Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerhugowaard

Verordening subsidiëring van woonconsumentenorganisaties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerhugowaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidiëring van woonconsumentenorganisaties
CiteertitelSubsidieverordening Woonconsumenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpverordeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Publicatiedatum is een geschatte datum.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 en 150

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-199626-11-199601-01-2011nieuwe regeling

26-11-1996

Heerhugowaards Nieuwsblad 04-12-1996

RB1996115

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidiëring van woonconsumenten organisaties

Nr.RB.1996-115

De Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 8 november 1996;

raadsvoorstel nummer 96-115;

op grond van artikel 149 van de Gemeentewet en

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet;

gehoord de uitgebrachte adviezen van de commissie S.O. en belanghebbenden;

besluit:

vast te stellen de "Verordening subsidiëring van woonconsumentenorganisaties".

 

HOOFDSTUK 1 Algemeen

Artikel 1

In deze verordening tof de daaruit voortvloeiende subsidiebeschikkingen) wordt verstaan onder:

-Woonconsumenten:

bewoners, waartoe in ieder geval behoren huurders en eigenaar-bewoners;

woningzoekenden, waartoe in ieder geval behoren: kandidaat-huurders en kandidaat-kopers;

-Woonconsumentenorganisatie:

* Een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, die blijkens de statuten, de structuur en de werkwijze, zonder winstoogmerk werkzaam is op het terrein van de volkshuisvesting ten behoeve van de woonconsumenten;

* Een bewonersorganisatie hoeft geen rechtspersoonlijkheid te bezitten om voor subsidie, zoals bedoeld in deze verordening, in aanmerking te komen.

Burgemeester en wethouders kunnen op deze bepaling een uitzondering maken wanneer de exploitatielasten een door burgemeester en wethouders te bepalen bedrag te boven gaan.

-Platform:

Het door de gemeente Heerhugowaard samengestelde volkshuisvestingsplatform.

-Adviesgroepen:

In de gemeente Heerhugowaard houdt. een tweetal organisaties zich bezig. met de advisering/beoordeling op gebruiksvriendelijkheid van de bouwplannen en de woonomgeving:

Het gaat hier met name om de Vrouwen Advies Commissie voor de Woningbouw en de Adviesgroep Ouderenhuisvesting Heerhugowaard.

-Activiteiten:

Werkzaamheden die verricht worden door woonconsumenten, door woonconsumentenorganisaties of door derden, die gericht zijn op het versterken van de positie van woonconsumenten in de volkshuisvesting of die gericht zijn op:

* zichtbare resultaten in het verbeteren van de leefomgeving;

* concrete resultaten in het verbeteren van de sociale betrokkenheid;

* het opkomen voor de gezamenlijke belangen van de bewoners bij projecten die de leefomgeving beïnvloeden;

* het opkomen voor de gezamenlijke belangen van de bewoners inzake het volkshuisvestings-beleid (en veiligheidsbeleid);

-Apparaatskosten:

Kosten voor secretariële werkzaamheden, de benodigde apparatuur en materialen, die een woonconsumentenorganisatie maakt ten behoeve van gesubsidieerde activiteiten;

-Subsidie:

De met toepassing van deze verordening verleende geldelijke bijdrage van de gemeente.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt jaarlijks een besluit waarin een bedrag wordt vastgesteld ten behoeve van de subsidiëring van woonconsumenten(organisaties).

Artikel 3
 • 1.

  Burgemeester en wethouders maken jaarlijks tijdig op de in de gemeente gebruikelijke wijze de beleidsvoornemens bekend betreffende het beschikbaarstellen van een woon consumentenbudget voor het daaropvolgende jaar.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bieden aan woonconsumenten en hun organisaties daarbij de gelegenheid in te spreken, waarbij van toepassing is het bepaalde in de lnspraakverordening (art. 150 Gemeentewet).

Artikel 4

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet een organisatie zich onthouden van discriminatie van welke aard dan ook. Bij niet naleven van deze bepaling zullen burgemeester en wethouders de subsidie intrekken of een aanvraag afwijzen.

