Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Wegsleepverordening gemeente Tiel 2004

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Tiel 2004
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Tiel 2004
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 173, lid 2
 3. Besluit wegslepen van voertuigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2004nieuwe regeling

21-01-2004

Gemeentenblad 2004, nr. 2.01

B&W

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Tiel 2004

Nr. 5b, afdeling GS

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

gelet op het advies van de commissie stadsontwikkeling en -beheer d.d. 6 januari 2004;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

'Wegsleepverordening gemeente Tiel 2004'

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al, van het

  RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c, van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de wet, worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

  de opslagplaats van takel- en bergingsbedrijf M.C. Gerritse B.V., Franklinstraat 3a te Tiel.

 • 2.

  De reguliere openingstijden van de bewaarplaats zijn dagelijks van 08.00 uur tot 19.00 uur.

   

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten, verbonden aan het overbrengen van voertuigen zijn:

  • a.

   de kosten voor het uitrijden;

  • b.

   de kosten voor het wegslepen.

 • 2.

  De kosten voor het bewaren van een voertuig zijn:

  • a.

   de kosten voor de opslag en afgifte van het voertuig (eerste etmaal);

  • b.

   het bewaarloon (toepasbaar voor de volgende dagen).

 • 1.

  Het totaalbedrag, genoemd onder 1. en 2. wordt verhoogd met 15% opslag in

  verband met indirecte kosten (ingevolge artikel 13 van het besluit).

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn de artikelen 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking zes weken na de bekendmaking, tenzij binnen drie weken na deze bekendmaking 200 of meer geldige inleidende verzoeken tot het houden van een raadgevend correctief referendum als bedoeld in de Tijdelijke referendumwet, worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Indien er gedurende de in het eerste lid vermelde termijn van drie weken voldoende geldige inleidende verzoeken worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, vervalt deze inwerkingtredingsbepaling. De dan geldende procedure volgens de Tijdelijke referendumwet wordt openbaar bekendgemaakt. De inwerkingrtreding wordt dan op een door het college te bepalen datum bepaald.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Wegsleepverordening gemeente Tiel 2004'.

Artikel 8 Publicatie

Deze verordening wordt gepubliceerd als referendabel in de zin van de Tijdelijke referendumwet.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering

van 21 januari 2004,

de griffier,

de voorzitter,

Raad/2004/jan5b.2