Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade gemeente Stede Broec

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade gemeente Stede Broec
CiteertitelProcedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ruimtelijke ordening, art. 6.7, Besluit ruimtelijke ordening, 6.1.3.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-2008nieuwe regeling

04-09-2008

De Middenstander, 24-09-2008

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade gemeente Stede Broec

De raad der gemeente Stede Broec;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gedateerd 21 augustus 2008;

 

gelet op artikel 6.7 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.1.3.3 van het Besluit ruimtelijke ordening;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende

 

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in schade gemeente Stede Broec

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming in de schade als bedoeld in

artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening indient;

b. adviseur: de door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen persoon als

bedoeld in artikel 6.1.1.1, onder c, Besluit ruimtelijke ordening;

c. adviescommissie: schadebeoordelingscommissie als bedoeld in artikel 3, vijfde lid, van

deze verordening;

d. besluit: Besluit ruimtelijke ordening;

e. college: het college van burgemeester en wethouders;

f. gemeente: gemeente Stede Broec;

g. planologische maatregel: oorzaak als bedoeld in artikel 6.1, tweede lid, Wet ruimtelijke

ordening;

h. planschade: schade als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening;

i. wet: Wet ruimtelijke ordening.

 

Artikel 2. Opdrachtverstrekking

Binnen twaalf weken na het verstrijken van de termijnen als bedoeld in artikel 6.1.3.1 van het besluit verstrekt het college aan één of meerdere adviseurs gezamenlijk, opdracht om ter zake van een aanvraag advies uit te brengen, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 6.1.3.1 van het besluit of aan artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3. Adviseur of adviescommissie

1. Voor de advisering over de op de aanvraag te nemen beschikking wordt door het college

een adviseur aangewezen die beschikt over voldoende deskundigheid inzake advisering

op het gebied van planschade.

2. Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde

adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege

inkomensderving en er, gezien de complexiteit, aard en omvang van de aanvraag,

behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het college een tweede adviseur

aangewezen die deskundig is op het gebied van accountancy of van financieel

economische bedrijfsvoering.

3. Indien het college, na advies te hebben ingewonnen van de in het eerste lid bedoelde

adviseur, van oordeel is dat de aanvraag betrekking heeft op planschade vanwege

waardevermindering van een onroerende zaak en er, gezien de complexiteit, aard en

omvang van de aanvraag, behoefte bestaat aan extra deskundigheid wordt door het

college een tweede adviseur aangewezen die deskundig is ter zake van de waardering

van onroerende zaken en van waardevermindering daarvan als gevolg van een

planologische verslechtering.

4. Indien naar het oordeel van het college het tweede en het derde lid van toepassing zijn,

worden zowel de in het tweede als het derde lid bedoelde adviseurs aangewezen.

5. Bij aanwijzing van meerdere adviseurs vormen deze een adviescommissie, waarvan de in

het eerste lid bedoelde adviseur voorzitter is.

 

6. De adviescommissie wijst uit haar midden een rapporteur aan.

Artikel 4. Deskundigheid en onafhankelijkheid

1. Voordat een persoon als adviseur wordt aangewezen, kan het college verlangen dat deze

aantoont op grond van opleiding en ervaring deskundig te zijn met betrekking tot de in

artikel 3, eerste, tweede of derde lid, bedoelde aspecten waarop deze persoon de

aanvraag moet beoordelen.

2. Een adviseur mag niet werkzaam zijn onder verantwoordelijk van de raad. Eveneens mag

een adviseur niet betrokken zijn bij de planologische maatregel waarop de aanvraag

betrekking heeft.

Artikel 5. Betrokkenheid aanvrager en andere belanghebbenden bij aanwijzing adviseur of adviescommissie

1. Voordat het college de opdracht tot advisering zoals bedoeld in artikel 2 verstrekt, stelt het college de aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de

belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet schriftelijk

op de hoogte van de aanwijzing van:

a. een adviseur als bedoeld in artikel 3, eerste lid, of

b. meerdere adviseurs als bedoeld in artikel 3, vijfde lid.

2. De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen, alsmede de belang-

hebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet kunnen

binnen twee weken na de mededeling als bedoeld in het eerste lid schriftelijk en

voldoende gemotiveerd een verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs bij het

college indienen.

3. Het college beslist binnen twee weken na het verstrijken van de in het tweede lid

bedoelde termijn over een ingediend verzoek tot wraking van één of meerdere adviseurs.

Artikel 6. Werkwijze adviseur of adviescommissie

1. Het college stelt aan de adviseur of de adviescommissie alle op de aanvraag betrekking

hebbende informatie, alsmede de voor de beoordeling daarvan naar het oordeel van de

adviseur of van de adviescommissie noodzakelijke bescheiden ter beschikking.

2. Het college wijst uit de ambtelijke organisatie één of meer personen aan die de adviseur

of de adviescommissie bij de uitvoering van de adviesopdracht bijstaat.

3. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie organiseert één of meerdere

hoorzittingen, waar de aanvrager en de in het tweede lid bedoelde ambtelijke

vertegenwoordiger(s) in de gelegenheid worden gesteld de aanvraag toe te lichten,

onderscheidenlijk de voor de advisering over de aanvraag relevante informatie te

verschaffen, dan wel een standpunt van de gemeente over de aanvraag aan de adviseur

of de adviescommissie kenbaar te maken. Eventuele andere betrokken bestuursorganen,

alsmede de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet

worden eveneens in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken.

4. De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie bepaalt het tijdstip waarop de

adviseur of de adviescommissie de situatie ter plaatse zal bezichtigen en nodigt de

aanvrager voor de plaatsopneming uit.

5. Ten behoeve van een taxatie van een bij de aanvraag betrokken onroerende zaak, wordt

door de adviseur of de voorzitter van de adviescommissie met de aanvrager een afspraak

gemaakt.

6. Van de in het derde lid bedoelde hoorzitting en van de in het vierde lid bedoelde

bezichtiging wordt door, dan wel onder verantwoordelijkheid van, de adviseur of de

voorzitter van de adviescommissie een verslag gemaakt, dat onderdeel vormt van het uit

te brengen advies.

7. Alvorens een advies uit te brengen zendt de adviseur of de adviescommissie binnen

zestien weken na de dagtekening van de opdracht tot advisering een concept daarvan

aan de gemeente, aan de aanvrager, aan eventuele andere betrokken bestuursorganen

en aan de belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet.

De adviseur of de voorzitter van de adviescommissie kan deze termijn onder opgaaf van

redenen met een daarbij aan te geven termijn met ten hoogste vier weken verlengen.

 

8. De aanvrager, eventuele andere betrokken bestuursorganen alsmede de

belanghebbenden als bedoeld in artikel 6.4a, tweede en derde lid, van de wet worden in

de gelegenheid gesteld om binnen vier weken na de toezending van het concept advies

schriftelijk hierop te reageren.

9. In het geval tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de adviescommissie

binnen vier weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde termijn een advies

uit aan het college, waarbij de betreffende reacties zijn betrokken.

10. In het geval geen of niet tijdig reacties zijn ingediend, brengt de adviseur of de

adviescommissie binnen twee weken na het verstrijken van de in het achtste lid bedoelde

termijn een advies uit aan het college.

Artikel 7. Slotbepalingen

1. Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2008.

2. Deze verordening wordt aangehaald als “Procedureverordening voor advisering

tegemoetkoming in schade gemeente Stede Broec”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 4 september 2008.

 

De raadsgriffier, De voorzitter,