HOOFDSTUK 2 Bepalingen met betrekking tot het verlenen van subsidie

Artikel 5
 • 1.

  Een woonconsumentenorganisatie of een groep woonconsumenten kunnen bij burgemeester en Wethouders een aanvraag indienen voor het verlenen van subsidie ten behoeve van een activiteit.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen op basis van de in het eerste lid genoemde aanvraag subsidie verlenen aan een woonconsumentenorganisatie of aan een groep woonconsumenten.

Artikel 6
 • 1.

  Een woonconsumentenorganisatie kan bij burgemeester en wethouders een aanvraag indienen voor het verlenen van subsidie als tegemoetkoming in de apparaatskosten. Een subsidieaanvraag voor apparaatskosten kan uitsluitend in combinatie met een activiteit.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen op basis van de in het eerste lid genoemde aanvraag subsidie verlenen aan een woonconsumentenorganisatie. Deze subsidie zal nooit meer bedragen dan 25% van de activiteitskosten.

Artikel 7
 • 1.

  Burgemeester en wethouders houden bij hun beslissing op een aanvraag rekening met steun die op grond van een andere regeling aan de 'aanvrager is of kan worden toegekend.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de verlening van subsidie voorwaarden verbinden.

 • 3.

  Indien het bedrag, dat als subsidie voor een activiteit is verleend, door de aanvrager nadat de activiteit verwezenlijkt is, van derden kan worden ontvangen, dan is de aanvrager verplicht dit bedrag op verzoek van burgemeester en wethouders aan de gemeente geheel of gedeeltelijk terug te storten. Dit teruggestorte bedrag wordt toegevoegd aan het op grond van artikel 2 door de gemeenteraad vastgestelde bedrag voor de subsidiëring van woonconsumenten en woonconsumentenorganisaties.

 • 4.

  Afhandeling van de subsidieaanvragen geschiedt op datum van binnenkomst.

 • 5.

  Burgemeester en wethouders verlenen slechts subsidie voor zover het hiervoor door de gemeenteraad vastgestelde bedrag toereikend is.

HOOFDSTUK 3 Bepalingen met betrekking tot aanvragen

Artikel 8
 • 1.

  Een aanvraag voor het verlenen van subsidie ten behoeve van een activiteit dient voorzien te zijn van een begroting van de te verwachten kosten, rekeninghoudende met eventuele inkomsten.

 • 2.

  Een aanvraag voor het verlenen van subsidie ten behoeve van een activiteit dient voorzien te zijn van een toelichting, waaruit blijkt:

  • -

   ten behoeve van welke woonconsumenten de activiteit wordt verricht;

  • -

   wie de activiteit zal uitvoeren;

  • -

   dat de activiteit gericht is op het versterken van de positie van woonconsumenten of op het realiseren van een concreet project ten behoeve van woonconsumenten.

 • 3.

  De aanvraag voor het verlenen van subsidie dient in verband met de afhandelingtermijn te zijn ingediend voor 1 november van het begrotingsjaar waarop de aanvraag van toepassing is.

 • 4.

  Een aanvraag ingediend door een groep woonconsumenten dient door alle tot die groep behorende woonconsumenten te worden ondertekend.

 • 5.

  In de aanvraag dient de groep te vermelden aan wie de subsidie moet worden uitbetaald.

 • 6.

  Een aanvraag voor het verlenen van subsidie als tegemoetkoming is de apparaatskosten dient vergezeld te gaan van een gespecificeerde begroting van inkomsten en uitgaven van de betreffende woonconsumentenorganisatie voor het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen omtrent de wijze waarop de subsidie dient te worden aangevraagd.

HOOFDSTUK 4 Bepalingen met betrekking tot de afhandeling van aanvragen

Artikel 9

Burgemeester en wethouders beslissen binnen twee maanden na de datum van ontvangst van de subsidieaanvraag.

