Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Tytsjerksteradiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Tytsjerksteradiel
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Tytsjerksteradiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 5.10 Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 6.2 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2018nieuwe regeling

18-12-2018

Gemeenteblad 2018, 277786

Z2018-12404

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel; Overwegende dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taak van de overheid om te voorzien in de aanwijzing van ambtenaren met toezichthoudende taken, welke in de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere wetgeving zijn opgenomen;

 

Gelet op:

 

 • .

  het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • .

  artikel 5.10, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 • .

  artikel 6.2 Algemene Plaatselijke verordening;

 

Besluiten:

 • 1.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren/toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht,

   

  De toezichthouders worden belast met het toezicht en de naleving van het bepaalde bij of krachtens;

  • -

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

  • -

   de Wet milieubeheer,

  • -

   de Wet bodembescherming,

  • -

   en het bij of krachtens deze wetten bepaalde;

 • 2.

  dat thans geldende aanwijzingsbesluiten van kracht blijven na de inwerkingtreding van dit besluit;

 • 3.

  dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 18-12- 2018.

Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

L.J. Gebben, burgemeester

H.M. van Gils, gemeentesecretaris