Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Beleidsregels evenementen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels evenementen 2018
CiteertitelBeleidsregels evenementen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nota evenementenbeleid 2018 gemeente Borger-Odoorn

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2018Nieuwe regeling

06-03-2018

Gemeenteblad 25 mei 2018, nr. 110064

18.00558

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Evenementen 2018

 

 

Beleidsregels Evenementen 2018

Inleiding

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, ieder bestuursorgaan voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

Die kennis hebben genomen van,

de Nota Evenementenbeleid 2018 Gemeente Borger-Odoorn, hierna te noemen: het beleid;

En op grond daarvan hebben overwogen,

dat in het beleid in paragraaf 1.4 de navolgende visie op het evenementenbeleid is neergelegd:

Het evenementenbeleid van de gemeente Borger-Odoorn zorgt voor een balans tussen enerzijds de levendige gemeente die Borger-Odoorn wil zijn met veel ruimte voor evenementen, vooral die die bijdragen aan een aangenaam ‘Cittaslow’ leefklimaat en anderzijds de zorg tot reductie van de omgevingsbelasting die van een evenement uitgaat en de borging van de veiligheid van bezoekers en omgeving

De gemeente verwezenlijkt dit met name door vanuit haar publiekrechtelijke taak evenementen adequaat te reguleren waar dat moet en vanuit haar dienstverlenende rol te faciliteren waar dat kan.

waarmee tot uitdrukking komt dat met betrekking tot evenementen steeds de belangen van

 • ·

  de evenementenorganisator/-bezoeker,

 • ·

  de omgeving én

 • ·

  de veiligheid

tegen elkaar dienen te worden afgewogen en met elkaar in balans dienen te zijn.

En ook hebben overwogen,

dat in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening 2014-1 van de gemeente Borger-Odoorn, al dan niet in samenhang met het bepaalde in artikel 1:6 en artikel 1:8 van diezelfde verordening, is aangegeven dat

 • ·

  belangen op het vlak van openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en/of milieubescherming;

  dan wel

 • ·

  de omstandigheid dat het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats waar het wordt gehouden;

  dan wel

 • ·

  de omstandigheid dat ten gevolge van de hoeveelheid en/of duur van evenementen in een korte periode en/of in een beperkt geografisch gebied een onaanvaardbare omgevingsdruk uitgaat;

weigeringsgronden kunnen vormen voor de verlening van een evenementenvergunning en ook gronden kunnen vormen tot intrekking of wijziging van een reeds verleende evenementenvergunning.

En ook hebben overwogen,

dat het wenselijk is de binnen die visie en regelgeving genoemde abstracte belangen en omstandigheden door middel van. een niet-limitatief geheel van nadere beleidsregels meer zeggingskracht te geven.

Besluiten daarom de navolgende uit de Nota Evenementenbeleid 2018 Gemeente Borger-Odoorn voortvloeiende beleidsregels vast te stellen:

Beleidsregels

Ruimtelijke bestemming en omgeving

Ook in die gevallen waarin sprake is van een incidenteel, kortdurend evenement,

dat strijdig is met de bestemming van de locatie waarop/waarbinnen het evenement zal worden gehouden,

zal een omgevingsvergunningsprocedure worden gestart wanneer voorzienbaar of feitelijk sprake zal zijn/is van weerstanden van belanghebbenden tegen het evenement.

Bijzondere evenementen

 • 1.

  In principe worden alleen vechtsportevenementen toegestaan die onder auspiciën staan van koepelorganisaties die aangesloten zijn bij NOC*NSF en verlopen volgens de door die koepelorganisaties gestelde regels voor de beoefening van de betreffende vechtsport.

 • 2.

  In principe worden geen evenementen toegestaan waarbij de menselijke waardigheid in het geding is.

 • 3.

  In principe worden geen evenementen toegestaan waarbij

  • ·

   dieren worden mishandeld, gekweld en/of waarbij (ook) de gezondheid van het dier in gevaar kan komen;

  • ·

   dieren onder stress veroorzakende omstandigheden worden ingezet voor kans- of behendigheidsspelen;

  • ·

   gedode dieren worden ingezet voor vermaaksactiviteiten.

Wegen en motorvoertuigen

 • 4.

  In principe worden alleen ontheffingen, als bedoeld in artikel 148 Wegenverkeerswet, verleend

  • ·

   voor wedstrijden op of aan de weg met niet-gemotoriseerde voertuigen

  • ·

   voor evenementen op of aan de weg met gemotoriseerde voertuigen zonder dat een snelheidselement aan de orde is.

 • 5.

  In principe worden evenementen met gemotoriseerde voertuigen op locaties buiten de openbare weg alleen toegestaan wanneer

  • ·

   de organisatie van het evenement zich houdt aan de voor de activiteit passende voorwaarden en reglementen van de Koninklijke Nederlandse Autosport Federatie (KNAF) én

  • ·

   de activiteit plaatsheeft onder auspiciën van de KNAF of een daarbij aangesloten vereniging dan wel

  • ·

   de organisator met betrekking tot de inrichting van het parcours beschikt over een goedkeurende verklaring van een daartoe bevoegde KNAF-official, welke verklaring ter plaatse meteen moet kunnen worden getoond aan een toezichthouder.

 • 6.

  In principe worden evenementen die geheel of gedeeltelijk bestaan uit stuntdemonstraties en –voorstellingen met gemotoriseerde voertuigen niet vergund.

