Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heeze-Leende

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Heeze-Leende houdende regels omtrent sociael huurwonigen Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeeze-Leende
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Heeze-Leende houdende regels omtrent sociael huurwonigen Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende
CiteertitelVerordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikelen 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-09-2018nieuwe regeling

03-09-2018

Gemeenteblad 2018, 201325

18.42

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende

De raad van de gemeente Heeze-Leende;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 augustus 2018, nr. 18.42;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Sociale huurwoning: huurwoning als bedoeld in artikel 1.1.1. eerste lid onder d van het Besluit ruimtelijke ordening.

 • b.

  Huishouden: een huishouden, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem een gezamenlijk huishouding voert in de te huren of aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen.

 • c.

  Inkomen: verzamelinkomen op basis van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 of, wanneer geen inkomstenbelasting wordt geheven, het belastbare loon volgens de Wet op de loonbelasting 1964.

 • d.

  Algemene maximale huurgrens huurtoeslag:

Artikel 2 Doel

De gemeenteraad van Heeze-Leende geeft in deze verordening uitvoering aan het gestelde in artikel 1.1.1., eerste lid, onder d en e, van het Besluit ruimtelijke ordening.

Artikel 3 Doelgroep sociale huurwoningen

De doelgroep voor sociale huurwoningen met een huurprijs tot de maximale huurgrens als bedoeld in de Wet op de huurtoeslag zijn huishoudens met een huishoudinkomen dat niet hoger is dan het rekeninkomen zoals bedoeld in artikel 16, eerste lid onderdeel b van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015.

Artikel 5 Instandhouding

Sociale huurwoningen moeten gedurende een termijn van ten minste vijftien jaar na ingebruikname voor de doelgroep beschikbaar blijven.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, af te wijken van deze verordening.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 17 september 2018.

Artikel 8 Titel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening doelgroepen sociale huurwoningen gemeente Heeze-Leende”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad voornoemd, d.d. 3 september 2018.