Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Albrandswaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke onderscheidingen Albrandswaard
CiteertitelVerordening gemeentelijke onderscheidingen Albrandswaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 149 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010Nieuwe regeling

27-09-2010

De Schakel Albrandswaard

83754

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard

Besluit nr.: 83754

 

Onderwerp: verordening gemeentelijke onderscheidingen Albrandswaard.

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT :

vast te stellen de ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Albrandswaard’: 

Artikel 1  

Deze verordening heeft betrekking op de volgende onderscheidingen:

 • 1.

  de erepenning van de gemeente Albrandswaard;

 • 2.

  het ereburgerschap van de gemeente Albrandswaard.

Erepenning

Artikel 2  

 • 1

  De erepenning wordt als legpenning geslagen in verguld zilver volgens een door burgemeester en wethouders vast te stellen ontwerp.

 • 2

  De voorzijde van de penning vertoont het wapen van de gemeente Albrandswaard.

 • 3

  De achterzijde van de penning is voorzien van de naam van de gedecoreerde en de datum van uitreiking.

Artikel 3  

De erepenning kan in bijzondere gevallen worden toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan natuurlijke personen, ingezetenen of niet-ingezetenen van Albrandswaard en aan rechtspersonen, al dan niet in Albrandswaard gevestigd, die zich ten opzichte van de gemeente of de Albrandswaardse gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt of die door hun grote en algemene verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Artikel 4  

De toekenning van de erepenning vindt plaats door burgemeester en wethouders bij een unaniem en met redenen omkleed besluit.

Artikel 5  

 • 1

  Met de uitreiking van de erepenning is belast de voorzitter van het college of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger.

 • 2

  De in lid 1 bedoelde uitreiking gaat vergezeld van de in artikel 2 gememoreerde oorkonde.

Artikel 6  

 • 1

  Van elke toekenning van de erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een daartoe bestemd register. Dit register is in te zien op het gemeentehuis en via de gemeentelijke website.

 • 2

  Bij de aantekening van de toekenning worden de bijzonderheden die tot toekenning van de erepenning hebben geleid, alsmede de op deze penning geplaatste inscriptie, mede vermeld.

Artikel 7  

Van het met redenen omklede besluit van burgemeester en wethouders tot toekenning van de erepenning van de gemeente Albrandswaard wordt een afschrift toegezonden aan de gemeenteraad.

Artikel 8  

Aan het toekennen van de erepenning zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

Ereburgerschap

Artikel 9  

Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen verleend. Het ereburgerschap wordt als hoogste blijk van waardering toegekend aan natuurlijke personen, ingezetenen of niet-ingezetenen van Albrandswaard, die zich op buitengewone wijze hebben ingezet op bestuurlijk, sociaal, cultureel, sportief, charitatief, economisch en/of wetenschappelijk terrein en daarmee de gemeente Albrandswaard en haar inwoners of de gemeenschap op een uitzonderlijke manier hebben gediend.

Artikel 10  

Bij de toekenning van het ereburgerschap horen:- een gouden insigne, voorzien van het wapen van de gemeente Albrandswaard;- een oorkonde, waarin vermeld staan de persoonlijke gegevens van degene aan wie het ereburgerschap wordt toegekend en de redenen die tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 11  

De toekenning van het ereburgerschap vindt plaats door de gemeenteraad bij een unaniem en met redenen omkleed besluit.

Artikel 12  

Bij het toekennen van het ereburgerschap hoort een ceremonieel moment, waarop de in artikel 10 genoemde versierselen worden uitgereikt. Met de uitreiking is belast de voorzitter van de gemeenteraad of bij afwezigheid zijn plaatsvervanger.

Artikel 13  

 • 1

  Van elke toekenning van het ereburgerschap houden burgemeester en wethouders aantekening in een daartoe bestemd register. Dit register is in te zien op het gemeentehuis en via de gemeentelijke website.

 • 2

  Bij de aantekening van de toekenning worden de bijzonderheden die tot toekenning van het ereburgerschap hebben geleid mede vermeld.

Artikel 14  

Aan het toekennen van het ereburgerschap zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 15  

Als zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de gemeenteraad het ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de betrokkene wordt hiervan mededeling gedaan.

Artikel 16  

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke onderscheidingen Albrandswaard’.

 • 2

  Zij treedt in werking op de eerste dag na die, waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 17  

Gelijktijdig met het vaststellen van deze verordening wordt ingetrokken de ‘Verordening met betrekking tot de invoering, toekenning en uitreiking van de erepenning van de gemeente Albrandswaard (1999)’.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Albrandswaard in zijn openbare vergadering vanDe griffier,                           De voorzitter,John C.M. Hagenaars      mr. Harald. M. Bergmann