Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Ferwerderadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Ferwerderadiel
CiteertitelFinanciële beheersverordening gemeente Ferwerderadiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met ingang van 1 december 2006 vervalt de “Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Ferwerderadiel”, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 november 2003, nr. 48.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 16-11-2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 212
 2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-200601-01-2019nieuwe regeling

16-11-2006

Geen.

8/64.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Ferwerderadiel

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2006, nummer 8/64.06;

 

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de navolgende

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

dienst

 

iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college heeft;

b.

administratie

 

het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Ferwerderadiel en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

c.

financiële administratie

 

het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiële gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Ferwerderadiel, teneinde te komen tot een goed inzicht in:

 

 

de financieel-economische positie;

 

 

het financieel beheer;

 

 

de uitvoering van de begroting;

 

 

het afwikkelen van vorderingen en schulden, alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover;

d.

administratieve organisatie

 

het stelsel van organisatorische maatregelen, gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding;

e.

financieel beheer

 

het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de gemeente Ferwerderadiel;

f.

rechtmatigheid

 

het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten;

g.

doelmatigheid

 

het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

h.

doeltreffendheid

 

de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Hoofdstuk 1 Begroting en verantwoording

Kaderstellen

Artikel 2 Programmabegroting

1.

De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling vast.

2.

De raad stelt per programma vast:

 

de beoogde maatschappelijke effecten: wat willen wij bereiken?;

 

de te leveren goederen en diensten: wat gaan we daarvoor doen?;

 

de baten en lasten: wat mag het kosten?

3.

Het college stelt per programma indicatoren voor met betrekking tot de beoogde maatschappelijke effecten en de te leveren goederen en diensten.

4.

De raad stelt de indicatoren, bedoeld in het derde lid, vast.

5.

Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten en de maatschappelijke effecten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door de raad, kunnen worden getoetst.

Artikel 3 Producten

 • 1.

  Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling van de producten uit de productenraming aan de programma ’s.

 • 2.

  De onderverdeling van de programma ’s in de producten staat voor de begrotingsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de begroting expliciet gemeld.

Artikel 4 Kaders begroting

 • 1.

  Het college biedt uiterlijk 1 juli van het begrotingsjaar een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze nota worden de bevindingen betrokken uit de rapportage van de begrotingsuitvoering, bedoeld in artikel 7 en de jaarstukken, bedoeld in artikel 8.

 • 2.

  De raad stelt deze nota uiterlijk 1 augustus vast.

Uitvoering

Artikel 5 Uitvoering begroting

 • 1.

  Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

 • 2.

  Het college draagt ten aanzien van de productenraming er zorg voor dat:

  • a.

   de lasten en baten, door middel van kostentoerekening, eenduidig zijn toegewezen aan de producten van de productraming;

  • b.

   de budgetten uit de productenraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële positie;

  • c.

   de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt.

 • 3.

  Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programma ’s zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) begroting niet worden overschreden en dat de gewenste effecten worden gehaald.

Artikel 6 Beheersing en interne controle

 • 1.

  Het college bevordert ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening dat de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen getrouw geschiedt. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel.

 • 2.

  Indien de raad daarom verzoekt, kan het college tenminste elke vier jaar een nota aanbieden inzake de bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen. De raad stelt deze nota vast binnen drie maanden nadat deze is aangeboden.

Rapportage en verantwoording

Artikel 7 Tussentijdse rapportage

1.

Het college informeert de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste drie maanden en de eerste negen maanden van het lopende boekjaar.

2.

De tussenrapportages worden aan de raad aangeboden op de volgende tijdstippen:

 

de driemaands rapportage voor 1 juli van het lopende begrotingsjaar;

 

de negenmaands rapportage voor 1 december van het lopende begrotingsjaar.

3.

De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de programma-indeling van de begroting.

4.

De rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de lasten, de geleverde goederen en diensten en indien daar aanleiding voor is, de maatschappelijke effecten.

 

In de rapportages wordt in ieder geval aandacht besteed aan afwijkingen van:

 

inkomsten uit de algemene uitkering;

 

de rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;

 

resultaten uit grondexploitatie;

 

realisatie op begrote subsidieverwachtingen.

5.

Het college informeert in ieder geval vooraf de raad en neemt pas een besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde afzonderlijke verplichtingen inzake:

 

investeringen groter dan € 20.000,00;

 

aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 10.000,00;

 

het verstrekken van leningen, waarborgen en garanties.

