Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent beheer van het landelijk gebied Beheersverordening Landelijk Gebied Westvoorne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent beheer van het landelijk gebied Beheersverordening Landelijk Gebied Westvoorne
CiteertitelBeheersverordening Landelijk Gebied Westvoorne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenVerbeelding Toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening
 2. artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening
 3. Besluit ruimtelijke ordening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2017nieuwe regeling

21-03-2017

Gemeenteblad 2017, 51873

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheersverordening Landelijk Gebied Westvoorne

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 31 januari 2017;

 

gelet op de bij de beheersverordening Landelijk Gebied Westvoorne behorende toelichting;

 

gelet op het ter zake bepaalde in onder andere de artikelen 3.1 en 3.38 in de Wet ruimtelijke ordening en de bijbehorende artikelen uit het Besluit ruimtelijke ordening;

 

BESLUIT:

 

Met inachtneming van de in het voorstel van burgemeester en wethouder weergegeven overwegingen, welke geacht worden deel van dit besluit uit te maken:

 

 • I.

  de beheersverordening Landelijk Gebied Westvoorne vast te stellen, in overeenstemming met de als zodanig gewaarmerkte geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GML bestand NL.IMRO.0614.BHLandelijkGebied-0100 met bijbehorende bestanden en de als zodanig gewaarmerkte analoge verbeelding;

 • II.

  dat de beheersverordening de dag na publicatie in werking treedt.

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

 

1.1 verordening

de beheersverordening 'Landelijk Gebied Westvoorne' van de gemeente Westvoorne;

 

1.2 verordeningsgebied

het gebied waarop deze verordening van toepassing is, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0614.BHLandelijkGebied-0100 met bijbehorende bestanden;

 

1.3 beperkt kwetsbaar object

een beperkt kwetsbaar object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

 

1.4 bestaand

 • a.

  bestaand gebruik: het gebruik van de gronden en bouwwerken dat aanwezig is op het tijdstip van de vaststelling van de verordening of zoals dat kan worden gebruikt krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het gebruik, daaronder valt niet het gebruik dat reeds in strijd was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan;

 • b.

  bestaande bouwwerken: bouwwerken die op het tijdstip van de vaststelling van de verordening aanwezig zijn of nog kunnen worden gebouwd krachtens een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen, daaronder valt niet de bebouwing die reeds in strijd was met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan;

 • c.

  bestaande afmetingen: afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de verordening tot stand zijn gekomen of tot stand zullen komen met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

1.5 geluidsgevoelige objecten

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

 

1.6 hogere grenswaarde

een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

 

1.7 kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden;

 

1.8 risicovolle inrichtingen

inrichtingen, waarbij volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde of richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten;

 

1.9 voorkeurgrenswaarde

de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

 

Hoofdstuk 2 Bouw- en gebruiksregels

Artikel 2 Algemene bouw- en gebruiksregels

 

In het verordeningsgebied gelden de volgende regels:

 • a.

  ten aanzien van het gebruik, het bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden geldt, ter plaatse van het besluitvlak:

  • 1.

   'Landelijk gebied Westvoorne': de regeling zoals opgenomen in bijlage 1 en de daarbij behorende kaarten zoals opgenomen in bijlage 2;

  • 2.

   'Landelijk gebied Westvoorne, 1e herziening': de regeling zoals opgenomen in bijlage 3 en de kaarten zoals opgenomen in bijlage 4;

  • 3.

   'Landelijk gebied Westvoorne, 2e herziening': de regeling zoals opgenomen in bijlage 5 en de kaart zoals opgenomen in bijlage 6;

  • 4.

   'Paraplu Woonbestemmingen': de regeling zoals opgenomen in bijlage 7;

  • 5.

   'Landelijk Gebied Westvoorne, 4e herziening': de regeling zoals opgenomen in bijlage 8

  • 6.

   'Parapluherziening Erfafscheiding, B&B, gastenverblijf en parkeren', zoals opgenomen op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • 7.

