Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ferwerderadiel

Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ferwerderadiel
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2016
CiteertitelVerordening watertoeristenbelasting 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-01-2017nieuwe regeling

17-12-2015

GVOP, 23/12/2015, 124856

08.g/15
01-01-201501-01-2016Geen.

18-12-2014

Geen.

16g/63.14
01-01-201401-01-2015Herziening

19-12-2013

Dockumer courant, 31-12-2013

11/64g.13
01-04-201301-01-2014nieuwe regeling

20-12-2012

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs

11/57.12
22-12-201101-01-2013nieuwe regeling

15-12-2011

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd 21-12-2011

9/57.11
23-12-201001-01-2012nieuwe regeling

16-12-2010

Nieuwe Dockumer Courant dd. 22 december 2010

8/66.10
17-12-200901-01-2011nieuwe regeling

19-11-2009

Gemeenteblad i.c. Sawn Stjerren Nijs dd. 16-12-2009

6/50.09

Tekst van de regeling

vast te stellen de

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  vaartuig: een vaartuig dat is bestemd of wordt gebezigd voor vakantie- of andere recreatieve doeleinden;

 • 2.

  lengte: de lengte over alles;

 • 3.

  vaste ligplaats: een ligplaats die naar plaatselijk gebruik, zulks ter beoordeling van het college van burgemeester en wethouders, is bestemd voor het regelmatig afmeren of ter anker leggen van eenzelfde vaartuig gedurende een periode van tenminste een maand;

 • 4.

  etmaal: een aaneengesloten tijdvak van 24 uren, aanvangend om 21.00 uur;

 • 5.

  maand: een aaneengesloten tijdvak van 30 etmalen;

 • 6.

  seizoen: het tijdvak van 1 april tot 1 november;

 • 7.

  schipper: de gezagvoerder van een vaartuig of degene die deze vervangt.

 • 8.

  particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid biedt tot verblijf;

 • 9.

  particulier verhuurde ligplaats of vaartuig: een ligplaats die of vaartuig dat door een particulier ter beschikking wordt gesteld voor het houden van verblijf tegen een vergoeding in welke vorm dan ook.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam 'watertoeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf op vaartuigen die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Artikel 3

Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 aan hem ter beschikking staande ligplaatsen of op hem ter beschikking staande vaartuigen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt zoals bedoeld in artikel 2;

 • 3.

  Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is belastingplichtig:

  • a.

   de schipper;

  • b.

   de eigenaar of gebruiker van een vaartuig, of

  • c.

   degene die werkelijk verblijf houdt aan boord van een dergelijk vaartuig.

Artikel 4

Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  door degenen die verblijf houden aan boord van:

  • a.

   een vaartuig dat is ingericht en wordt gebruikt tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van bejaarden;

  • b.

   kano ‘s, roei- en volgboten;

  • c.

   motor- en zeilboten met een lengte van ten hoogste 4 meter;

  • d.

   een vaartuig dat zich op last of bevel van de overheid in het gemeentelijk watergebied bevindt;

 • 2.

  waarvoor de gemeente belasting heft ingevolge de “Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting”;

 • 3.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Artikel 5

Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal verblijven in het belastingjaar. Het aantal verblijven wordt gesteld op het aantal verblijfhoudende personen vermenigvuldigd met het aantal etmalen dat zij verblijf hebben gehouden. Voor de toepassing van dit artikel wordt een gedeelte van een etmaal voor een vol etmaal gerekend.

Artikel 6

Belastingtarief

De belasting bedraagt per persoon per etmaal € 1,00

Artikel 7

Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het seizoen.

Artikel 8

Wijze van belastingheffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9

Aanslaggrens

Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal etmalen dat gelegenheid tot verblijf is of wordt gegeven, gedurende het belastingtijdvak minder dan tien zal of heeft belopen.

Artikel 10

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de tweede termijn 2 maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het 1e lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van de betaalrekening van de belastingplichtige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens 1 maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting.

Artikel 12

Aanmeldingsplicht

De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdelen b en d, van de Gemeentewet.

Artikel 13

Overgangsrecht

De “Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2015” van 18 december 2014, nr. 16g/63.14 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januar 2016.

Artikel 15

Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening watertoeristenbelasting 2016”.

JD

ALDUSbesloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 17 december 2015.
   
   
   
 ,voorzitter
   
   
 ,griffier