6.

Het college informeert vooraf de raad en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen indien het college nieuwe meerjarige verplichtingen aangaat.

Artikel 8 Jaarstukken

 • 1.

  Het college draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van de diensten naar de productenrealisatie en naar de programmaverantwoording.

 • 2.

  Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programma ’s. In de verantwoording geeft het college aan:

  • a.

   wat is bereikt;

  • b.

   welke goederen en diensten zijn geleverd;

  • c.

   wat de kosten zijn;

  • d.

   hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen.

 • 3.

  De raad bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programma ’s of de beleidsdoelen voor het lopende jaar bijstelling behoeven.

Hoofdstuk 2 Financiële positie

Kaderstellen

Artikel 9 Financiële positie

 • 1.

  Het college draagt er zorg voor, dat al het beleid waartoe de raad heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenramingen is opgenomen.

 • 2.

  Het totaalbedrag aan verleende garanties en waarborgen wordt bij de uiteenzetting van de financiële positie expliciet vermeld.

 • 3.

  De raad autoriseert met het vaststellen van de financiële positie de investeringskredieten.

Artikel 10 Waardering & afschrijving vaste activa

 • 1.

  Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

 • 2.

  De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden afgeschreven zoals aangegeven in de notitie activerings- en afschrijvingsbeleid gemeente Ferwerderadiel. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 500,00 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatstgenoemden worden altijd geactiveerd.

 • 3.

  Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden verstaan investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting) wegen; waterwegen; civiele kunstwerken; groen en kunstwerken.

 • 4.

  Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadsbesluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven, tijdsduur.

Artikel 11 Voorziening voor oninbare vorderingen

 • 1.

  Voor openstaande vorderingen betreffende:

  • a.

   onroerende zaakbelasting eigenaren;

  • b.

   rioolrechten en

  • c.

   reinigingsrechten,

 • 2.

  wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van het historisch percentage van oninbaarheid.

 • 3.

  Voor de overige vorderingen wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden.

Artikel 12 Reserves en voorzieningen

 • 1.

  Het college biedt jaarlijks gelijktijdig met de in artikel 4 genoemde nota de nota reserves en voorzieningen aan.

 • 2.

  De nota behandelt:

  • a.

   de vorming en besteding van reserves;

  • b.

   de vorming en besteding voorzieningen;

  • c.

   de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen.

 • 3.

  De raad stelt deze nota uiterlijk 1 augustus vast.

Artikel 13 Kostprijsberekening

 • 1.

  Voor het bepalen van de geraamde kostprijs van producten en diensten van de gemeente Ferwerderadiel wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die rechtstreeks samenhangen met de door de gemeente verrichte dienstverlening.

 • 2.

  Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan reserves voor de noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW.

 • 3.

  De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen.

Artikel 14  

 

 • 1.

  Het college draagt bij de uitoefening van de financieringsfunctie zorg voor:

  • a.

   het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige gelden om de programma ’s binnen de door de raad vastgestelde kaders van de begroting uit te kunnen voeren;

  • b.

   het beheersen van de risico ‘s, verbonden aan de financieringsfunctie zoals renterisico ‘s, koersrisico ’s en kredietrisico ‘s;

  • c.

   het zo veel mogelijk beperken van de kosten van de leningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzettingen;

  • d.

   het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities.

 • 2.

  Het college neemt bij de uitvoering van de financieringsfunctie de richtlijnen, zoals vermeld in het Treasurystatuut, in acht.

Artikel 15 Registratie bezittingen, activa en vermogen

 • 1.

  Het college draagt zorg voor een actuele en volledige registratie van bezittingen. In de registratie worden ook opgenomen niet-geactiveerde kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde en de niet- of netto-geactiveerde investeringen in de openbare ruimte.

 • 2.

  Het college draagt er periodiek zorg voor dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente systematisch worden gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren-)vorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks worden gecontroleerd.

 • 3.

  Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. De resultaten van de controle en het eventuele plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Hoofdstuk 3 Paragrafen

Artikel 16 Lokale heffingen

 • 1.

  Het college biedt periodiek een (bijgestelde) nota lokale heffingen aan. Deze nota behandelt in ieder geval:

  • a.

   de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen;

  • b.

   de verdeling van de druk van de belastingen over de diverse bevolkingsgroepen en belanghebbenden;

  • c.

   de kostendekkendheid van de heffingen;

  • d.

   de druk van de lokale belastingen en heffingen;

  • e.

   het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid.