   'Ruimte voor Ruimte': de regeling zoals opgenomen in bijlage 9 en de kaart zoals opgenomen in bijlage 10;

  • 8.

   'Ruimte voor Ruimte II': de regeling zoals opgenomen in bijlage 11 en de kaart zoals opgenomen in bijlage 12;

  • 9.

   'Kruiningergors': de regeling zoals opgenomen in bijlage 13 en de kaart zoals opgenomen in bijlage 14;

  • 10.

   'Duinstraat 18 Rockanje', de kaart zoals opgenomen op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • 11.

   'Wijzigingsplan Katteweg 3', de kaart zoals opgenomen op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • 12.

   'Wijzigingsplan Rietdijk 13 Tinte', de kaart zoals opgenomen op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • 13.

   'Hortweg 10 Rockanje', de kaart zoals opgenomen op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • 14.

   'Wijzigingsplan Groeneweg tussen 11 en 11a Oostvoorne', zoals opgenomen op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • 15.

   'Achterweg 3 Tinte', de kaart zoals opgenomen op www.ruimtelijkeplannen.nl;

  • 16.

   'Wijzigingsplan Torenweg 20', de kaart zoals opgenomen in bijlage 15;

  • 17.

   'Panneweg 7 Rockanje', de kaart zoals opgenomen in bijlage 16;

  • 18.

   'Boomweg 15 Rockanje', de kaart zoals opgenomen in bijlage 17;

  • 19.

   'Panneweg 6a Oostvoorne', de kaart zoals opgenomen in bijlage 18 ;

  • 20.

   'Panneweg 4 Oostvoorne', de kaart zoals opgenomen in bijlage 19;

  • 21.

   'Scheitweekseweg 9 Oostvoorne', de kaart zoals opgenomen in bijlage 20;

 • a.

  in afwijking van het bepaalde in lid a, voor zover het betreft in de artikelen van de bijlagen bij deze regels genoemde leden of artikelen waarin nadere eisen, wijzigingsbevoegdheden, strafbepalingen, overgangsrecht en slotbepalingen zijn opgenomen, zijn deze niet van toepassing;

 • b.

  in afwijking van het bestaande in lid a, mag de afstand tussen geluidsgevoelige objecten en zoneplichtige wegen niet worden verkleind;

 • c.

  in afwijking van het bepaalde in lid a, zijn uitsluitend bestaande risicovolle inrichtingen toegestaan;

 • d.

  in aanvulling op het bepaalde in lid a geldt, voor zover het bestaande gebruik (bouwen en gebruik) afwijkt van hetgeen in artikel 2 lid a is geregeld, het volgende:

  • 1.

   de in het verordeningsgebied gelegen gronden en bestaande bouwwerken mogen worden gebruikt overeenkomstig het bestaande gebruik;

  • 2.

   bestaande bouwwerken mogen worden vervangen door bouwwerken van dezelfde afmetingen en op dezelfde locatie;

 • e.

  daar waar in de bijlagen bij deze regels 'aanlegvergunning' of 'aanlegvergunningen' staat wordt gelezen: 'omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden';

 • f.

  daar waar in de bijlagen bij deze regels 'vrijstelling verlenen' staat wordt gelezen: 'afwijken';

 • g.

  daar waar in de bijlagen bij deze regels 'vrijstelling' staat wordt gelezen: 'afwijking'.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht bouwen

 • a.

  Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

  • 1.

   gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

  • 2.

   na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

 • b.

  Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van sub a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in sub a met maximaal 10%.

 • c.

  Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Artikel 4 Overgangsrecht gebruik

 • a.

  Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

 • b.

  Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met de beheersverordening strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

 • c.

  Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

 • d.

  Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van het raadsbesluit.

Artikel 6 Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als:

 

Beheersverordening 'Landelijk Gebied Westvoorne'van de gemeente Westvoorne.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 maart 2017

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1  

Verbeelding

Toelichting  

Toelichting