken

Bij in werking treden van deze verordening vervalt de inhoud van eventuele eerder gemaakte subsidiebeschikkingen met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA, voor zover zij de periode betreffen na ingaan van de verordening. Deze beschikkingen worden opgevat als beschikkingen bedoeld in artikel 9, lid 2. Alleen het bedrag genoemd in de eerder afgegeven beschikking blijft gelden.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking middels de Schakel. Dit zal in de eerste week van februari 2010 plaatsvinden. De voorziening zal hiermee (gelet op de wettelijke termijn) met terugwerkende werking op 28 januari 2010 van kracht worden.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA).

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

25 januari 2010.

 

 

De griffier a.i., De voorzitter,

 

 

 

 

John C.M. Hagenaars mr. Harald M. Bergmann