 • 2.

  De nota bevat voorts een overzicht van de verordeningen met de bijbehorende vaststellingsdata waarin tarieven, heffingen en prijzen zijn vastgelegd. Het college draagt er zorg voor dat er een actueel overzicht is van de tarieven, heffingen, prijzen en kosten per verstrekte dienst. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden.

 • 3.

  Voor het vaststellen van de hoogte van gemeentelijke tarieven, heffingen en prijzen door de raad, verstrekt het college aan de raad per verordening de actueel geraamde hoeveelheden per door de gemeente verstrekte dienst, waarover de tarieven, heffingen en prijzen in rekening worden gebracht en per verordening het totaal van de geraamde kosten van de erin genoemde door de gemeente verstrekte diensten.

 • 4.

  Bij de begroting en jaarstukken doet het college in de paragraaf lokale heffingen verslag van: de opbrengsten per lokale heffing; het volume en bedrag aan kwijtscheldingen; de kostendekkendheid van de rioolrechten en de afvalstoffenheffing; de (ontwikkeling van de) lokale lastendruk voor éénpersoonshuishoudingen, meerpersoonshuishoudingen en bedrijven.

Artikel 17 Weerstandsvermogen en risicomanagement

1.

Het college biedt periodiek een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins.

 

In de nota wordt tevens de gewenste weerstandscapaciteit bepaald. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden.

2.

Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen. Het college brengt hierbij in elk geval de risico’s in beeld en actualiseert de risico’s, genoemd in de nota bedoeld in lid 1. Hierbij wordt speciale aandacht gegeven aan:

 

a.

een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;

 

b.

een inventarisatie van de risico ‘s;

 

c.

het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico ‘s.

 

Voor de speciale aandacht in de verordening kan men denken aan een opsomming van de risico ’s zoals:

 

a.

tegenvallende rente-ontwikkeling op de kapitaalmarkt;

 

b.

tegenvallende resultaten uit grondexploitatie;

 

c.

tegenvallende realisatie op begrote subsidieverwachtingen;

 

d.

lopende en te verwachten claims van derden;

 

e.

nog niet getaxeerde kosten van (vermoede) milieuverontreiniging;

 

f.

overschrijding openeinde regelingen en subsidies;

 

g.

dreigend faillissement van verbonden partijen;

 

h.

dreigend faillissement van derden bij wie borgstellingen, garanties, leningen of vorderingen uitstaan.

3.

Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico ’s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen.

Artikel 18 Onderhoud kapitaalgoederen

 • 1.

  Het college biedt periodiek een nota onderhoud openbare ruimte aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken en straatmeubilair en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden.

 • 2.

  Het college biedt periodiek een nota rioleringsplan aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud, het beoogde onderhoudsniveau en de uitbreiding van de riolering alsmede de kwaliteit van het milieu en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden.

 • 3.

  Het college biedt periodiek een nota onderhoud gebouwen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. De nota bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de nota voor 1 maart vast.

 • 4.

  Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair, riolering, gebouwen.

Artikel 19 Financiering

Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van:

 • a.

  de kasgeldlimiet;

 • b.

  de renterisico norm;

 • c.

  de rentekosten en rente-opbrengsten, verbonden aan de financieringsfunctie.

Artikel 20 Bedrijfsvoering

 • 1.

  Het college stelt periodiek een nota bedrijfsvoering vast. De nota wordt ter kennisgeving aan de raad gezonden. In de nota wordt speciale aandacht geschonken aan de relatie tussen het gemeentelijk apparaat en de inwoners van de gemeente.

 • 2.

  In de bedrijfsvoeringsparagraaf in de begroting wordt ingegaan op de tijdelijke en actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering alsmede over nieuwe ontwikkelingen. Daarbij wordt speciaal aandacht gegeven aan:

  • a.

   aantal personeelsleden in dienst onderverdeeld naar leeftijd en beloningsschaal;

  • b.

   de instroom, uitstroom en het percentage ziekteverzuim van personeel;

  • c.

   de directe loonkosten;

  • d.

   de personeelskosten;

  • e.

   de kosten inleenkrachten;

  • f.

   de kosten van ingehuurde externen;

  • g.

   de huisvestingskosten;

  • h.

   de automatiseringskosten;

  • i.

   vernieuwing, uitbreiding, herstructurering, reorganisatie en inkrimping van de ambtelijke organisatie, de gemeentelijke huisvesting, het gemeentelijk materieel en de gemeentelijke automatiseringssystemen.