Artikel 10

Als tijdstip van ontvangst van een aanvraag geldt het moment waarop de aanvraag aan de in deze dan wel bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften voldoet.

Artikel 11
 • 1.

  De beslissing over een aanvraag voor de verlening van subsidie wordt schriftelijk door burgemeester en wethouders aan de aanvrager medegedeeld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders geven in deze beslissing aan:

  • -

   het verleende subsidiebedrag

  • -

   welke voorschriften aan de subsidie zijn verbonden

  • -

   de mogelijkheid tot het maken van bezwaar

HOOFDSTUK 5 Bepalingen met betrekking tot de uitbetaling

Artikel 12

Het bedrag dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld als subsidie voor een activiteit wordt terstond voor 75% betaalbaar gesteld. Het resterende bedrag wordt betaalbaar gesteld nadat de aanvrager aan de hand van declaraties heeft aangetoond dat de in de begroting opgenomen kosten daadwerkelijk zijn gemaakt ten behoeve van de activiteit waarvoor burgemeester en wethouders de subsidie hebben toegekend.

Artikel 13

Het bedrag dat burgemeester en wethouders hebben verleend als subsidie voor apparaatskosten wordt terstond betaalbaar gesteld.

HOOFDSTUK 6 Bepalingen met betrekking tot niet bestede subsidies

Artikel 14

Wanneer door aanvrager de subsidie niet geheel is besteed, wordt het overschot teruggevorderd of verrekend.

Artikel 15

Indien burgemeester en wethouders het door de gemeenteraad op grond van artikel 2 vastgestelde bedrag aan het eind van een begrotingsjaar niet geheel besteed hebben, dan kan het resterende bedrag worden toegevoegd aan het door de gemeenteraad vast te stellen bedrag op grond van artikel 2 voor het daaropvolgende begrotingsjaar.

HOOFDSTUK 7 Het toezicht op de werkzaamheden en het financieel beheer van woonconsumentenorganisaties

Artikel 16
 • 1.

  Een woonconsumentenorganisatie die subsidie krijgt op grond van deze verordening in de apparaatskosten is verplicht ten behoeve van burgemeester en wethouders:

  • -

   inzage te geven in boekhouding en administratie

  • -

   alle inlichtingen te verstrekken, desgewenst schriftelijk, welke van haar in het belang van een goede controle op het financiële beheer en administratie worden gevraagd;

  • -

   alle inlichtingen te verstrekken, welke worden gevraagd in het belang van de beoordeling van de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.

 • 2.

  De woonconsumentenorganisatie draagt er zorg voor dat de financiële administratie zodanig is ingericht dat op eenvoudige wijze inzicht kan worden verkregen in haar boekhouding.

 • 3.

  De woonconsumentenorganisatie volgt de aanwijzingen op, welke haar in het belang van de financiële controle door of vanwege burgemeester en wethouders worden gegeven.

HOOFDSTUK 8 Stopzetten c.q. terugvorderen van de subsidie

Artikel 17

Burgemeester en wethouders kunnen een verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen en de aanvrager van verdere subsidieverlening uitsluiten, indien:

 • -

  de aan het verlenen van de subsidie verbonden voorschriften niet worden of zijn nageleefd dan wel kennelijk wordt of is gehandeld in strijd met de bedoeling daarvan;

 • -

  opzettelijk onjuiste gegevens worden of zijn verstrekt of juiste gegevens worden of zijn achtergehouden.

HOOFDSTUK 9 Slotbepalingen

Artikel 18

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders afwijken van de bepalingen van

deze verordening.

Artikel 19
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn belast met de uitvoering van deze regeling. Zij kunnen deze uitvoering opdragen aan het hoofd van de afdeling ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, onder nader te stellen voorwaarden.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde voorwaarden hebben in ieder geval betrekking op: - de regeling van bezwaar en beroep; de verslaglegging over de uitvoering van de regeling in enig jaar.

Artikel 20

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening Woonconsumenten". Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Heerhugowaard, 26 november 1996

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,