Hulpverleners

 • 7.

  In principe wordt bij vergunningvoorschriften die zien op de verplichte aanwezigheid van beveiligers bij het evenement als aantal-ratio gehanteerd:

  • ·

   bij een A-evenement: 1 beveiliger op maximaal 200 bezoekers

  • ·

   bij een B-evenement: 1 beveiliger op maximaal 175 bezoekers

  • ·

   bij een C-evenement: 1 beveiliger op maximaal 150 bezoekers

 • 8.

  In het geval van vergunningvoorwaarden die strekken tot inzet van EHBO’ers bij het evenement wordt daarbij tevens als vergunningvoorschrift opgenomen dat de organisator dient te voorzien in registratie van zorgcontacten van bezoekers met deze EHBO’ers. De registratie dient daarbij zicht te geven op het aantal en de aard van de zorgcontacten van deze EHBO’ers tijdens het evenement.

Tijden

 • 9.

  In principe kan/kunnen op een werk- of zaterdag

  • ·

   eerst vanaf 07.00 uur voorbereidingen voor een evenement worden getroffen mits deze geen geluidsbelasting kunnen vormen;

  • ·

   eerst vanaf 09.00 uur de daadwerkelijke start van het evenement zijn.

 • 10.

  Bij een evenement dat of evenementenreeks die drie opeenvolgende dagen niet te boven gaat worden in principe als eindtijden voor het evenement gehanteerd:

  • ·

   op een dag voorafgaand aan een (officiële) werkdag:

   • -

    eindtijd evenement uiterlijk 24.00 uur;

   • -

    eindtijd gebruik geluidsversterkende apparatuur daarbinnen uiterlijk 23.00 uur;

  • ·

   op een dag voorafgaand aan een (officiële) vrije dag:

   • -

    eindtijd evenement uiterlijk 01.00 uur;

   • -

    eindtijd gebruik geluidsversterkende apparatuur daarbinnen uiterlijk 24.00 uur;

 • 11.

  Bij een evenement of evenementenreeks die meer dan drie opeenvolgende dagen omvat worden in principe als eindtijden voor het evenement gehanteerd:

  • ·

   op een dag voorafgaand aan een (officiële) werkdag:

   • -

    eindtijd evenement uiterlijk 24.00 uur;

   • -

    eindtijd gebruik geluidsversterkende apparatuur daarbinnen uiterlijk 21.00 uur;

  • ·

   op een dag voorafgaand aan een (officiële) vrije dag:

   • -

    eindtijd evenement uiterlijk 01.00 uur;

   • -

    eindtijd gebruik geluidsversterkende apparatuur daarbinnen uiterlijk 22.00 uur;

 • 12.

  Met de binnen de Zondagswet aan de burgemeester toekomende bevoegdheid om ontheffing te verlening van het in die wet opgenomen verbod om op zondagen of de door die wet daarmee gelijkgestelde dagen:

  • ·

   vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden;

  • ·

   zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van verwekking hoorbaar is;

wordt terughoudend omgegaan.

Geluid

 • 13.

  Met betrekking tot evenementen waarbij geluid/muziek ondersteunend is aan het evenement is van toepassing:

 • ·

  dat omwonenden van het evenement geen overmatige hinder/overlast van het evenement mogen ervaren. Hiervan is sprake als er in de woning, naar het oordeel van de politie/toezichthouder, geen normaal gesprek gevoerd kan worden;

 • ·

  dat de opstelling van geluidsboxen zodanig dient plaats te vinden dat deze van woningen af staan gericht.

 • 14.

  Met betrekking tot evenementen waarbij geluid/muziek de basis vormt van het evenement is van toepassing:

 • ·

  wat is opgenomen bij beleidsregel 14 én

 • ·

  als maximaal toegestane geluidsniveaus ter plaatse van gevels in de directe omgeving geldt

Periode

Max. niveau binnen

Maximale gevelbelasting

Dag

(07.00-19.00 uur)

50dB(A)

70 a 75 dB(A)

Avond

(19.00-23.00 uur)

50 dB(A)

70 a75 dB(A)

Nacht

(23.00-07.00 uur)

45 dB(A)

65 a 70 dB(A)

 • ·

  dat de kosten van geluidstoezicht door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe voor rekening komen van de organisatie wanneer bij dat toezicht overschrijdingen worden geconstateerd;

 • ·

  dat de vergunninghouder de bezoekers dient te informeren over mogelijke gezondheidsrisico’s ten gevolgen van de te verwachten geluidsbelasting.

Afwijkingsbevoegdheid

Wanneer in voorgaande beleidsregels gesproken wordt over ‘in principe’ betekent dit dat daarvan door het bevoegde gemeentelijk bestuursorgaan, buiten mandaat, gemotiveerd kan worden afgeweken al dan niet onder het stellen van nadere voorschriften welke zien op de bescherming van het belang waar de betreffende beleidsregel zich op richt.

Afwijking van het bepaalde in beleidsregel 8 heeft door het bestuursorgaan niet eerder plaats dan na ontvangst van een daartoe aan de politie op de voorgenomen afwijking gevraagd en verkregen schriftelijk advies.

Exloo, …….

het college van burgemeester en wethouders

burgemeester

mr. J.Seton

secretaris

mr. P.Post

de burgemeester

mr. J.Seton