 • 3.

  Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, bedoeld in artikel 213a Gemeentewet en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 21 Verbonden partijen

 • 1.

  Het college biedt periodiek een nota verbonden partijen aan. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden.

 • 2.

  Van elk van de verbonden partijen wordt weergegeven: het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang en de zeggenschap van de gemeente.

 • 3.

  De nota bevat voorts de kaders voor het beleid aangaande (het aangaan van nieuwe) participaties, met name de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen en de financiële voorwaarden.

 • 4.

  In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen, eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen, de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn opgenomen in de begroting en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Artikel 22 Grondbeleid

1.

Het college biedt periodiek een (bijgestelde) nota grondbeleid aan ter behandeling en vaststelling door de raad.

 

In deze nota wordt aandacht besteed aan:

 

a.

de relatie met de programma ’s van de begroting;

 

b.

de strategische visie van het toekomstig grondbeleid van de gemeente;

 

c.

te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten;

 

d.

de voorraadverwerving en uitgifte van gronden;

 

e.

de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen.

 

De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is ingediend.

2.

In de paragraaf grondbeleid van de begroting en jaarstukken wordt ingegaan op de uitvoering van de nota grondbeleid, met name de belangrijkste financiële ontwikkelingen, zoals verlies-/winstverwachtingen, de verwerving van gronden e.d. en de relaties van het grondbeleid met de programma ‘s. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf grondbeleid verslag van

 

a.

een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma ’s die zijn opgenomen in de begroting;

 

b.

een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;

 

c.

een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;

 

d.

een onderbouwing van de geraamde winstneming;

 

e.

de beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico ’s van de grondzaken.

 

Daarnaast kan men denken aan:

 

f.

huidige vastgoedpositie;

 

g.

de aan- en verkoop van vastgoed;

 

h.

de deelname in PPS-constructies;

 

i.

de geraamde kosten en opbrengsten per in ontwikkeling genomen project;

 

j.

in erfpacht uitgegeven gronden;

 

k.

inkomsten erfpacht en bijstelling erfpachtvergoedingen.

Artikel 23 Verstrekking subsidies

 • 1.

  Het college biedt periodiek een (bijgestelde) nota verstrekking gemeentelijke subsidies aan. De nota bevat het kader voor de verstrekking van gemeentelijke subsidies en een overzicht van de toegekende gemeentelijke subsidies.

 • 2.

  De raad stelt de nota vast binnen drie maanden na aanbieding van de nota door het college.

Hoofdstuk 4 Financiële organisatie en administratie

Artikel 24 Financiële administratie

 • 1.

  De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

  • a.

   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de diensten;

  • b.

   het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen en schulden, enz.;

  • c.

   het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties;

  • d.

   het bevorderen van de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

  • e.

   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en ter zake geldende wet- en regelgeving;

  • f.

   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen.

Artikel 25 Financiële administratie

Het college draagt er zorg voor dat:

 • a.

  de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving;

 • b.

  de vereiste informatie verstrekt wordt aan het rijk, de provincie en de Europese Unie, alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan gemeenten.

Artikel 26 Financiële organisatie

Het college draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast:

 • a.

  een eenduidige indeling van de gemeentelijke organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de diensten;

 • b.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

 • c.

  de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • d.

  de regels voor de opdrachtverlening en de verrekening van leveringen tussen de diensten van de gemeente;

 • e.

  de te maken afspraken met de diensten over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • f.

  de regels voor de verlening van décharge over het gevoerde beheer van de diensten.

Artikel 27 Aanbesteding en inkoop

Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de inkoop en aanbesteding van werken en diensten.

De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels ter zake van de Europese Unie.

Artikel 28 Subsidieverstrekking en steunverlening

Het college draagt zonodig zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de toekenning van subsidie- en steunverlening aan ondernemingen. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels ter zake van de Europese Unie en de Subsidieverordening van de gemeente Ferwerderadiel.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 29 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking per 1 december 2006.

 • 2.

  Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervalt de “Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Ferwerderadiel”, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 november 2003, nr. 48.

Artikel 30 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam “Financiële beheersverordening gemeente Ferwerderadiel”.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 16 november 2006.

,voorzitter.

,griffier.